SFS 2018:412 Lag om ändring i föräldrabalken

SFS2018-412.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldrabalken

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 8 § föräldrabalken2 ska ha
följande lydelse.

19 kap.
8 §
En överförmyndare, ledamot i en överförmyndarnämnd och ersättare
ska ha rösträtt vid val av kommunfullmäktige och vara folkbokförd i
kommunen. Den som är i konkurs eller har förvaltare får inte ha ett sådant
uppdrag.

En lagfaren person i tingsrätt får inte vara överförmyndare, ledamot i en

överförmyndarnämnd eller ersättare inom domkretsen, om inte regeringen i
ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Den som har ett uppdrag som överförmyndare, ledamot i en överförmyndar-

nämnd eller ersättare får avsäga sig uppdraget endast om han eller hon

1. har fullgjort ett sådant uppdrag under de senaste fyra åren,
2. har fyllt sextio år, eller
3. uppger något annat hinder, som godkänns av kommunfullmäktige.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.

2 Balken omtryckt 1995:974.

SFS

2018:412

Publicerad
den

8 maj 2018

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.