SFS 1991:1546

911546.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1546

om ändring i föräldrabalken;

utkom från trycket

den 16 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 3, 5 och 5 a §§ och 11 kap.

4 § föräldrabalken^ skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 § Makar får inte adoptera annat än gemensamt. Den ena maken får

dock ensam anta adoptivbarn, om den andre vistas på okänd ort eller lider
av en allvarlig psykisk störning. Den ena maken får också annars med den

andres samtycke adoptera dennes barn eller adoptivbarn eller eget barn.

5 § Den som har fyllt tolv år får inte adopteras utan eget samtycke.

Sådant samtycke behövs dock inte, om den som skall adopteras

1. är under sexton år och det skulle skada honom eller henne att bli

tillfrågad, eller

2. är varaktigt förhindrad att lämna samtycke på grund av en psykisk

störning eller på grund av något annat liknande förhållande.

5 a § Den som inte har fyllt arton år får ej adopteras utan föräldrarnas
samtycke. Modems samtycke skall ha lämnats sedan hon har återhämtat
sig tillräckligt efter nedkomsten. Vid adoption av någon annans adoptiv­
barn skall i stället samtycke inhämtas från barnets adoptivföräldrar eller,

'Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr. 42.

Balken omtryckt 1990:1526.

2965

¬

background image

SFS 1991:1546

om en adoptivförälder är gift med någon av barnets föräldrar, från båda
dessa makar.

Samtycke enligt första stycket behövs ej av den som lider av en allvarlig

psykisk störning eller är utan del i vårdnaden eller på okänd ort. Är detta
fallet beträffande var och en av dem som enligt första stycket skall sam­
tycka till adoptionen, skall i stället samtycke inhämtas från barnets för­
myndare.

11 kap.

4 § Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälso­
tillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,
förvalta sin egendom eller söija fÖr sin person, skall rätten, om det behövs,

förordna god man för honom eller henne. Förordnande får inte meddelas

utan samtycke av den fÖr vilken god man skall utses, om inte den enskildes

tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.