SFS 1963:523

630523.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 523

Lag

om ändring i f�räldrabalkcn;

given Stockholms sloU den 11 oktober 1963.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n ä d e, S v c r i g e s, G ö t e s och

V e n ti e s K o n u u g. g ö r a v e U r 1 i g t: att Vi, med riksdagen , funmt

goU fOronlna, all 4 iuip. 13 § ävensom o kap, föräldrabalken- skola er»
lindrad lydelse på s ålt nedan angives,

4 KAP.

13 §.

^

Huvcs adoplhTörhållandel ⬢�

adoptivbarnets underna

I förliållrmde

��

� ⬢�⬢ u tser därtill.

5 KAP.

Om barnets namn

Om barnets namn är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1964.
Det alla som vederbör hava sig horsamligen att efterrätla. Till

\åsso hava Vi detla med egen liand underskrivit och med Vårt kuogl-

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 11 oktober 1963.

Under Hans Majits

Min allernådigste Konungs ocli Herres frånvaro:

BERTIL

(dustitiedeparlementet)

HERMAN

Senaste lydeh e av 4 kap. 13 j,

1058; GtO.

TI

k

n

e

s

e

a

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.