SFS 2016:43 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2016:43 Lag om ändring i föräldrabalken
160043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 19 §, 14 kap. 21 § och

16 kap. 10 a § föräldrabalken

2 ska ha följande lydelse.

13 kap.

19 §

3

Om det av någon särskild anledning behövs för att trygga förvalt-

ningen, får överförmyndaren

1. besluta att 3�7 §§ ska tillämpas även i andra fall än som följer av 2 §,
2. begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kredit-

marknadsföretag eller värdepappersbolag, utöver vad som följer av 8 §,

3. besluta att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepap-

persinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller ett mot-
svarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som vä-
sentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut i Sve-
rige,

4. genom meddelande till en värdepapperscentral, den som för ett register

enligt 4 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller enligt 12 kap.
5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller den
som har registrerats som förvaltare av finansiella instrument eller andelar i
värdepappersfonder eller i specialfonder, begränsa föräldrars möjlighet att
förfoga över rättigheter som registreras i avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment eller i motsvarande utländskt register eller som avses i lagen om värde-
pappersfonder eller i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
och

5. genom meddelande till den som ska betala pengar till den omyndige be-

sluta att pengarna ska sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag.

Meddelas beslut enligt första stycket 3, ska föräldrarna träffa avtal med ett

värdepappersinstitut på villkor som överförmyndaren har godkänt.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring

och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre
villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer vid
samma typ av avtal.

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2013:562.

SFS 2016:43

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:43

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

14 kap.

21 §

4

Om det behövs för att trygga förvaltningen, får överförmyndaren

1. begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kredit-

marknadsföretag eller värdepappersbolag, utöver vad som följer av 8 §,

2. besluta att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepap-

persinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller ett mot-
svarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som
väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut i
Sverige,

3. genom meddelande till den som ska betala pengar till den enskilde be-

sluta att pengarna ska sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag, och

4. genom meddelande till en värdepapperscentral, den som för ett register

enligt 4 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller enligt 12 kap.
5 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller den
som har registrerats som förvaltare av finansiella instrument eller andelar i
värdepappersfonder eller i specialfonder, begränsa ställföreträdarens möjlig-
het att förfoga över rättigheter som registreras i avstämningsregister enligt
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument eller i motsvarande utländskt register eller som avses i lagen om
värdepappersfonder eller i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfon-
der.

Meddelas beslut enligt första stycket 2, ska ställföreträdaren träffa avtal

med ett värdepappersinstitut på villkor som överförmyndaren har godkänt.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring

och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre
villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer vid
samma typ av avtal.

16 kap.

10 a §

5

En bank är skyldig att på begäran lämna överförmyndaren de upp-

gifter som behövs för överförmyndarens tillsynsverksamhet.

Första stycket gäller också kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag,

svenska värdepapperscentraler, kontoförande institut, fondbolag, AIF-förval-
tare, förvaringsinstitut, företag som driver inlåningsverksamhet enligt lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet och utländska företag som driver mot-
svarande verksamhet från en filial i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2013:562.

5 Senaste lydelse 2013:562.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.