SFS 1977:658

770658.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:658

om ändring i föräldrabalken;

den 13 sept. 1977

Utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att i 9 kap. 2 a § föräldrabalken^

orden "allmänna tidningarna" skall bytas ut mot "Post- och Inrikes Tid­

ningar" och orden "tidning inom orten" mot "ortstidning".

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1978.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har

beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77:63, KU 45, rsk r 336.

Balken omtryckt 1976 :612.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.