SFS 1969:157

690157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1969 ⬢ Nr 157-189

Utlcott) frän trycket 5wi 4 jaiii 1969

⬢ N rl57

Lag

om ändring i jforäldrabalken;

giocn Stockholms slott den 25 ma; 1969.

Vi GUSTAF ADO LF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, g or a veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

ffolt förordna, dels att 4 kap. 5 och 10 §§, 6 kap. 1, 3 och 12 §§,8 kap. 7 §,

9 kap. 1 och 2 §§, 10 kap. 1 § samt 20 kap. 28 § föräldrabalken^ skall er­

hålla ändrad lydelse på sätt nedan anges, dels att i 9 kap. samma balk skall

införas två n ya paragrafer, 2 a och 3 a §§, av nedan angiven lydelse.

4 KAP.

5§.

Utan. eget

hän tillfrågas.

Den som ej fjdit tjngu år må ej adopteras utan föräldrarnas samtycke.

Moderns samtycke skall hava lämnats sedan hon hunnit tillräckligt åter­

hämta sig efter nedkomsten. �r endera av föräldrarna sinnessjuk, sinnesslö,

ulan del i vårdnaden eller å okänd ort, vare hans samtycke ej erforderlig.

Ar sådant fa ll för handen beträffande båda föräldrarna, skall i stället för­
myndarens samtycke inhämtas.

Den som

förmyndarens samtycke.

10 §.

Adöptivförhållandet v arde ock, sedan barnet fyllt tjugu år, efter ansökan

hävt, såframt adoptanten och adoptivbarnet äro ense därom. Den som ar

förklarad o myndig skall hava förmyndarens samtycke till överenskommel­

sen.

6 KAP.

1 §

i äktenskap står under föräldrarnas vårdnad enligt vad nedan sägs

hlUess det fyllt tjugu år eller ingått äktenskap.

3 §

föräldrarna skola �

övriga omständigheter. ^

P. 6^ ^att för underårig, som har fyllt adertoii år, att sjalv hyra bostad for

i 9 pap.

1909.25; iLu 32; Rskr 191.

, .nrr-nns

lydelse av 4 leap. 5 § se l96Si 1G4 ocli nv 6 kap. 3 § se 1900.305.

^^^^^SOOO.Si}ensJ:författn{ngssaniling 1£>C9, A'r 157�1S9

i

¬

background image

TT.l

37G

1969 ⬢ Nr 157

12 §.

12 5.

. 1 oT. ^tär under moderns vårdnad till dess det fyiu ij^,.,

Barn utom -'i

föräldrarna ense, att fadern skall träda

är eller ingält

���~älan, av rätten törordnad att övertaga

'

deras ställe, varde han, p.

^jrtill. Finnes modern ej vara lämpli,

nåden om It''"''!''

Jl',

jgr bon, skall rätten på ansökan av fadern elln

att utSyavärdnaden 1 er

barnavardsmannen

^

,,i,t fgrordnad förmynd,,,

nämnd »vernj Ha v

avseende å vardnad om barn i äktenshp

Imll ägltiotarande tillämpning beträffande barn nlom akfenskap.

8 KAP.

7 §.

Uppdraget att vara barnavårdsman upphör, nar barnet fyller aderton år,

Om sLsldld anledning därtill föreligger, må nämnden forlanga uppdraget,
dock ej längre än till dess barnet fyllt ljugu ar.

Finnes behov

skall upphora.

9 KAP.

1 §.

Den som är under ljugu år (underårig) är omyndig och ager icke själv

råda över sin egendom" eller åtaga sig förbindelser i vidare mån än som föl­

jer av vad som skall gälla på grund av lag eller \ållkor vid förväiv genom

gåva eller testamente.

2 §.

Underårig, som har fyllt aderlon år, fåi" s jälv hyra bostad för eget bruk.

Om den underårige ej kan betala hyran med medel över vilka lian sj älv

råder eller om h änsyn till hans uppfostran eller välfärd kräver det, kan för­

myndaren med överförmjmdarens samtycke uppsäga hyresavtalet att u pp­

höra omedelbart. Innan samtycke meddelas, skall överförmyndaren bereda

den underårige tillfälle att yttra sig. Har hyresavtal uppsagts av förmynda­

ren, får den underårige därefter ei själv sluta nytt hyresavtal.

Om rätt

6 kap.

2 a §.

Underårig med eget hushåll får för den dagliga hushållningen eller u pp­

fostran av barn, som tillhör hushållet, själv ingå sådana rättshandlingar, som

sedvanligen företagas för dessa ändamål.

Rättshandling som avses i första stycket är dock ej bindande för den u a

derange, om den med vilken rättshandlingen slöts iiisåg eller bort inse, ai

(let som a nskaffades genom rättshandlingen ej var erforderligt.
fnr!fT r

underårige behörighet, söm tillkommer

hehörin^

rätten pä ansökan av förmyndaren frånkånna lO

upphävas på ansökan av förmyndaren

Rättens 1"^'"

om andrade förhållanden inträtt.

. , 11.

männa tidS"

?

-stycket skall ofördröjligen kungoras

manna hdnmgarna och tidning inom orten.

syftar uirauw

«derton

får själv upptaga statligt

själv råda över inedpl

utbildning eller bosättning. '

medel, som upphurits på grund av sådant lån eller sa -

A ⬢ i-:'

1

¬

background image

1969 ^ Nr 157

377

bidrag liH J ans utbildning. Detsamma gäller avkastningen av så-

Tna wcdel och vad som tratt 1 deras ställe. I fråga om rätt för förmynda-

jen a tt o mhändertaga egendomen äger 3 § andra stycket motsvarande till-

''^orsta stycket gäller ej studiehjälp enligt studiehjälpsreglementet den 4

j�~Dil9öi (nr 402).

10 KAP.

1 §.

Den so m fy llt tjugu är skall av rätten förklaras omyndig: "

1, om han på grund av sinnessjukdom,

samtycker därtill.

20 KAP.

28 §.

Ansökan oni förmjmdares förordnande eller entledigande eller om annan

rätlens åtgärd med avseende å förmynderskap må, såframt fråga ej är om

ärende, varom i 9 kap. 2 a § eller i 29 § stadgas, göras, förutom av överför-

m3Tidaren och förmyndare, jämväl av harnavårdsman och den omyndige

själv, om ha n fyllt sexton år, så ock av hans make och närmaste frander.

Förmyndare, som gjort sig skjddig till försummelse i vårdnaden om un-

derårig, må entledigas jämväl på ansökan av allmän åklagare eller barna­

vårdsnämnd. Frågor som avses i denna paragraf skall ock rätten, när an­

ledning är därtill, upptaga utan att särskild ansökan blhit gjord.

Mot rätten s

ar sagt.

Mot beslut,

av vitet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969.

Har b arnavårdsman med stöd av äldre bestämmelser förordnats för tid

efter det att barnet fyllt tjugo år, skall uppdraget upphöra när barnet upp­

når den na ålder.

Det alla som vederbör hava sig horsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand undersla-mt och med Vårt kungl. sigill

iekräfta låtit.

Stockholms slott den 23 maj 1969.

Under Hans Maj:ts

kfin allemådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

"usUiiedeparlemenlcO

'

HERMAN K LING

I : >

!

i i:

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.