SFS 2016:17 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2016:17 Lag om ändring i föräldrabalken
160017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 28 januari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 2 kap. 7 och 9 §§ för-

äldrabalken

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

Om det inte är fråga om fall som avses i 1 § eller om rätten har med-

delat förklaring enligt 2 § första stycket, fastställs faderskapet genom bekräf-
telse eller dom. I fall som avses i 9 § fastställs i stället föräldraskapet för en
kvinna.

Faderskap eller föräldraskap fastställs dock inte om
1. modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför krop-

pen enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,

2. modern vid behandlingen var en ensamstående kvinna enligt 1 kap. 5 §

den lagen, och

3. det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har

tillkommit genom behandlingen.

Andra stycket hindrar inte att spermiegivaren bekräftar faderskapet.

2 kap.

7 §

Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om faderskapet, om

det

1. visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av

faderskapsfrågan,

2. framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol,
3. har lämnats ett samtycke av modern eller en särskilt förordnad vård-

nadshavare enligt 4 kap. 5 a § till adoption av barnet, eller

4. av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en

rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar
som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

Socialnämnden ska lägga ner en påbörjad faderskapsutredning om fader-

skapet inte ska fastställas enligt 1 kap. 3 §.

Socialnämndens beslut att lägga ner en påbörjad faderskapsutredning får

överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän

1 Prop. 2014/15:127, bet. 2015/16:SoU3, rskr. 2015/16:124.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2005:434.

SFS 2016:17

Utkom från trycket
den 9 februari 2016

background image

2

SFS 2016:17

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

9 §

4

Om en viss man enligt 1 kap. 1 § ska anses som far till ett barn som står

under någons vårdnad och som har hemvist i Sverige, ska socialnämnden, om
vårdnadshavaren eller någon av vårdnadshavarna eller mannen begär det och
det är lämpligt, utreda om någon annan man kan vara far till barnet eller om
en kvinna ska anses som barnets förälder enligt 1 kap. 9 §.

I fråga om utredningen tillämpas 2�6 och 8 §§. Vid utredning av en kvin-

nas föräldraskap tillämpas dock inte 6 §. Utredningen får läggas ner om det
finns skäl som anges i 7 § första stycket 1 eller 4 eller om det annars är lämp-
ligt. Utredningen ska läggas ner om faderskap eller föräldraskap inte ska fast-
ställas enligt 1 kap. 3 §.

Socialnämndens beslut att inte påbörja en utredning enligt denna paragraf

eller att lägga ner en påbörjad utredning får överklagas till länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Pröv-
ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2005:434.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.