SFS 1987:790

870790.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:790

Ulkom från trycket

den 9 juli 1987

Lag

om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 11 juni 198 7.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om föräldrabalken^,
dels att 3 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 20 §, 7 kap. 15 §, 14 kap. 7 §, 15 kap.

12 §, 16 kap. 8 § samt 20 kap. 1 § skall ha följande ly delse,

dels att det i 14 kap. skall föras in en ny paragraf, 6 a §, av följande

lydelse.

3 kap.

1 § Vill man som enligt 1 kap. 1 § skall anses som barns fader vinna

förklaring enligt 1 kap. 2 § första stycket att han icke är fader till barnet,
skall han väcka talan härom mot b arnet eller, om barnet har avlidit, dess
arvingar.

Är mannen död och har han inte varaktigt sammanbott med barnet och

inte heller efter barnets födelse erkänt barnet som sitt, har den avlidnes

maka och var och en som jämte eller näst efter barnet är berättigad till arv
efter mannen rätt att väcka talan om att mannen ej är fader till barnet.

Efterlämnar den avlidne förutom maka sådana arvingar som avses i 3 ka p.

2 § ärvdabalken, har var och en av dem rätt att väcka talan under här
angivna förutsättningar.

Rätt att väcka talan föreligger ej, om vid mannens död mer än ett år har

förflutit från det att talan, som grundats på att mannen är fader till barn et,

väckts mot honom och han fått del därav eller om mer än ett år har förflutit

sedan anspråk på samma grund framställts mot mannen s dödsbo.

2 § Vill barn vinn a förklaring enligt 1 kap . 2 § första stycket att viss man
inte är dess fader, skall barnet väcka talan härom mot mannen eller, om

han är död, hans arvingar. Efterlämnar mannen förutom maka sådana

arvingar som avses i 3 kap. 2 § ärvdaba lken, skall talan, såvitt angår dessa,

riktas mot den eller dem som har den bästa arvsrätten efter mannen när
talan väcks.

6 kap.

20 § I mål eller ärenden om vårdnad eller umgänge får rätten, för tiden
till d ess att frågan har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har
vunnit laga kraft, b esluta om vårdnad eller umgänge efter vad rätten finner
skäligt.

Beslut enligt fö rsta stycket får meddelas utan huvudförhandling. Innan

beslutet meddelas skall motparten få tillfälle att yttra sig i frågan. Rätten
kan inhämta upplysningar från socialnämnden i frågan. Har rätten medde­

lat ett beslut, skall den ompröva det när målet eller ären det avgörs.

1900

' Prop. 1986/87:86, LU 26. rskr. 247.

^ Balkan omtryckt 198 3: 485.

¬

background image

. ;V6tt beslut enligt denna paragraf får verks tällas på samma sätt som en

SFS 1987: 790

t' döin som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som helst ändras av

V rätten.

7 kap.
15 § I må l om underhåll till barn får rätten, för tiden till dess att frågan

har avgjort s genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft,
besluta om underhållet efter vad som är skäligt. Skyldighet att utge bidrag

får dock åläggas någon en dast om det finns sannolika skäl för att bidrags­
skyldighet föreligger. Har fråga om underhåll väckts i samban d med mål
om fastställande av faderskap till barn, får beslut om skyldighet att utge

bidrag inte meddelas, om flera män är instämda i målet.

Beslut enligt första stycket kan meddelas utan huvudförhandling. Innan

beslutet meddelas, skall motparten få tillfälle a tt yttra sig i fr ågan. Har
rätten meddelat ett be slut, skall den ompröva det när målet avgörs.

Ett beslut enligt denna paragraf får verkställas på samma sätt som en

dom som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som helst ändras av

rätten.

14 kap.

6 a § En förmyndare får för den omyndiges räkning avstå från arv på det

sätt som anges i 3 kap. 9 § ärvdabalken, om överförmyndaren samtycker
till åtgärden.

7 § Inhämtas ej överförmyndarens samtycke, då detta enligt 2, 3, 5, 6

eller 6 a § bort ske, skall vad för sådant fall är stadgat beträffande förvalt­
ning av omyndigs egendom äga m otsvarande tillämpning.

15 kap.

12 § Förvärvar omyndig värdehandling som avses i 8 §, eller äger omyn­

dig eljest att av anna n utfå sådan värdehandling, må den som skall utgiva
handlingen fullgöra sin förpliktels e genom att i den omyndiges namn ned­
sätta handlingen i öppet förvar hos bank, såvida ej den omyndige äger att
själv förval ta handlingen. Förpliktelse att utgiva penningbelopp må ock
fullgöras hos bank, ändå att den ej grundas å nedsatt värdehandling; och
skola medlen av banken insättas för den omyndiges räkning enligt vad om

betalning, som uppbäres å nedsatt värdehandling, är särskilt stadgat.

Äger omyndig att av dödsbo utfå värdehandling eller penningar på grund

av bodeln ing, arv eller testamente, vare boutredningsman eller testa­

mentsexekutör pliktig att, såframt ej värdet är ringa eller överförmyndaren

eljest medgiver undantag, nedsätta värdehandlingen eller inbetala medlen

hos bank enligt vad i första stycket stadgas. Vad nu sagts om skyldighet att

inbetala penningmedel hos bank skall ock gälla, där någon, som här i riket
driver försäkringsrörelse, skall utgiva försäkringsbelopp, som tillkommer
omyndig, och fråga ej är om försäkringsbelopp, som den omyndige äger att
själv förvalta. I fråga om pen sion, livränta eller annan på grund av försäk­

ring utgående periodisk förmån gäller att inbetalning hos bank skall ske i

1901

¬

background image

SFS 1987:790

den mån förmånen för kalenderår överstiger ett belopp motsvarande tVå

gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring soiiii'
gäller för det året.

I a ndra fall än som avses i andr a stycket äge överförmyndaren genom

meddelande till den som skall utgiva värdehandli ng eller penningar förord­
na, att nedsättning eller inbetalning skall ske hos bank.

Den som nedsätter värdehandling eller inbetalar penningar hos bank

enligt vad i denna paragraf är stadgat vare pliktig att ofördröjligen under­

rätta förmyndaren därom.

16 kap.

8 § Innehåller förteckning över omyndigs egendom uppgift å tillgångar

som på grund av bodelning, arv, testamente eller gåva tillfallit den omyndi­
ge, eller upptager årsräkning eller sluträkning sådana tillgångar, om vi lka
uppgift förut ej lämnats, skall vid förteckningen eller räkningen fogas

besannad avskrift av bodelnings- eller skifteshandling, testamente eller

gåvobrev, om sådant finnes, så ock av bouppteckning, där den ej förut
ingivits till överförmyndaren. Är handling, varom nu sagts, av vidlyftig

beskaffenhet, må avskriften lämnas allenast i erforderliga delar.

Upptager förteckning, årsräkning eller sluträkning värdehandlingar som

ej äro nedsatta hos riksbanken eller annan bank efter vad i 15 kap. s tadgas,
skall vid förteckningen eller räkningen fogas intyg av två personer, att

värdehandlingarna finnas i förmynda rens förvar. Innestå medel hos bank,
skall genom bevis från banken styrkas hur mycket som innestår, så ock i
vad mån förbehåll gjorts att medlen må uttagas utan överförmyndarens
samtycke.

20 kap.

1 § I mål om faders kap, vårdnad, umgänge, underhåll och omyndighets­

förklaring eller dess hävande tillämpas 14 kap. 17 och 18 §§ äktenskapsbal-

ken.

1. Denna lag t räder i kraft den 1 januari 198 8.
2. Har mannen avlidit före ikraftträdandet, skall 3 kap. 1 och 2 §§ i deras

äldre lydelse fortfarande tillämpas.

3. Har talan v äckts före ikraftträdandet, skall 6 kap. 20 § och 7 kap. 15 §

i deras äldre lydelse fortfarande tillämpas.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

1902

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.