SFS 2018:777 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2018:777 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS2018-777.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldrabalken
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 13 § föräldrabalken2 ska ha

följande lydelse.

19 kap.
13 §
Om det framkommer skiljaktiga meningar i en överförmyndarnämnd

i ett ärende enligt denna balk, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångs-

balken om omröstning i tvistemål. I 30 § förvaltningslagen (2017:900) finns

bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad.

För varje beslut av en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i ett

ärende enligt denna balk ska det finnas en handling som visar vem som har

fattat beslutet, vem som har varit föredragande samt beslutets dag och dess

innehåll.

Ett protokoll hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ett annat

ärende än enligt denna balk behöver endast innehålla en förteckning över

dem som har deltagit i handläggningen samt beslutet i ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Danijela Pavic

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Balken omtryckt 1995:974.

SFS 2018:777

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.