SFS 1989:354

890354.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:354

om ändring i föräidrabalken;

f Sn i rycket

den 8 juni 1989

Utfärdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 kap. 12 § föräidrabalken^ skall

ha följande lydelse.

20 kap.

12 § Hovrättens dom eller slutliga beslut i mål om underhåll enligt 7

kap. får inte överklagas. Hovrätten får dock tillåta att domen eller beslutet

överklagas, om de t finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall
ges enligt 54 kap. 10 § första stycket I rättegångsbalken.

Första stycket första meningen gäller inte, om någon annan del av

domen överklagas.

Hovrättens beslut i fråg or som avses i 11 § får aldrig överklagas. Det­

samma gäller ärenden som först har handlagts av överförmyndaren.

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser tillämpas

dock i fråga om avgöranden av hovrätt som meddelats före ikraftträdan­
det.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:78, JuU20, rskr. 260.

^Balken omtryckt 1983:485.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.