SFS 1970:597

700597.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 597

Lag

om ändffing i föräldralialken;

given Stockholms slott den 20^n ovember 1 970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 15 kap. 7 § föräldrabalken skall ha nedan angivna lydelse.

15 kap.

7 §.

Penningar eller

av honom.

Har den omyndige alctier eller andra därmed jämförliga värdepapper,

över vilka enligt lag bok eller förteckning föres, skall förmyndaren tillse,

att den omyndige, så snart ske kan, där upptages som ägare. I fråga om

aktier i aktiebolag, på vilket lagen (1970: 596) om förenklad aktiehantering

är tillämplig, skall förmyndaren därjämte göra anmälan till förteckning

enligt 12 § nämnda lag.

Andra stycket äger ej tillämpning i fråga om aktier som har förvaltar-

registrerats enligt 16 § första stycket lagen om förenklad aktiehantering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

^ Prop. 1970: 99, ILU 62, rslcr 365.

i;!

i

! ⬢ '

¬

background image

1376

1970 . Nr 597 och 598

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underslcrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stocldiolms slott den 20 november 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART G EIJER

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.