SFS 1991:1649

911649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1649

om ändring i föräldrabalken;

Utkom från trycket

den 19 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 kap. 16 § och 19 kap. 15 o ch

16 §§ föräldrabalken^ skall ha följande lydelse.

11 kap.

16 § 1 ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som

har fyllt sexton år skall rätten bereda denne tillfälle att yttra sig, om det kan

ske.

I ärende om förordnande av god man enligt 4 § eller förvaltare skall, om

det inte är obehövligt, rätten också inhämta yttrande från make och

närmaste släktingar, överförmyndaren och vårdinrättning. Yttrande ska ll

'Prop, 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

Lagen omtryckt 1990:1526.

3075

¬

background image

SFS 1991:1649

också, om det behövs, inhämtas från den eller de kommunala nämnde r

som fullgör uppgift er inom so cialtjänsten och den el ler de nämnder som

utövar landstin gets ledning av omsorgsverksamheten. Den som ansö k­
ningen avser skall höras muntligen, om det kan ske utan skada för honom
eller henne och det inte är uppenbart att han eller hon inte förstår vad
saken gäller. Rätten kan dock und erlåta att höra den ensk ilde muntligen
om denne själv har gjort ansökan eller medgivit det ifrågasatta förordnan­

det eller det annars finns särskilda skäl.

Myndigheter och inrättningar som anges i andra stycket är skyldiga att

lämna rätten sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet.

19 kap.
15 § I fråga om ersättning, arvode, pension och andr a ekonomiska för­

måner till överförmyndare, ledamot i överförmyndamämnd och ersättare

tillämpas föreskrifterna i 4 kap. 12 -15 §§ kommunallagen (1991:900).

16 § Vad som är föreskrivet om nämnder i k ommunallagen (1991:900)

gäller, med de avvikelser som följer av detta kapitel, också överförmyndar-

nämnd och i ti llämpliga delar överförmyndare.

Denna lag träder i kraft den I januari 19 92.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUREN

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.