SFS 1976:1118

761118.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 19 januari 197 7

Lag

SFS 1976:1118

om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 15 december 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i frå ga om föräldrabalken^

dels att nuvarande 18 kap. 13 § skall betecknas 18 kap. 14 §.
dels att 18 kap. 1 § och 20 kap. 11 § skal l ha nedan angivna lydelse,
dels att i balken skall införas en ny paragraf, 18 kap. 13 §, av nedan an­

givna lydelse.

18 kap.

1 § �r förmyndaren för sjukdom eller annan orsak ur stånd att utöva för-

mynderskapet, eller varder han enligt 11 kap. 16 § sk ild från utövningen

därav, skall god man av rätten förordnas att i förmyndare ns ställe vårda
den omyndiges angelägenheter.

13 § I ärend e om förordnande av god man enligt 3 § skall rätten bereda

överförmyndaren tillfälle a tt lämna förslag på person som är lämplig för
uppdraget.

20 kap.

11 § Mot beslut som underrätt har meddelat under rättegången i fråga,

som avses i 6 kap. 13 §, 7 kap. 12 §, 10 kap. 14 §, 1 1 kap. 15 eller 16 § eller

18 kap. 14 §, skall talan för as särskilt.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från tr ycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Staffan Magnusson
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77:32, LU 13 , rskr65.

^ B alken omtryckt 1976:6 12.

2389

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.