SFS 1966:308

660308.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1966 • Nr 308 och 309

Uliom frän trycket den 27 jun i 1966

Nr 308

Lag

om fio drad lydelse av 6 kap. 3 § och 15 kap. 14 § föräldrabalken;

given Stockholms slott den IG juni 1966,

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ve n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagenS funnit

gott fö rordna, att G ka p. 3§ och 15 kap. 14 § föräldrahalken skola erhålla

ändrad lyd else på sätt nedan angives.

C KAP .

3 §.

Föräldrarna skola utöva den uppsikt över barnet som är erforderlig nied

bänsyn t ill Imrnets ålder och övriga omständigheter.

15 KAP.

14 §.

Utan överförmyndarens samtycke må ej förmyndaren å den omyndiges

yägnar upptaga lån eller ingå växelförbindelse. Vad sålunda är stadgat

äge d ock ej tillämpning, om åtgärden faller inom området för rörelse som

ay förmyndaren med överförmyndarens samtycke drives för den omyndiges

•"älining. överföntiyndarens samtycke vare ej heller erforderligt i fråga

oyi sådant statligt lån som upptages för att bereda omyndig hjälp till ut­

bildning elle r bosättning eller i fråga om lån mot säkerhet av inteckning

1 omyndigs fasta egendom eller tomträtt, såframt lånet upptages inom tre

manader från det inteckningen meddelades och vid lånets upptagande

ff'orgift av förmyndaren ej göres i fråga om de villkor som äro angivna

1 aet in tecknade skuldebrevet.

förmyndaren äge

äro därtill,

kj må

anses tillbörligt.

^onna lag träder i kraft den 1 juli 1966.

1966: 96; L'U 32; Eskr 240-

l~-66SööO. Svensk författningssamling 1966, Nv 30S oc k 309

¬

background image

1966 • Nr 308 och 309

722

Drt aUa som vederbör hava s.g hörsamligen att etterrätta Till yttermera

Msso har å V. detta med egen hand underskrivit och med Värt kungl. sigut
bekräfta låtit

Stockholms slott den 16 juni 1966

GUSTAF ADOLF

(L S)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.