SFS 1970:840

700840.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

X970 • Nr 840—846

Utkom från trycket den 28 dec. 1970

Nr 840

Lag

om ändring i föräldrabalken;

given Stockholms slott den 17 dec ember 1 970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göraveterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott att i fråga om föräldrabalken förordna,

dels att 4 kap. 8—13 §§ och 20 kap. 7 §2 skall upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ samt 20 kap. 5, 6 och 8 §§ skall ha nedan

angivna lydelse,

dels att i balken skall införas en ny paragraf, 4 kap. 7 §, av nedan angiv­

na Ij^delse.

4 KAP.

1 §.

Man e ller kvinna, som fyllt tjugufem år, må med rättens tillstånd antaga

adoptivbarn. Rätt att antaga adoptivbarn tillkommer även den som fyllt

tjugu men ej tjugufem år, om adoptionen avser eget barn, makes barn eller

makes adoptivbarn eller om synnerliga skäl eljest föreligga.

3 §.

Makar må ej adoptera annorledes än gemensamt. Dock må ena maken

ensam antaga adoptivbarn, där den andre vistas å okänd ort eller är sinnes­

sjuk eller sinnesslö, ävensom eljest med den andres samtycke adoptera den­

nes barn eller adoptivbarn eller ock eget barn.

4 §.3

Andra än

antaga adoptivbarn.

5 §.^

Utan eget

han tillfrågas.

Den som ej fyllt tjugu år må ej adopteras iitan föräldrarnas samtycke.

Moderns samtycke skall hava lämnats sedan hon hunnit tillräckligt åter-

^ Prop. 1970:186, ILU 81 och 82, rskr 470.

- Senaste lydelse av

4 kap. 9 § 1958: 640

4 kap. 10 § 1969:157

4 kap. 12 § 1958: 640

4 kap. 13 § 1963: 523

20 kap. 7 § 1958: 640.

' Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Senaste lydelse 1969:157.

¬

background image

2116

1970 • Nr 8

liämla sig efter nedkomsten. iV^d adoption, av adoptivbarn skall k stället

inhämtas samtycke av adoptanfen eller, om make adopterat andre makens,

barn, av makarna.

Samtycke fordras ej av den som är sinnessj uk, sinnesslÖ, utan del i vård­

naden eller å okänd ort. Är sådant fall för handen beträffande envar av dem

som enligt andra stycket skall säintycka till adoptionen, skall i stället sam­

tycke inhämtas från barnets förmyndare.

Den som

förmyndarens samtycke.

7 §.i

Såvitt angår adoptivbarnets ställning till adoptanten och dennes släk­

tingar upphör all verkan av adoptionen, om

1. adoptivbarnet adopteras av annan än adoptantens make, eller

2. adoptanten ingår äktenskap med adoptivbarnet.

20 KAP.

5 §.2

Laga domstol

sitt hemvist.

6 §.3

1 ärende om antagande av adoptivbarn skall rätten inhämta upplj^sningar

om barnet och sökanden ävensom huruvida vederlag eller bidrag till barnets

underhåll är givet eller utfäst. Har harnet ej fyllt aderton år, skall yttrande

inhämtas från barnavåi*dsnämnden i den församling där sökanden är kyr-

kobokförd samt, om barnavårdsman förordnats för barnet, från den barna­

vårdsnämnd, som har att utöva tillsyn å barnavårdsmannens verksamhet^

och eljest från barnavårdsnämnden i den församling där den som har vård­

naden om barnet är kyrkobokförd.

Fader eller moder, vars samtycke till adoptionen ej erfordras, varde

ändock hörd, där det kan ske. Vid adoption av adoptivbarn skall vad nu

sagts i stället gälla adoptanten eller, om make adopterat andra makens

barn, envar av makarna. Finnes särskild förmyndare, vars samtycke ej er­

fordras, skall ock han höras.

8 §.

Mot rättens beslut i ärende om antagande av adoptivbarn må talan full­

följas av sökanden eller den som skall höras i ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Har adoptivförhållande upplösts genom beslut om hävande som medde­

lats före utgången av år 1970, gäller äldre bestämmelser i fråga om rätts­

verkan av sådant beslut.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(.luslitiedepartementet)

LF-NN.VRT GEI JER

' Förutvarande 7 § u pphävd genom 1958: 640.

== Senaste lydelse 1958: 640. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

= Senaste lydelse 1958: 640. Ändringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.