SFS 1988:1394

881394.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1394

om ändring i föräldrabalken;

utkom från trycket

den 19 december 1988

utfärdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 kap. 8 § föräldrabalken^ skall

ha följande lydelse.

8 §' Aktier, obligationer, pantbrev, företagshypoteksbrev, skuldebrev

och andra sådana värdehandlingar skall, om sammanlagda värdet översti­
ger ett belopp motsvarande två gånger gällande basbelopp enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring, i den omyndiges namn nedsättas i öppet

förvar hos bank. Vill förmyndaren ta ut nedsatt värdehandling, skall han

söka överförmyndarens tillstånd. Sådant tillstånd erfordras ej, där värde­

handlingen endast skall genom bankens försorg överföras till annan bank

för att där nedsättas i öp pet förvar. De nedsatta värdehandlingarna skall

under överförmyndarens tillsyn vårdas i enlighet med vad som föreskrivs
om vård av omyndigs värdehandlingar.

Vad sålunda om nedsättning av omyndigs värdehandlingar föreskrivits

skall ej äga tillämpning med avseende å bevis eller motbok rörande tillgo­
dohavande å räkning hos bank, ej heller med avseende å bevis, som

utfärdats om inskrivning i statss kuldboken eller Sveriges allmänna hypo-
teksbanks skuldbok eller skuldbok hos annan inrättning, som regeringen
bestämmer, såframt å beviset finnes antecknat, att inskrivningen skett

' Prop. 1986/87: 143, 1988/89; FiU4, rskr. 30.

' Balken omtryckt 1983:485.

' Senaste lydelse 1984:654.

3033

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19 89.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

SFS 1988:1394

med förbehåll att kapitalbelopp å inskriven fordran eller därå utställd

obligation eller ock inskriven obligation eller å sådan obligation belöpandé

kapitalbelopp ej må lyftas utan överförmyndarens tillstånd.

Premieobligationer, vilka utfärdats av staten, skola, såframt ej obligatio­

nerna är o nedsatta i Öp pet förvar hos bank eller överförm yndaren med­

giver undantag, inskrivas i sta tsskuldboken med förbehåll, varom i and ra

stycket sägs.

Utövar en förmyndare förmynderskap för flera omyndiga, skola vid

tillämpning av det i första sty cket givna stadgandet de omynd igas värde­

handlingar sammanräknas.

Finnas omyndigs värdehandlingar, som skola förvaltas av förmyndaren,

, ^

i öppet förvar hos bank utan att hava nedsatts enligt bestämmelse i detta

kapitel, skall å dem tillämpas vad i denna balk är stadgat om nedsatta

värdehandlingar.

• tä

i

(i

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.