SFS 1958:640

580640.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 640

V

Lag

om ändring i föräldrabalken;

given Stockholms slott den 12 december 1958.

'

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes o

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, fun

gott förordna, dels att 2 kap, 2 och 3 §§, 4 kap. 2, 5, 9 och 12 §§, 7 k ap. 5

10 §§, 12 kap. 1 §, 14 kap. 2 §, 15 kap. 12 § samt 20 kap. 3, 5�7, 9, 12,

och 36 §§ föräldrabalken skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan

ves, dels att 4 kap. 7 § nämnda balk skall upphöra att gälla, dels ock

4 kap. samma balk skall införas en ny paragraf, betecknad 13 §, av n ^

angiven lydelse.

2 KAP.

2 §.

�r mannen död, och har han varken försuttit tid till talan enligt 1 § cl

efter barnets födelse erkänt barnet såsom sitt, må envar, som jämte e

näst efter barnet är berättigad till arv efter honom, väcka sådan talan in

ett år från det han erhållit kännedom om barnets födelse och om raann

död. Har mannen ej varaktigt sammanbott med barnet, vare arvinge dock

förlustig sin talan förrän ett år förflutit från det att ansprålc, som grun

på att barnet har äktenskaplig börd, framställts mot dödsboet. Efterläm

den avlidne, jämte maka, arvingar som avses i 3 kap. 1 § ärvdabalken,

envar av dem sådan rätt.

1 Prop. 1958: B 23; L>U B 14, 15; Rskr B 107.

¬

background image

c 640

1817

3 §.

^ 9*

1 barn som avses i 1 kap. 1 § vinna förklaring, att det icke har äkten-

plig börd, äge barnet väcka talan därom mot mannen eller, om han är

, hans arvingar. Efterlämnar mannen, jämte malia, arvingar som avses

kap. 1 § ärvdabalken, skall talan, såvitt dessa angår, riktas mot dem som

talan väckes äro närmast till arv.

4 KAP.

2 §.

en som är förklarad omyndig må ej utan förmyndarens samtycke antaga

ptivbarn.

5 §.

tan eget samtycke må den som fyllt tolv år ej adopteras; dock må, utan

der av att samtycke ej föreligger, adoption ske av den som är under sex-

' år, därest det kan antagas lända honom till skada att han tillfrågas.

en som ej

samtycke inhämtas.

en som är

förmyndarens samtycke.

9 §.

Adoptivförhållandet varde

för barnet.

ar adoptivbarnet grovt förgått sig mot adoptanten eller hans närmaste

er för barnet ett lastbart eller brottsligt liv, och kan det uppenbarligen

e fordras att adoptivförhållandet ändock skall bestå, äge adoptanten vin-

adoptivförhållandets hävande.

12 §.

Avlider adoptanten, må adoptivförhållandet efter ansökan av adoptivbar-

ts föräldrar eller en av dem hävas, såframt det påkallas av barnets bästa.

Varder adoptivbarnet efter adoptantens död adopterat av annan, skall det

'gare adoptivförhållandet anses hävt.

13 §.

äves adoptivförhållandet, upphöre all verkan av adoptionen såvitt angår

ptivbarnets ställning till adoptanten och dennes skyldemän. Rätten äge

om med hänsyn till anledningen till hävandet, barnets ålder och övriga

tändighefer särskilda skäl äro därtill, vid hävandet bestämma, att adop-

en skall bidraga till adoptivbarnets underhåll.

' förhållande till adoptivbarnets skyldemän medför hävandet i fall som

es i 10 § ej någon ändring med avseende å underhållsskyldighet eller

, till arv; i fall som avses i 8, 9 och 12 §§ äge rätten, efter vad med hänsyn

omständigheterna finnes skäligt, bestämma, huruvida adoptionens ver-

i sagda hänseenden skall bestå. �r barnet underårigt, tillkomme vård-

n och förmynderskapet den som rätten utser därtill,

adoptivbarnets namn stadgas i 5 kap.

7 KAP.

5 §.

optant och

makens barn.

ed adoptionen upphör underhållsskyldigheten mellan föräldrarna och

et. Om den som är gift adopterar sin makes barn, skall dock underhålls-

digheten mellan maken och barnet bestå.

¬

background image

1818

1958

i

10 §.

Fader till

månader efter nedkomsten.

^

Dör fadern

efter dödsfallet.

Vad i första och andra styckena sägs om fadern skall, där barnet f""

dött eller havandeskapet avbrutits, i den mån det finnes skäligt gälla

som haft samlag med modern å tid då barnet kan vara avlat, om d

framstår såsom osannolikt att han är barnets fader.

Vad i 7 § första stycket, andra stycket första punkten samt tredje sty

ävensom 8 § är stadgat om avtal eller dom rörande underhåll till barn ut

äktenskap skall äga motsvarande tillämpning med avseende å underhåll, s

enligt vad i förevarande paragraf sägs tillkommer modern.

12 KAP.

1 §⬢

Förmynderskap för underårig skall inskrivas, då fader, efter vilken ^

underårige är arvsberättigad, eller moder eller, om den underårige är ado

rad, adoptant avlider eller då dessförinnan egendom, som skall stå uif

förmyndarens förvaltning, annorledes än genom upptagande av lån tillf

den underårige eller någon rättens åtgärd vidtages i fråga som rör förm

derskapet.

,

Inskrivningen skall

Stockholms rådhusrätt.

r

14 KAP.

2 §.

Förmyndare, som

omyndigs egendom.

Mot borgenär i dödsboet eller annan, vars rätt är beroende av utred

en, står förmyndaren, såvitt angår skada genom hans åtgärd eller förs

mel se, i ansvar efter vad i ärvdabalken stadgas.

15 KAP.

f

12 §.

Förvärvar omyndig

särskilt stadgat.

�ger omyndig att av dödsbo utfå värdehandling eller penningar på g '

av giftorätt, arv eller testamente eller såsom underhåll enligt 8 kap.

balken, vare boutredningsman eller testamentsexekutör pliktig att, såfr

ej värdet är ringa eller överförmyndaren eljest medgiver undantag, neds "

värdehandlingen eller inbetala medlen hos bank enligt vad i första styc

stadgas. Vad nu sagts om skyldighet att inbetala penningmedel hos b

skall ock gälla, där någon, som här i riket driver försäkringsrörelse, skall

giva försäkringsbelopp, som tillkommer omyndig, och fråga ej är om p

sion eller livränta eller om försäkringsbelopp, som den omyndige äger

själv förvalta. I andra fall äge överförmyndaren genom meddelande till

som skall utgiva värdehandling eller penningar förordna, att nedsättning el

inbetalning skall ske hos bank.

Den som

förmyndaren därom.

20 KAP.

3 §.

5

Talan rörande faderskapet till barn utom äktenskap eller om bar '

egensltap av trolovningsbarn må väckas vid rätten i den ort, där m

¬

background image

r 640

1819

'ti hemvist eller lägersmålet skett. �r han död, må talan väckas vid

rätt, där dödsboet efter honom svarar.

5 §.

äga domstol i ärende om antagande av adoptivbarn vare rätten i den

där adoptanten har sitt hemvist.

ende om adoptivförhållandes hävande upptages av rätten i den ort,

adoptanten eller, om han är död, adoptivbarnet har sitt hemvist.

6 §.

ärende om antagande av adoptivbarn skall rätten söka inhämta upplys-

ar om barnet och adoptanten ävensom huruvida vederlag eller bidrag

barnets underhåll är givet eller utfäst. Har barnet ej fyllt aderton år,

1 y ttrande inhämtas såväl från barnavårdsnämnden i den församling,

. a doptanten är kyrkobokförd, som ock, där barnavårdsman förordnats

'barnet, från den barnavårdsnämnd, som har att utöva tillsyn å barna-

smannens verksamhet, och eljest från barnavårdsnämnden i den för­

ing, där föräldrarna eller den av dem som har vårdnaden om barnet

kobokförd.

åder eller

han höras.

fall, varom i 4 kap. 12 § andra stycket sägs, lämne rätten arvingar efter

avlidne adoptanten som avses i 2 kap. 3 § tillfälle att yttra sig.

7 §.

adoptivbarn

andra stycket.

ärende om adoptivförhållandes hävande jämlikt 4 kap. 8, 9 eller 12 §

e rätten alla dem tillfälle att yttra sig, vilkas samtycke eller hörande

é för adoption erforderligt, så ock, där adoptanten är förldarad omyn-

) hans förmyndare eller, om han är död, arvingar efter honom som avses

'tkap. 3 §. �r adoptivbarnet omyndigt och är ej annan än adoptanten

yndare, skall barnets rätt bevalcas av god man, varom i 18 kap. för­

es.

9 §.

_ råga rörande

sitt hemvist.

alan angående underhåll till barn upptages av rätten i den ort, där sva-

den har sitt hemvist. Väckes sådan fråga i mål rörande faderskapet till

utom äktenskap, gälle vad i 3 § stadgas. Angående talan om underhåll

gt 7 kap. 10 § åt modern till barn utom äktenskap skall vad angående

om underhåll till barnet är stadgat äga motsvarande tillämpning,

di

med äktenskapsmål.

12 §.

imål angående underhåll äge rätten att för tiden intill dess laga kraft

de dom eller beslut föreligger förordna därom efter vad som finnes skä-

Skyldighet att utgiva bidrag må dock ej åläggas någon, med mindre

olika skäl föreligga att han är bidragsskyldig,

råga �

motsvarande tillämpning.

13 §.

ar rätten, efter det mannen på grund av förordnande som avses i 12 §

alat underhållsbidrag till barn utom äktenskap eller barnets moder, ge-

dom eller beslut som vunnit laga kraft skilt salcen från sig utan att

en funnits vara underhållsskyldig, äge han dock ej av den som motta-

"underhållsbidraget söka åter vad han utgivit men må berättigas att av

änna medel återbekomma gnidna bidragsbelopp jämte ränta efter sex

: undra om året från betalningsdagen.

¬

background image

1820

1958 .

Ansökan härom skall, för att komma under prövning, inom ett år

det domen eller beslutet vunnit laga kraft göras hos länsstyrelsen i det 1

där målet handlades av underrätt.

Vad av

� ä gde rum.

Talan mot

ämbetsverks heslut.

36 §.

Vistas den, mot vilken talan enligt denna halk riktas, å okänd ort, sk

hans rätt i saken bevakas av god man, varom i 18 kap. förmäles.

Vad i

� denna balk.

Då fråga

� eller fara.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1959; och skall med avseende d"

iakttagas:

1. Där adoption ägt rum enligt äldre lag, äge adoptanten sist inom f

år från nya lagens ikraftträdande hos rätten göra ansökan om förldari

att å adoptivförhållandet skall tillämpas vad som är stadgat för det fall

adoption ägt rum enligt nya lagen.

Med avseende å ansökan som nu sagts skola bestämmelserna om

gande av adoptivbarn äga motsvarande tillämpning. Kan det antagas

vid adoptionen var förutsatt att adoptivbarnets föräldrar icke skulle

kännedom om vem som adopterade barnet, vare dock ej erforderligt att f

äldrarna böras.

2. Har förklaring varom under punkt 1 sägs ej meddelats, skall betr*'

fande adoptivförbållande som där avses vad i 7 kap. 5 § i dess äldre lyde

är stadgat alltjämt äga tillämpning, såvitt angår underhåll enligt 1 § s

ma kapitel.

3. Har adoptanten ^avlidit före nya lagens ikraftträdande eller adop

förbållandet hävts genom beslut som meddelats före ikraftträdandet, s

i stället för bestämmelserna i 4 kap. 12 § första stycket och 13 § nya 1

tillämpas vad som gällt enligt äldre lag. Bestämmelsen i 4 kap. 12 § an

stycket nya lagen äge ej tillämpning, där adoptivbarn efter adoptantens d

adopterats av annan och sistnämnda adoption skett före ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i 20 kap. 13 § i dess nya lydelse skola ej äga tilläm

ning, där rättens dom eller beslut vunnit laga kraft före ikraftträdandet. ,

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till ytterm

visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl. sig'

bekräfta låtit.

'

Stockholms slott den 12 december 1958.

GUSTAF ADOLF

(L, S.)

(Justitiedepartementet)

INUVAR L INDELL'

. <

;

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.