SFS 1987:631

870631.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1987:631

Utkom från trycket

den 26 juni 1987

⬢ »K-

Lag

om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 kap. 7 § föräldrabalken^ skall

ha följande lydelse.

15 kap.

7 § Penningar eller värdepapper, som av förmyndaren innehavas för den

omyndiges räkning, skola av honom så förvaras, att de ej sammanblandas

med penningar eller värdepapper, som tillhöra förmyndaren själv eller

eljest innehavas av honom.

Har den omyndige aktier eller andra därmed jämförliga värdepapper,

över vilka enligt lag bok eller förteckning förs, skall förmyndaren se tilb att
den omyndige, så snart det kan ske, tas upp där som ägare. I fråga om
aktier i avstämningsbolag skall förmyndaren dessutom göra anmälan till

förteckning enligt 3 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 12 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 13 § bankaktiebolags­

lagen (1987:618).

Andra stycket äger inte tillämpning i fråga om aktier som har förvaltarre-

gistrerats enligt 3 kap. 10 § andra stycket första meningen aktiebolags­
lagen, 3 kap. 10 § a ndra stycket första meningen försäkringsrörelselagen
eller 3 kap. 11 § första stycket bankaktiebolagslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Maria Renmyr

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87; 12, NU 36, rskr. 356.

^ Balkan omtryckt 1983:485.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.