SFS 1970:1000

701000.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2608

1970 - NT 1000

Nr 1000

Lag

om ändring i föräldrabalken;

given Slockliolms slott den 17 december 1 970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göraveterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 13 kap. 7 §, 15 kap. 4, 8, 14, 15 och 16 §§ samt 16 kap. 7 §

föräldrabalken skall ha nedan angivna lydelse.

13 KAP.

7 §.

För den omyndiges egendom skall förmyndaren, såframt rätten prövar

skäl därtill vara för handen, lämna pant eller annan säkerhet till visst av

rätten bestämt belopp. Säkerheten skall, på sätt rätten bestämmer, förvaras

och föm^altas av överförmyndaren eller i annan lämplig ordning.

15 KAP.

4 §.

Den omyndiges penningmedel skola göras räntebärande, och äge förmyn­

daren för sådant ändamål inköpa obligationer eller förvärva fordran, som

inskrives eller inskrivits i statsskuldboken, eller utlåna medlen mot säker­

het av panträtt i fast egendom eller ock i myndlingens namn insätta dem

hos postsparbanken eller sparbank eller för längre tid hos annan bank.

Närmare bestämmelser om de obligationer som må inköpas, om beskaffen­

heten av den säkerhet, varemot utlåning må ske, samt om de räkningar, å

vilka insättning hos hank må äga rum, meddelas av Konungen.

Med bank

för jordbrukskredit.

8 §.2

Aktier, obligationer, pantbrev, skuldebrev och andra sådana värdehand­

lingar skola, såframt sammanlagda värdet överstiger femtusen kronor, i

den omyndiges namn nedsättas i öppet förvar hos riksbanken eller annan

bank. Vill förmyndaren uttaga nedsatt värdehandling, söke han överför­

myndarens tillstånd. Sådant tillstånd erfordras ej, där värdehandlingen

allenast skall genom bankens försorg överföras till annan bank för att där

nedsättas i öppet förvar. De nedsatta värdehandlingarna skola under

överförmyndarens tillsyn vårdas i enlighet med vad om dylik vård av

omyndigs värdehandlingar särskilt stadgas.

Vad sålunda

överförmyndarens tillstånd.

Obligationer, vilka

stycket sägs.

Hava underåriga

Finnas omyndigs

� värdehandlingar sammanräknas,

nedsatta värdehandlingar.

» Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444.

" Senaste lydelse 1963:152.

JP]

¬

background image

1970 ⬢ Nr 1000

2609

14 §.i

Utan överförmyndarens samtycke må ej förmyndaren å den omyndiges

vägnar upptaga lån eller ingå växelförbindelse. Vad sålunda är stadgat äge

dock ej tillämpning, om åtgärden faller inom området för rörelse som av

förmyndaren med överförmyndarens samtycke drives för den omyndiges

räloiing. överförmyndarens samtycke vare ej heller erforderligt i fråga om

sådant statligt lån som upptages för att bereda omyndig hjälp till utbild­

ning eller bosättning.

Förmyndaren äge

äro därtill.

Ej må

anses tillbörligt.

15 §.

Förmyndaren må ej utan överförmyndarens samtycke upplåta nyttjan­

derätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft i den omyndiges fasta egendom

eller tomträtt. Utan sådant samtycke äger förmyndaren dock upplåta rätt

att för egendomens behov a\^'erka skog eller upplåta annan nyttjanderätt,

om den avser viss tid, längst fem år.

Före besluts

yttra sig.

Bestämmelserna i första stycket om servitut äga ej tillämpning i fråga

om servitut som bildas vid fastighetsbildningsförrättning.

16 §.

Vill förmyndaren överlåta eller låta inteckna den omyndiges fasta egen­

dom eller tomträtt, tage han till överlåtelsen eller inteckningen rättens till­

stånd. Ej må sådant tillstånd givas, med mindre viktiga skäl äro därtill.

Det åligger

yttra sig.

Tillstånd, varom

rättens heslut.

16 KAP.

7 §.

T I förteckning över omyndigs egendom så ock i årsrälming och sluträk­

ning skola tillgångar och skulder fullständigt an^vas med uppgift å de

särskilda tillgångarnas värde. Finnes hos den omyndige pantbrev som av­

ser honom tillhörig fastighet eller tomträtt, skall detta särskilt angivas.

�ro medel insatta hos hank, skall uppgift lämnas om den räkning, varå

medlen innestå. I fråga om värdepapper, som ej äro nedsatta hos banlc efter

vad i 15 kap. stadgas, skall nummer eller annan beteckning anmärkas. Fin­

nas tillgångar som stå under den omyndiges eller annans särskilda förvalt­

ning, skall förmyndaren jämväl lämna uppgift därom, så ock om dessa

tillgångars värde, såframt det är honom kunnigt. Skola i årsräkning eller

sluträkning upptagas tillgångar eller skulder, för vilkas fullständiga angi­

vande erfordras utförlig uppräkning, må beträffande dem hänvisning göras

till förut avgiven förteckning eller årsräkning, där det lämpligen kan ske.

Förteckning och

förmyndarens postadress.

Denna lag träder i Itraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

' Senaste lydelse 1966: 308.

JP]

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.