SFS 1991:487

910487.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:487 Lag

uikom frän iryckci

OHi än dring i föräldrabalken;

den 11 j uni 1991

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslu t' föreskrivs i fråga om föräldrabalken^
dels att i 2 kap. 2 § , 4 kap. 6 och 10 §§ samt 19 kap. 8 § ordet "kyrkobok-

förd" i olika böjningsformer sk all bytas ut mot "folkbokförd" i motsvaran­

de form,

dels att i 6 kap. 4 § ordet "pastorsämbetet" skall bytas ut mot "skatte­

myndigheten",

dels att 6 kap. 16 § skall ha följande lydelse.

6 kap.

16 § Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräld­

rar som int e är gifta med var andra prövas av skattemyndigheten i det lä n

där barnet är folkbokfört. Anmälan skall göras skriftligen av båda föräld­

rarna.

Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos valfr i skattemyndighet eller

allmän försäkringskassa.

Beslut av skattemyndigheten överklagas hos länsr ätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1991.

2. Anmälan om gemensam vårdnad hos pastorsämbetet som inte har

registrerats före ikraftträdandet skall prövas av skattemyndigheten. I fråga
om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FRE I VALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

794

' Prop. 1990/91: 153, SkU28. rskr. 320.

' Balkcn omtryckt 1990: 1526.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.