SFS 1985:368

850368.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:368

om ändring i föräidrabalken;

utkom från trycket

den 12juni 1985

Utfärdad den 30 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut" föreskrivs i fråga om föräldrabalken^

dels att 2 kap. I, 2 och 9 §§ samt 3 kap. 3 § skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 1 § skall lyda "Mål om hävande av

faderskap".

2 kap.

1 § Skall inte enligt 1 kap. 1 § en viss man anses som far till ett barn som

står under någons vårdnad, är socialnämnden skyldig att försöka utreda

vem som är far till ba rnet och se till att faderskapet fastställs, om barnet

har hemvist i Sverige.

2 § Uppgifterna enligt 1 § åligger socialnämnden i den kommun där
barnet är kyrkobokfört.

9 § Skall en viss man enligt 1 kap. 1 § anses som far till ett barn som står

under någons vårdnad och har barnet hemvist i Sverig e, skall socialnämn­
den, om vårdnadshavaren eller någon av vårdnadshavarna eller mannen

' Prop. 1984/85:124, LU 38, rskr 324.

^ Balken omtryckt 1983:485.

30-SFS 1985

¬

background image

SFS 1985:368

begär det och det är lämpligt, utreda om någon annan man kan vara far till
barnet.

I fråga om utredningen tillämpas 2-6 och 8 §§. Utredningen får läggas

ned, om det föreligger skäl som anges i 7 § första stycket 1 eller 4 eller om

det annars är lämpligt.

Talan mot en socialnämnds beslut att inte påbörja utredning enligt denna

paragraf eller att lägga ned en påböijad utredning förs hos länsstyrelsen

genom besvär. Mot länsstyrelsens beslut förs talan hos kammarrätten
genom besvär.

3 kap.

3 § Talan som avses i 1 eller 2 § far väckas vid r ätten i den ort där barnet

har sitt hemvist eller, om det har avlidit, vid den rätt som har att ta upp
tvist om arv efter barnet. Finns det inte någon annan behörig domstol,
skall målet tas upp av Stockholms tingsrätt.

Detsamma gäller talan enligt 1 ka p. 4 § tredje stycket om att ett fader­

skapserkännande saknar verkan mot den som har lämnat det.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

1:^:1

&

fe

ta

tfli

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.