SFS 2017:727 Lag om ändring i föräldrabalken

170727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 15 och 16 §§ föräldrabal-

ken

2 ska ha följande lydelse.

19 kap.

15 §

I fråga om ersättning, arvode, pension och andra ekonomiska förmåner

till överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare tillämpas
föreskrifterna i 4 kap. 12–18 §§ kommunallagen (2017:725).

16 §

3

Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725)

gäller, med de avvikelser som följer av detta kapitel, också överförmyndar-
nämnd och i tillämpliga delar överförmyndare.

Kommuner får besluta att de ska ha en gemensam överförmyndarnämnd.

Föreskrifter om en gemensam nämnd i kommunallagen gäller också en
gemensam överförmyndarnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2006:557.

SFS 2017:727

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.