SFS 1988:1251

881251.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988; 1251 Lag

Utkom från trycket

oiii ändring i föräldrabalken;

den 16 december 1988

utfärdad den I d ecember 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om föräldrabalken^

dels att 4 kap. 2 §, 10 och 18 kap. skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 11 kap . 1 � 17 §§ skall betecknas 10 kap. 2 �18 §§,

delsan 3 kap. 4 §, 4 kap. 5 a §, de nya 10 kap. 2 -18 §§, 12 kap. 2-6 §§,

13 kap. 2-10 §§, 14 kap. 1 §, 16 kap. 2 och 5 §§ , 17 kap. 7 §, 19 kap. 8 och

17 §§, 20 kap. 1, 2, 5, 8 och 11 §§ samt rubrikerna till 10-17 kap. skall ha

följande lydelse,

dels att det i balken skall införas åtta nya paragrafer, 10 kap. 1 §, 15 kap.

20-22 §§, 16 kap. 15 § och 20 kap. 2 a-c §§ samt ett nytt kapitel, 11 kap.,

av följande lydelse.

' Prop. 1987/88; 124, 1988/89: LU9, rskr. 10,

2856

' Balken omtryckt 1983:485.

¬

background image

3 kap.

SFS 1988:1251

4 § �r part i mål som avs es i 1 eller 2 § underåri g, får förmyndaren eller

god man, om sådan enligt 11 k ap. skall forordnas, fora talan for honom.

Modem skall höras i målet, om det kan ske.

4 kap.
5 a §' Den som inte har fyllt arton år får ej adopteras utan föräldrarnas
samtycke. Moderns samtycke skall ha lämnats sedan hon har återhämtat
sig tillräckligt efter nedkomsten. Vid adoption av någon annans adoptiv­

barn skall i stället samtycke inhämtas från barnets adoptivföräldrar eller,
om en adoptivförälder är gift med någon av barnets föräldrar, från båda
dessa makar.

Samtycke enligt första stycket behövs ej av den som är sinnessjuk,

sinnesslö, utan del i vård naden eller på okänd ort. �r detta fallet beträffan­
de var och en av de m som enligt första stycket skall samtycka till adoptio­

nen, skall i stället samtycke inhämtas från barnets förmyndare.

1 10 kap. Om förmyndare

1 § Den som är underårig eller som har förvaltare får inte vara förmyn­

dare.

2 § För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är dessa

förmyndare. Om någon av föräldrarna inte får vara förmyndare enligt 1 §
eller blir entledigad från förmynderskapet, är den andre barnets förmynda­

re.

För barn som står under vårdnad av endast den ene av sina föräldrar är

denne ensam förmyndare.

3 § Ingår underårigt barn äktenskap, skall den som vid äktenskapets

ingående var förmyndare f�r barnet alltjämt vara barnets förmyndare.

4 § Har en underårig inte någon förmyndare, skall rätten förordna så­
dan.

5 § Har förmyndare förordnats enligt 4 § på grund av att fadern eller

modern är underårig, gäller förordnandet till dess fadern eller modem har
uppnått myndig ålder.

6 § Till förmyndare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig

man eller kvinna.

För underåriga syskon bör gemensam förmyndare förordnas, om inte

särskilda skäl talar emot det.

7 § Skall efter föräldrarnas död förmyndare förordnas för en underårig

och har föräldrarna eller en av dem gett tillkänna vem de önskar till
förmyndare, skall denna person förordnas, om han eller hon inte är olämp­
lig.

' �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

2857

¬

background image

SFS 1988:1251

8 § När omständigheterna påkallar det, får flera förmyndare förordnaS

för den underårige.

Kan den eller de som på grund av lag skall vara förmyndare inte

lämpligen handha förmynderskapet allena, skall medförmyndare förord­
nas.

9 § En förmyndare har rätt att på begäran bli entledigad från förmynder­
skapet. Detta gäller dock ej, om förmynderskapet utövas av föräldrarna

eller en av dem och särskilda skäl talar mot att förmyndaren entledigas.

Har två särskilt förordnade förmyndare

utsetts att gemensamt utöva

vårdnaden om ett barn och vill någon av förmyndarna att vårdnaden inte

längre skall vara gemensam, skall rätten på talan av en av dem eller båda
anförtro vårdnaden om barnet åt en av dem efter vad som är bäst för
barnet.

10 § En förmyndare skall entledigas, om förmyndaren vid utövandet av

förmynderskapet gör sig skyldig till missbruk eller försummelse, om för­
myndaren kommer på ekonomiskt obestånd och på grund därav är olämp­

lig att vara förmyndare eller om förmyndaren av någon annan orsak inte
längre är lämplig som förmyndare.

11 § Dör förmyndaren och finns det inte någon som på grund av lag skall

vara förmyndare, skall den som har boet i sin vård utan dröjsmål anmäla
förhållandet till den tingsrätt hos vilken förmynderskapet är eller skall
vara inskrivet.

12 §

ten.

Förmynderskap står under tillsyn av överförmyndaren och tingsrät-

13 § Fråga om förordnande av förmyndare tas upp av den tingsrätt där

förmynderskapet är inskrivet eller, om inskrivning av förmynderskapet
inte har ägt rum, av den tingsrätt där inskrivning skall ske.

Fråga om entledigande av förmyndare tas upp av den tingsrätt där

förmynderskapet är eller skall vara inskrivet.

14 § I är ende om förordnande av förmyndare skall rätten bereda över­

förmyndaren tillfälle att lämna förslag på person som är lämplig för upp­

draget.

2858

15 § Ingen får förordnas till förmyndare eller entledigas från ett förmyn­

derskap utan att ha fått tillfälle att yttra sig,

16 § Kan slutligt beslut ej ges omedelbart i ä rende om förordnande av

förmyndare, får rätten, om den omyndiges angelägenheter kräver omedel­
bar vård, förordna förmyndare för tiden till dess ärendet avgörs.

17 § Uppkommer fråga om att enligt 10 § entlediga en förmyndare och

kan slutligt beslut ej ges omedelbart, får rätten, om dröjsmål skulle medfö­

ra fara för den underårige, besluta att förmyndaren skall skiljas från sitt

uppdrag för tiden till dess ärendet avgörs.

¬

background image

v: -

Innan rätten meddelar beslu t enligt första stycket, ska ll förmyndaren

SFS 1988:1251

beredas tillfälle att yttra sig, om det inte är fara i dr öjsmål.

18 § Ansökan om förordnande eller entledigande av en förmyndare får

göras, förutom av överförm yndaren och förmyndare, av den underårige

själv, om denne har fy llt sext on år, samt av hans eller henn es make oc h

närmaste släktingar. En förmyndare som inte läng re är lämplig att utöva
vårdnaden får entledigas även på ansökan av socialnämnden. Frågor som

avses i de nna paragraf skall rätten oc kså ta upp sj älvmant, när anlednin g

förekommer till det.

I ärende som avses i första stycket skall rätten, när det rör en un derårig

som fyllt sexton år, bereda denne tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

Rättens beslut i ärende som avses i första stycket får överklagas, förutom

av den som beslutet särskilt rör, av var och en som har rätt att göra
ansökan.

111 kap. Om god man och förvaltare

Om god man

1 § Kan en förmyndare på grund av sju kdom eller av an nan orsak inte

utöva förmynderskapet eller blir förmyndaren enligt IO kap. 17 § skild från
utövningen av det, skall rätten förordna god man att i förmyndarens ställe
vårda den underåriges angelägenheter.

2 § Har en förmyndare eller förmyndarens make och den underårige del
i oskiftat dödsbo, skall rätten förordna god man att vårda den underåriges
rätt i boet vid bo utredningen liksom vid bodelning och skifte eller ingåen­
de av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

God man skall även förordnas när den som har en förmyndare, god man

eller förvaltare skall företa en rättsha ndling eller vara part i en rättegång
och behöver biträde men enligt 13 kap. 2 § inte kan företrädas av förmyn­
daren, den gode mannen eller förvaltaren.

God man skall också i annat fall än som avses i första eller andra stycket

förordnas för den som har fö rmyndare, god man elle r förvaltare, om det
förekommer en ange lägenhet i vilken han eller hon har ett intresse som
strider mot sådan företrädares elle r dennes makes intress e. Rätten skall

meddela sådant förordnande om förmyndaren, den gode mannen eller
förvaltaren eller den som denne i sådan egenskap företräder begär det eller

det annars är lämpligt.

3 § Rätten skall förordna god man,

1. om det vid ett dödsfall finns en till namnet känd arvinge som vistas på

okänd eller avlä gsen ort och därför inte kan bevaka sin rätt i boet och

förvalta sin lott i det,

2. om det vid ett dödsfall inte kan utredas, huruvida den döde har

efterlämnat någo n arvinge som är arvsbe rättigad före allmänna arvsfon­
den eller före eller tillsammans med någon annan känd arvinge, eller också

kännedom finns om arvinge efter den döde men kunskap saknas såväl om

arvingens namn som om hans vistelseort, och det på grund av sådan
omständighet krävs att okänd arvinges rätt bevakas och hans eller hennes

2859

lott i bo et förvaltas.

¬

background image

SFS 1988:1251

3. om en testamentstagare vistas på okänd eller avlägsen ort eller är

okänd och hans eller hennes rätt därför behöver iakttas enligt vad sojm

föreskrivs om arvinge,

4. om det i övrigt Icrävs att en bortavarandes rätt bevakas eller en

bortavarandes egendom förvaltas,

5. om det enligt förordnande i testamente eller annan rättshandling

beror av en framtida händelse, vem egendom skall tillfalla, eller egendom
först framdeles skall tillträdas med äganderätt, och det krävs att den
blivande ägarens rätt bevakas eller att egendomen förvaltas för den blivan­
de ägarens räkning, eller

6. om egendom, enligt vad som särskilt föreskrivs, skall ställas under

vård och förvaltning av god man som avses i detta kapitel.

Förordnande enligt första stycket sker efter anmälan eller när behovet

blir känt på annat sätt. Krävs en god man för den som har rätt i ett dödsbo,
skall det anmälas hos tingsrätten av den som har boet i sin vård.

Rättshandlingar som en god man har företagit med stöd av ett förord­

nande enligt denna paragraf gäller, även om den egendom som förordnan­

det avsåg tillfaller någon som den gode mannen inte var förordnad att

företräda.

4 § Om någon på grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling, för­
svagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att

bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten,

om det behövs, förordna god man för honom eller henne. Förordnande får

inte meddelas utan samtycke av den för vilken god man skall utses, om

inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.

5 § En rättshandling som en god man har företagit utanför sitt förord­

nande är inte bindande för den som förordnandet avser. En rättshandling

som utan dennes samtycke företagits inom ramen för förordnandet är inte

heller bindande för den som förordnandet avser, såvida inte denne på

grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller

denna av annan orsak inte har kunnat inhämtas.

Har den gode mannen inom ramen för förordnandet ingått en rättshand­

ling som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, skall samtycke
från den som han företräder anses föreligga, om denne inte före rättshand­
lingen har gett uttryck för annat till den mot vilken rättshandlingen riktade

sig.

6 § Om en rättshandling som en god man har företagit inte blir bindande
enligt 5 §, är den gode mannen skyldig att ersätta godtroende tredje man
skada som denne har tillfogats. Detta gäller dock i nte, om rättshandlingen
saknar bindande verkan mot den för vars räkning den har företagits till

följd av någon särskild om ständighet, som den gode mannen inte kände till

och som tredje man inte med fog kun de förutsätta att den gode mannen
skulle känna till.

2860

Oin förvaltare

7 § Om någon beträffande vilken det föreligger en sådan situation som
anges i 4 § är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten förordna

¬

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.