SFS 1967:712

670712.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�R FATTNINGSSAMLING

1967 ' Nr 712�716

Utkom £r»n trycket den 20 dec. 1967

Nr 712

Lag

om ändring i föräldrabalken;

SlockhoJms sloil den 8 december 1967.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

V c n d c s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^ funnit

golt förordna, att till föräldrabalken skall fogas ett nytt kapitel, 21 kap.,

av följande lydelse.

21 KAP.

Om ver kslälljghet av dom elle r beslut rörande vårdnad m. m.

Verkställighet av dom eller besiat

l erkståliighet av vad rätten i dom eller beslut bestämt om vårdnad eller

umgängesrätt el ler om överlämnande av barn sokes hos länsstjTclsen.

Har domen eller beslutet icke vunnit laga kraft och är ej särskilt med­

givet att verkställighet ändå får ske, får länsstyrelsen icke vidtaga åtgärd

enligt 2 eller 3 §.

2 §.

Innan länsstyrelsen förordnar om verkställighet, äger den uppdraga åt

ledamot eller suppleant i barnavårdsnämnden eller tjänsteman inom barna-

Vihdcn att verka för att den som bar hand om barnet frivilligt skall full­

göra vad som åligger honom. Sådant uppdrag får även lämnas åt annan

lämplig person.

Den som fått uppdrag enligt första stycket skall inom tid som länssty­

relsen bestämmer lämna denna en redogörelse for de åtgärder som vidtagits

uch vad som förekommit vid uppdragets utförande. Tiden får ej utan syn­

nerliga skäl sättas längre än två veckor.

17-

3 §.

Furordnar länsstyrelsen om verkställighet, äger den förelägga vite eller,

det ans es nödvändigt, besluta att barnet skall hämtas genom polism^-

^'gliets för sorg. Länsstyrelsen kan även i samband med förordnandet läm­

na uppdrag enligt 2 §, om sådant ej förekommit tidigare.

�~ Om sä rskilda skäl föreligga, får länsstjTelsen för att underlätta barnets

överflyttning föreskriva, att barnet tillfälligt skall omhändertagas på lämp-

ngt s ätt.

' Pfop. 1967:13S; L^U 60; Rskr 364.

^^"^-678000. Svensk författningssamling 1967, Nr 712�716

¬

background image

1967 ⬢ Nr 712

iDii

L-in-^slvrelscn äg er utdöma förelagt ^^tc.

4 §.

Har barnet fylll femton är, far verkställighet icke ske mot dess Mlja,

.iMänsstvrelsen finner det nödvändigt av hansyn till b.ynets bästa, D,-

vimma gäller, om barnet ännu ej fyllt femton ar men natt sådan mogn,]
alt dess Vilja bör beaktas pä motsvarande satt.

5 §.

rc
li;

bi

s

�r det uppenbart att ibrhällandena ändrats väsentligt sedan domen e l er

])cslutcl meddelades, kan länsstyrelsen vägra verkställighet, om det av liän.

svn till barnets bästa är pälmllat alt fråga oni ändring beträffande vårdnad

ciler unigängesriilt prövas av rätten. Sådan fraga upptages av rätten p;\ a n.

sökan av den som varit part i ärendet hos länsstyrelsen eller av barnavårds,

man eller barnavårdsnämnd.

Länsstyrelsen får även i annat fall vägra verkställighet, om risk, som ej

är ringa, föreligger för skada på barnels kroppsliga eller själsliga hälsa.

övcrfhjttning av barn i andra fall

6 §.

�ven om dom eller beslut som avses i 1 § ej föreligger, äger den som liar

vårdnaden alt, när barnet vistas hos annan, påkalla länsstyrelsens åtgärd

för att barnet skall överflyttas till honom.

Föreligga siirskilda skäl att fråga om ändring beträffande vårdnaden

prövas av rätten, kan länsstyrelsen vägra att vidtaga den sökta åtgärden.

I övrigt äga 2�5 §§ tillämpning.

§⬢

Bestämmelserna i 6 § äga motsvarande tillämpning, när föräldrar el er

adoptivföräldrar gemensamt ha vårdnaden och en av dem utan beaklans-

värt skäl egenmäktigt bortfört eller kvarhåller barnet samt den andre begär

rättelse.

Gemensamma bestämmelser

8 §.

Hämtning och annan åtgärd beträffande barnet skall utföras på clt tor

bai-ncl så skonsamt sätt som möjligt.

. Vid hämtning skola ledamot eller suppleant i barnavårdsnämnd el er

tjänsteman inom barnavården och, om möjligt, läkare närvara. Om ba rnc

på grund av sjukdom ej bör flyttas eller annat särskilt binder möter, skall

hämtningen uppskjutas,

9 §.

I-öreligger i ärende som avses i delta kapitel fara att barnet föres ur 1-'"

det eller ar ärendet av annan anledning brådskande, kan länsstyrelsen oim-

delbart forordna, att barnet skall omhändertagas på sätt länsstjTclsen b«-

ner lämpligt.

®

^

Kan beslut enligt första stycket ej a^n'aktas, får polismvndighet vidtaga

Sudan omedelbar algard som kan ske ulan skada för barnet. När sådana

Sn J/

f

möjligt ledamot eller suppleant i barnavärdsnaii

den eller Ijansteman mom barnavärden och läkare närvara. �&tgärden sk

genast anmalas till lansstyrelsen, som ulan dröjsmål prövar om den si-

¬

background image

1967 - Nr 712

1523

10 §.

⬢A-v O »

"rcnde enligt detta kapitel skall länsstyrelsen föranstalta om den nt^

i

som är behövlig. Förhör får hällas med var och en som kan antagas

nolvsnin^ar av betydelse att lämna. Länsstyrelsen kan förordna, att

hornet skall u ndersökas'av läkare.

I kalle lse till förhör eller läkarundersökning äger länsstjTclsen förelägga

^.ite Länsstyrelsen äger utdöma förelagt vite.

11 §.

Beträffande p arts skyldighet att ersätta motparts kostnader i ärende en­

ligt detta kapitel äga ulsökningslagens bestämmelser om kostnader i ut-

cSknin^smAl hos överexekutor motsvarande tillämpning.

I frA om ersättning till den som på kallelse inställt sig för förhör in-

for länsstyrelsen och icke är part äga bestämmelserna om ersättning av

nllmänna'medel till vdttne motsvarande tillämpning^ Ersättningen skall

dock alltid hetalas av allmänna medel. �ven kostnad för utförande av upp-

dra-T enli'^1 2 § första stycket andra punkten, hämtning eller omhänderta­

gande av'^barn och läkarundersökning betalas av allmänna medel. Fråga

om ersättning enligt detta stycke prövas av länsstyrelsen.

12 §.

�~

_

Talan mot länsstyrelsens beslut föres hos Konungen genom besvär. Be­

svären ingivas till länsstyrelsen. Denna skall skyndsamt infordra förkla­

ring över besvären, om det ej ar uppenbart att anledning saknas,

skaffa ytterligare utredning, om det är behövligt. Lansstyrelsen skaU dar

ä^r sänX S

i ärendet jämte eget utlåtande till vederbörande

BSr'omTj'avser utdömande av vite eller ersättning för parts kostnad,

länder omedelbart till efterrättelse, om ej annat forordnas.

13 §

Beslut enligt delta kapitel angående BVerflyltnlng utgör ej hinder att ^

dänla avgjorda frågan prövas pä nytt, när ändrade förhållanden eller annat

sårskilt skäl föranleder det.

Märniarc bestämmelser för tillämpningen av detta kapitel meddela

Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

ign«:<;tvrplsen

�rende som vid lagens ikraftträdande ar anbangig^

skall vid dennas fortsatta handläggning enligt denna »

tidnunkt

ärende som ankommer på överexekutor. �rende som yi

ar anhängigt hos särskild överexekntor får av denne

^

stjvelsen för handläggning enligt denna lag. I annat fall tillämpas ulsoR

meddelat uUlag i ärende

lagens ikraftträdande, skall utsokningslagen

git <ien d är-

Utslag som meddelats enligt utsökningslagen

binder

vid avg jorda frågan prövas på nytt, när andrade

särskilt skäl föranleder det. Därvid skall de nya

siJp i

Vad i annan lag eller författning är foreskrive

bestämmel-

slället gälla länsstyrelsen, såvitt rör frågor som avses de j

¬

background image

152(

1967 ⬢ Nr 712 och 713

Dol alla som vederbör hava sig liörsamligen alt eflerrätla. Till yUerm

visso hava Vi det la med egen hand underskrivit och med Värt kiinr.)

LekriiflalilM.

"

Stoc!<holms slott den 3 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jiistiliedepartcmeniel)

HERMAN KLING

OtD

Vi

Ven(

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.