SFS 1979:339

790339.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:339

om ändring i lagen (1978:853) om ändring i

föräldrabalken;

14 juni 1979

utfärdad den 23 maj 197 9.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om 7 kap. föräldabalken=^ i

den lydelse balkan har erhållit genom lagen (1978: 853) om ändring i föräld-

rabalken

dels att nuvarande 17 § skall betecknas 18 §,
dels att 16 § och den nya 18 § skall ha nedan an givna lydelse.
dels att i kapitlet skall införas en ny par agraf, 17 §, av nedan angivna ly­

delse.

7 kap.

16

Har någon genom skriftlig, av två personer bevittnad handling åta­

git si g att till barn för vilket faderskapet skall fastställas utge underhållsbi­
drag för tid inti ll dess resultatet av blodundersökning om faderskapet före­
ligger, gäller i fråga om verkställighet på grund av handlingen vad som är
föreskrivet om verkställighet på grund av förbindelse att utge underhåll en­

ligt denna ba lk.

Beträffande åtagande enligt första stycket skall i övrigt i tillä mpliga delar

gälla vad som i lag eller annan författning är föreskrivet för fall då rätten
enligt 15 § har meddelat förordnande om underhållsbidrag till barn.

17 § Om rätt f ör den som har betalt underhållsbidrag att få ersättning av

allmänna medel finns bestämmelser i lagen (1969: 620) om ersättning i vissa
fall för utgivna underhållsbidrag.

18 § Har en man haft kostnader för ett barns försörjning därför att han

har varit att anse som eller antagits vara barnets far, men fast ställs att en

annan man är far till b arnet, har den förstnämnde endast om det finns sär­

skilda skäl rätt till ersättning av den andre för kostnaderna.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1978/79:193, LU 22, rskr341.

^ Balken omtryckt 1978: 853.

' �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

737

47-SFS 1979

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.