SFS 1992:1621

921621.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1621 Lag

Utkom från trycket

oBfl ändring 1 föräldrabalken;

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föresk rivs att 15 kap. 4 § föräldrabalken skall

ha följande lydelse.

15 kap.

4 § Den omyndiges penningmedel skall göras räntebärande.

Förmyndaren får fÖr sådant ändamål

1. inköpa obligationer,
2. förvärva sådana skuldförbindelser i övrigt med en löptid på mer ä n

ett år som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank eller av

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, med undantag fÖr förlagsbevis

eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efler

utfardarens övriga fordringsägare,

3. förvärva fordran som skrivs in eller har skrivits in i statsskuldboken,
4. låna ut medlen mot säkerhet av panträtt i fast egendom,
5. i den omyndiges namn sätta in medlen hos bank, eller

6. låta medlen stå kvar hos försäkringsbolag efter överenskommelse

med bolaget.

Regeringen meddelar närmare bestämmelser om de obligationer som får

förvärvas, om be skaflfenheten av den säkerhet mot vilken den o myndiges
medel får lånas ut samt om de räkningar på vilka med len får sättas in på

bank eller stå kvar hos försäkringsbolag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. I fråga om förvärv som gjorts före ikraftträdandet gäller paragrafen i

sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUREN

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

3840

Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr. 1992/93; 109.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.