SFS 1979:1066

791066.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979; 1066 Lag

Utkom frtn lo'ckct

den 20 december 1979

juag

om ändring i lagen (1978: 853) om ändring i

föräldrabalken;

utnirdad den 13 december 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 4 § föräldrabalken' i

grälens lydelse enligt lagen (1978: 853) om ändring i föräldrabalken skal^h

nedan angivna lydelse.

^

7 kap.

4 § Har förälder som enligt 2 § ska ll betala underhållsbidrag haft barnet

hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn, fårf öräj

dern vid fu llgörande av sin bidragsskyldighet tillgodoräkna sig ett avdra

för varje helt dygn av barnets vistelse med 1/40 av det underhålLsbidrag

som räknat för kalendermånad gäller under tiden för vistelsen. Sådant av

drag får dock inte göras på underhållsbidrag som belöper på senare tid än
sex månader från utgången av den kalendermånad då vistelsen upphörde
Det samm anlagda avdragsbelopp som tillgodoräknas föräldern vid ett tilf

fälle skall, om det slutar på örestal, avrundas till n ärmast lägre krontal.

Föreligger särskilda skäl kan rätten Förordna om andra villkor för av­

dragsrätten än som anges i för sta stycket. Mot parts bestridande får sådant
förordnande dock inte meddelas för tiden innan talan har väckts.

Ratt till a vdrag föreligger ej i fall då underhållsbidraget har fa stställts

med be aktande av att den bidragsskyldiga föräldern i väsentlig m ån fullgör

sin underhållsskyldighet genom att ha barnet hos sig.

På regerin gens vägnar

H�&KAN WINBERG

' Prop. 1979/80:63. LU 17 , r.skr98.

Balken omtryckt 1978:853.

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.