SFS 1985:941

850941.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1-ag

SFS 1985:941

om ändring i föräldrabalken;

utkom från trycket

den 1 2 december 1985

Utfärdad den 5 dec ember 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 kap. 9 §. 16 kap. 5 § och 19

kap. 8 S föräldrabalken- skall ha följande ly delse.

14 kap.

9 § Varder dödsbo, däri omyndig äger del, ej skiftat inom sex månader

från det bouppte ckning förrättades, skall förmyndaren, där ej avtal träffats
om sammanlevnad i oskiftat bo, inom nämnda tid till överförmyndaren
avgiva redogörelse för det hinder som mött för skifte, och vare förmyn­
daren pliktig att därefter, intill dess skifte sker eller avtal, varom ovan
sägs, slutes, avgiva sådan redogörelse var sjätte månad, där ej överför­

myndaren bestämmer annan tid.

Slutes för omyndig delägare i dödsbo avtal om sammanlevnad i oskiftat

bo, vare förmyndaren pliktig att före den 1 mars varje år till öv erförmyn­

daren avlämna årsuppgift angående boet, upptagande den behållna in­

komsten under föregående år samt en översikt av boets tillgångar och

skulder vid årets slut. Möter till följd av boets storlek eller av annan orsak

hinder att inom nämnda tid avlämna årsuppgift. skall inom samma tid

anmälan om hindret göras till överförmyndaren; och utsätte denne ny tid,
inom vilken förmynda ren har att ingiva handlingen.

Hava underåriga syskon samma förmyndare, må för dem gemensam

redogörelse eller årsuppgift avlämnas.

16 kap.

5 § Före den I mars varje år avgive förmyndaren till överförmyndaren
årsräkning, innefattande redogörelse för förvaltningen under föregående år
eller den del av året, varunder förmyndaren innehaft sin befattning. Då
förmyndarens befattning upphör, skall förmyndaren ofördröjligen till över­
förmyndaren avgiva sluträkning, avseende förvaltningen under det lö­

pande året intill be fattningens upphörande.

I årsräkning och sluträkning skola upptagas tillgångar och skulder vid

början av den tid räkningen avser, en sammanställning av inkomster och

utgifter under nämnda tid samt tillgångar och skulder vid samma tids
utgång.

19 kap,

8 § �verförmyndare, ledamot i överförmynda rnämnd och ersättare skall

ha rösträt t vid val av kommunfullmäktige och vara kyrkobokförda i kom­
munen och få r ej vara i k onkurstillstånd.

' Prop. 1985/86:7, LU 12 . rskr33.

⬢ Baiken omtryckt 1983: 485.

2121

..y

¬

background image

\

SFS 1985:941

Lagfaren tjänsteman vid tingsrätt får ej vara överförmyndare, ledamot-i

överförmyndarnämnd eller ersättare inom domsagan, om ej regeringefi föf
särskilt fall meddelat tillstånd därtill.

Ej må annan avsäga sig uppdrag att vara överförmyndare, ledamot i

överförmyndarnämnd eller ersättare än den som under de tre senast för­
flutna åren fullgjort sådant uppdrag, den som uppnått sextio års ålder eller
den som eljest uppgiver förhinder, vilket godkännes av kommunfullmäk­

tige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.