SFS 1969:799

690799.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2084

^^^69 ⬢

799

Nr 799

Lag

om ämlring i föräldrabalken;

given Stoc kholms slott den 2S no vember 1969.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e u d e s Konung, göra v e t e r Ii g t: att Vi, med riksdagen^, funmt

gott forordna, dels att i 12 kap. 1 § samt 20 kap. 14 och 15 §§ föräldra-

balken» orden "Stockholms rådhusrätt" skall bytas ut mot orden "Stock^

holms tingsrätt", dels att 12 kap. 4 § samt 19 kap. 3 och 8

samma balk

skall erhålla andrad lydelse på salt nedan anges.

12 KAP.

4 §.

Kär formynderskap �

över förmynderskapet.

I fråga om overfljdtning av tillsynen över formynderskap från en mer-

förmjmdare till en annan inom samma domsaga skall vad i 3 g sägs aga

mols\arande tillämpning.

19 KAP.

§⬢

Två eller liera kommuner, som lyda under samma tingsratt, må, då ^al

av ö\erfönnjndare föreslår, efter forslag av ratten förena sig till ett o^el-

förmjnclardistukt.

Kommun, som

till ända,

8 §.

Till ö\ erförmyndare skall valjas en i praktiska väiv' väl förfaren, myndig

svensk medborgare. �verförmyndaie kan ej den vara som är i konkurs­

tillstånd eller ar förklarad omyndig.

Lagfaien tjänstemän vid tingsrätt får ej vara överförmyndare inom doni-

sagan, om cj Konungen för sårskilt fall meddelat tillstånd därtill,

ma

av valmyndigheten.

^

^ jamiaii 1971. I fråga om domare, som d ä

forfait!

dock 19 kap. 8 § andra stycket i dess äldre lydelse

giltighet så länge då gällande uppdrag består.

vas^o^havn

hava sig horsajnligen att efterrätta. Till yttermera

bckräftriåtlt^

underskrivit och med Vårt kungh sigiH

J^tockholms slott den 28 nov ember 1969.

GUSTAF ADOLF

(Jurtitiedepartementei)

""

LENNART GEUE»

; Prop 1969 1 19, n.u 60, rsKr 136

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.