SFS 1985:358

850358.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:358

Utkom från trycket

den 11 juni 1985

914

Lag

om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 30 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 7 kap. föräldrabalken^ skall

föras in en ny paragraf, 19 §, av nedan angivna lydelse.

7 kap.

19 § I mål om underhåll till bar n gäller följande avvikelser från 18 kap.

rättegångsbalken, om barnet förlorar målet.

Om det finns särskilda skäl, får förordnas att vardera parten skall bära

sin rättegångskostnad. Finns det inte sådana skäl och har barnet i rätte­

gången företrätts av en förälder som varaktigt bor tillsammans med barnet,

' Prop, 1984/85: 163, LU 41, rskr 337.

^ Balken omtryckt 1983: 485.

1.1 ti!

sa

Jiö

'Csi;

vit:
t

1.

t

Sa i?

^ li'l!

¬

background image

skall föräldern i stället för barnet åläggas att ersätta motparten dennes

SFS 1985:358

rättegångskostnad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
�ldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om mål, vari talan väckts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.