SFS 1969:617

690617.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 617

Lag

om ändring i föraldrabalken;

(jiven

Slockholms sloil den 5 december 1969.

Vi GUSTAF AD OLF, med Guds nåde, Sveriges, G�tes ocli

^endes Konung, göra vete r ligt: att Vi, med riksdagenU funnit

§0^1 förordna, dels att 1 kap. 4 § samt 20 kap. 3, 4, 13 och 13 a §§ föraldra-

fi

upphöra att gälla, dels att 1 kap. 2 §, 3 kap., 8 kap. 3, 4 och

J Ss, 20 k ap. 9 och 11 §§ samt rubriken närmast före 20 kap. 1 § samma

skall erhålla ändrad lydelse på satt nedan anges.

1 KAP.

Faderskapet till barn som ej har äktenskaplig börd (barn utom aklew

f^stställes enligt 3 kap.

'

52. rskr 367.

⬢^tnaslo lydelse av 20 kap. 3 och 13 §§ 1958: 640.

¬

background image

r»G*J ⬢ Nr 017

1 ^/2

3 KAP.

OtTi f aderskapet till barn utom äktenskap

1 §.

raflcisKapct tilJ barti nloin äktenskap faststalies genom erkännande eller

dom

2 §

Erkännnndc a\ faderskapet till barn utom alclenskap sker skriftlicen

Erkännandet skall bevittnas av två personer ocli skriftligen godkännas
liarnavårdsmannen eller, om sädan ej ar ftirordnad, barnavårdsnämndet]

saml a\ modern eller särskilt forordnad förmyndare för barnet. Har Lar-

iiet iijjpnalt myndig ålder, skall erkännandet i stället godkännas av barnet

själv t Erk.inmmdc kan ske äv en forc barnets födelse.

Bamavårdsmanncn och barnavårdsnämnden får lämna sitt godkännande

cndibl om det Kan antagas att mannen är fader till barnet.

Visas senare att mannen ej ar fader till barnet, skall rätten förklaia, att

erkännandet saknar verkan

balten skall förklara en man vara fader till barn utom äktenskap, om

del ar utrett att han haft samlag med barnets moder under tid då bar-

ncl kan vara avlat ocb det med jiänsyn till samtliga omständigheter är san-

nolikt alt barnet avlats av honom

4 §.i

förfarandet vid faslsthllande av faderskapet

111 bar n utom äktenskap, för vilket baruavårdsman är förordnad, medde­

las i s.xrskilcl lag

8 KAP

3 ^

förordnas för'barn utom äktenskap, om den som

anmt'

hornet ar kyrkobokford i riket eller eljest vnstas bar För

v irdmrifu"/'

^htenskap kan barnavårdsman förordnas på begäran a x

avai en, om barnet är svensk medborgare.

den^mn^'w

^'''^"»"^åfdsnämnden i den försainllDg'1''"'

c] kvrkobokfär)

^

kyrkobokförd. �r vårdnadshav aren

i den ort där ,

' ^"^"^dnas barnavårdsman av barnavårdsnämnds

barna^Jrdwäm^denfsioSX,'

T'"

enerk�~n�~�~.

Knrnavårdsmannen har

,

för underl^rsSvidKr^

alt erhålla biträde av

av d elgnnlngar "

^^rforskande eller hörande och för verksta

'S^n.sU \uUW lön 32,

¬

background image

1969

Nr 617 och 618

1373

20 KAP,

]Jål och ärenden, roranrfe äktenskaplig börd, adoption, vårdnad och under~

bk

. 9 §.^

pj-gga rörande

sitt honivist.

Talan angående underhåll till barn upptages av rätten i den ort, där

svaranden har sitt hem^'ist. Sådan fråga kan väckas även i samband med

uiJ] rörande faderskapet till barn utom äktenskap. Angående talan om un­

derhåll enligt 7 kap. 10 § åt modern till barn utom äktenskap skall vad

angående talan om underhåll till barnet är stadgat äga motsvarande till-

lämpning.

Vad i

med aktenskapsmål.

11 §.

1 mål onr underhåll till barn får modern, om bon har vårdnaden om

barnet, fö ra talan för barnet, även om hon ej uppnått myndig ålder. �r sär­

skild förm jmdare for barnet förordnad, bar han samma rätt att föra talan

för barnet. �ven barnavårdsman får fora sådan talan. Var och en som kan

föra talan för barnet skall få tillfälle att yttra sig i målet.

Underhållsbidrag må

� av underhålls tid en.

Underhåll till

föreligger därefter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

Det alla .som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava ^'i detta med egen hand underskrivit och med Värt kimgl. sigill

bekräfta l åtit.

Stockholms slott den 5 december 1969.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justiliedeparlemenlet)

LENNART GEIJER

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.