SFS 1990:54

900054.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:54

Utkom från tryc ket

den 20 mars 19 90

Lag

om ändring i jf oräldrabalken;

utfärdad den 8 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 21 kap. 7 § fbräldrabalken^ skall

ha följande lydelse.

21 kap.

7 § Även om dom eller beslut som avses i 1 § inte föreligger, kan barnets

vårdnadshavare, när barnet vistas hos någon annan, begära att länsrätten
beslutar om åtgärd for att barnet skall överflyttas till vårdnadshavaren.

Länsrätten kan vägra at t vidta den begärda åtgärden, om del av hänsyn

till barnets bästa är påkallat att frågan om vårdnaden prövas av allmän
domstol.

En åtgärd enligt första stycket får inte beslutas, om ett flyttningsforbud

enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga fore­

ligger beträffande barnet.

I övrigt gäller 2 -6 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1990. Äldre foreskrifter gäller fortfa­

rande i fråga om flyttningsforbud som har beslutats med stöd av social­

tjänstlagen (1980:620).

80

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

' Prop. 1989/90:28, SoU 15. rskr, 112.

' Balkcn omtryckt 1983:485.

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.