SFS 1986:1143

861143.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1143

Utkom från trycket

den 19 december 1986

Lag

om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den I I december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om fö räldrabalken^

dels att 19 kap. 12 § skall upphöra att gälla,

dels att 19 kap. 13 § skall ha följande lydelse.

19 kap.

13 § Om det framkommer skiljaktiga meningar i en överförmyndar-

nämnd i ett ärende enligt denna balk, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.
rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. I 19 § förvaltningslagen

(1986:223) finns bestämmelser om rätt att fa en skiljaktig mening anteck­

nad.

För vaije beslut av ep överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i

ett ärende enligt denna balk skall finnas en handling av vilken framgår vem
som har fattat beslutet, vem som har varit föredragande samt beslutets dag
och dess innehåll.

Protokoll hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i annat ärende

än enligt denna balk behöver ej upptaga annat än förteckning över dem

som har deltagit i han dläggningen samt beslutet i ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Göran Regner
(Justitiedepartementet)

2112

' Prop. 1986/87:39, KU ll .rskr. 59,

^ Balken omtryckt 198 3:485,

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.