SFS 1989:839

890839.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:839

om ändring i föräldrabalken;

utkom frän trycket

Utfärdad den 23 november 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 kap. 1, 8 och 11 §§ föräldra ­

balken^ skall ha följa nde lydelse.

15 kap.

1 § Förmyndaren vare pliktig att tillse, att den omyndiges tillgångar äro

anbragta sålunda att erforderlig trygghet finnes för deras bestånd och
skälig avkastning erhålles.

Bestämmelserna i detta kapitel om rättigheter som representeras av

värdepapper och värdehandlingar tillämpas, om inte annat anges, även i

fråga om rättigheter som registreras enligt aktiekontolagen (1989: 827).

8 §' Aktier, obligationer, pantbrev, företagshypoteksbrev, skuldebrev

och andra sådana värdehandlingar skall, om sammanlagda värdet översti­
ger ett belopp motsvarande två gånger gällande basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, i den omyndiges namn nedsättas i öppet

förvar hos bank. Vill förmyndaren ta ut nedsatt värdehandling, skall han

söka överförmyndarens tillstånd. Sådant tillstånd erfordras ej, där värde­

handlingen endast skall genom bankens försorg överföras till annan bank

för att där nedsättas i öppet förvar. De nedsatta värdehandlingarna skall

den 24 november 1989

' Prop. 1988/89:152. 1989/90: LU5, rskr. 22.

^ Balken omtryckt 1983:485.

^ Senaste lydelse 1988:1394.

1539

t» .

ArAi

T,.-

¬

background image

SFS 1989:839

under överförmyndarens tillsyn vårdas i enlighet med vad som foreskrivs

om vård av omyndigs värdehandlingar.

Vad sålunda om nedsättning av omyndigs värdehandlingar föreskrivits

skall ej äga tillämpning med avseende å bevis eller motbok rörande tillgo­
dohavande å räkning hos bank, ej heller med avseende å bevis, som

utfärdats om inskrivning i statsskuldboken eller Sveriges allmänna hypo-

teksbanks skuldbok eller skuldbok hos annan inrättning, som regeringen
bestämmer, såframt å beviset finnes antecknat, att inskrivningen skett
med förbehåll att kapitalbelopp å inskriven fordran eller därå utställd

obligation eller ock inskriven obligation eller å sådan obligation belöpande

kapitalbelopp ej må lyftas utan överförmyndarens tillstånd.

Premieobligationer, vilka utfärdats av staten, skola, såframt ej obligatio­

nerna äro nedsatta i öppe t förvar hos bank eller överförmyndaren med­

giver undantag, inskrivas i statsskuldboken med förbehåll, varom i andra
stycket sägs.

Utövar en förmyndare förmynderskap för flera omyndiga, skola vid

tillämpning av det i första stycket givna stadgandet de omyndigas värde­
handlingar sammanräknas.

Finnas omyndigs värdehandlingar, som skola förvaltas av förmyndaren,

i öppet förvar hos bank utan att hava nedsatts enligt bestämmelse i detta
kapitel, skall å dem tillämpas vad i denna balk är stadgat om nedsatta
värdehandlingar.

I fråga om rättigheter som registreras enligt aktiekontolagen (1989:827)

gäller i fall som avses i d enna paragraf, i stället f�r nedsättning i öppet

förvar eller anteckning om förbehåll på bevis, att förmyndaren på konto i

avstämningsregister skall låta registrera eller, om rättigheten förvaltas av

en auktoriserad förvaltare, till denne skall anmäla att förmyndaren endast

med överförmyndarens tillstånd får överlåta eller pantsätta rättigheten

eller uppbära på rättigheten belöpande kapitalbelopp.

II § Försummar förmyndaren att nedsätta värdehandling eller inskriva

obligation eller låta registrera eller a nmäla förhållande enligt vad i 8 § är
stadgat, anmäle överförmyndaren försummelsen hos rätten och äge rätten
att genom vite tillhålla förmyndaren att fullgöra sitt åliggande. Innan
anmälan göres efter vad nyss är sagt, bör överförmyndaren, där det lämpli­
gen kan ske, erinra förmyndaren om hans skyldighet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

1540

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.