SFS 1988:712

880712.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:712

om ändring i föräldrabalken;

utkom från trycket

utfärdad den 14 juni 198 8.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i 1 kap. föräldrabalken^ skall

införas en ny paragraf, 7 §, av följande lydelse.

1 kap.
7 § Har befruktning av modems ägg utförts utanför hennes kropp med
samtycke av hennes make eller sambo och är det med hänsyn till samtliga
omständigheter sannolikt att bamet har avlats genom befruktningen, skall

vid tillämpning av 2-5 §§ den som har lämnat samtycket anses som
barnets fader.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989. Lagen skall dock inte gälla i

fråga om befruktning utanför kroppen som har utförts före ikraftträdandet.

Har befruktning av modems ägg utanför hennes kropp utförts före

lagens ikraftträdande med samtycke av hennes make eller sambo och är

det med hänsyn till samtliga om ständigheter sannolikt att bamet har avlats
genom befmkt ningen, får efter utgången av år 1989 talan inte väckas om
förklaring enligt 1 kap. 2 § första stycket om att mannen inte är far till

bamet eller enligt 1 kap. 4 § tredje stycket om att ett erkännande av

faderskapet som mannen har lämnat saknar verkan mot honom.

På regeringens vägnar

BENGT GÖRANSSON

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

den 22 juni 1988

l.j i,

t' t

' Prop. 1987/88: 160, SoU 26, rskr. 383.

^ Balkan omtryckt 1983:485.

1497

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.