SFS 1977:202

770202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:202

Utkom frän trycket

den 12 maj 1977

524

Lag

om ändring i föräldrabalken;

iitfardad den 21 ap ril 1977.

Enligt riksdagens beslut' Föreskri\cs att 19 k ap. 15 oc h 16 §§ föräldra­

balken- skall ha nedan angivna lydelse.

15 § 1 fräg a om ersättning, arvode, pension och andra ekonomiska för-
mäner till överförmyndare, ledamot i ö verförmyndarnämnd och ersättare

äger vad som föreskrives i 2 kap, 29 § kommunallagen (1977:179) motsva­
rande tillämpning.

16 § Vad som föreskrives i kommunallagen (1977:179) om nämnd som

avses i 3 k ap, 13 § a ndra stycket nämnda lag gäller, med de avvikelser som
följa av detta kapitel, i fråg a om överförmyndarnämnd och i tillä mpliga de­

lar beträffande överförmyndare.

Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1977.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77:1, KU 25. rskr 148 .

Balken omtryckt 1976:612.

- M 4 ,

' ^ r1

LMI

(

''fer;

! K

⬢ t*-

t-

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.