SFS 1955:409

550409.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1955 ⬢ N r 409 och 410

Utkom från trycket den 23 juni 1955

Nr 409

a g

;⬢ 1

om ändring i 19 och 20 kap. föräldrabalken;

'

given Stockholms slott den 17 juni 1955.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

,,

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdageni, funnit

(

gott förordna, dels att 19 kap. 2 och 14 §§ samt 20 kap. 33 och 40 §§ föräldra­

balken skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives, dels ock att i 19

kap. skall införas en ny paragraf, betecknad 16 §, av nedan angiven lydelse.

19 KAP.

2 §.

I Stockholms stad skall i stället för överförmyndare finnas en stadens

nämnd, kallad överförmyndarnämnden.

14 §.

Rätten skall vaka över att överförmyndaren fullgör sina åligganden,

överförmyndaren är

underkastad ämbetsansvar,

16 §.

överförmyndarnämnden i Stockholm skall bestå av tre ledamöter. Bestäm­

melserna i 5 §, 7�10 §§ och 14 § andra stycket i detta kapitel skola i till­

lämpliga delar gälla ledamot av nämnden. I övrigt skall vad om överförmyn­

dare stadgas äga motsvarande tillämpning å nämnden; dock må frågor som

ankomma på nämnden, i den mån Konungen därom förordnar, å nämndens

vägnar avgöras av någon dess ledamot eller tjänsteman.

Staden äger uppbära arvode som avses i 12 §. Sådant arvode må, då sär­

skilda skäl föranleda därtill, eftergivas av staden.

20 KAP.

nldljlfiOäf

r

O� §.

' "

i

Talan mot överförmyndai-ens beslut föres skriftligen hos rätten inom tva

veckor från den dag klaganden erhöll del av beslutet.

40 §.

över hovrättens beslut i fråga som avses i 39 § må klagan ej föras. Sam­

ma lag vare med avseende å ärende som först handlagts av överförmyndaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1957; dock skall med avseende å

talan mot beslut av Stockholms förmjmdarkammare samt mot hovrättens

1 Prop. 1955: 187; L^U 35; Rskr 296.

211�55702^. Svensk författningssamling 1955, Nrd09 och 410

¬

background image

808

1955 . Nr 409 och

beslut i ärende, som handlagts av förmyndarkammaren, även efter lagens

ilo-aftträdande gälla vad i äldre lag är stadgat.

Val av ledamöter i Stockholms överförmyndarnämnd och ersättare för

dem skall ske under år 1956 i enlighet med de nya bestämmelserna.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bela-äfta låtit.

Stockholms slott den 17 juni 1955.

I®'

GUSTAF ADOLF

CL. S.)

(Justitiedepartementet)

INGVAR LINDELL

HIUIQI-

tel.

[ia-i

För sk,

W
f fi

Féw/

Uo

Få/m

(i/fli/o

Fåilm

Fop
mk

Fwb

kil

Fåilfr

ajläl dc

'Dskvd

mu

Av sk

'lyiclso

soni \ i

I

' 215

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.