SFS 2018:1279 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2018:1279 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS2018-1279.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldrabalken
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken2

dels att 1 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 3, 5, 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 10�15 §§, och närmast

före 1 kap. 3, 8, 9, 10 och 15 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 1 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Faderskapspresumtion⬝,

dels att det närmast före 1 kap. 7 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Moderskap vid befruktning utanför kroppen⬝.

1 kap.
Fastställande av faderskap
3 §
3 Om det inte är fråga om fall som avses i 1 § eller om rätten har

meddelat förklaring enligt 2 § första stycket, fastställs faderskapet genom

bekräftelse eller dom. I fall som avses i 9 § fastställs i stället föräldraskapet

för en kvinna.

Faderskap eller föräldraskap fastställs dock inte om

1. modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför

kroppen enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

eller om modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför

kroppen vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av

uppgifter om spermiedonatorn,

2. modern vid behandlingen var en ensamstående kvinna enligt 1 kap. 5 §

lagen om genetisk integritet m.m., och

3. det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har

tillkommit genom behandlingen.

Andra stycket hindrar inte att spermiedonatorn bekräftar faderskapet.

5 §4 När faderskap ska fastställas genom dom, ska rätten förklara en man

vara far om

1. det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far,

2. det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då

barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är

sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget, eller

1

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.

2

Balken omtryckt 1995:974.

Senaste lydelse av 1 kap. 6 § 2005:434.

3

Senaste lydelse 2016:17.

4

Senaste lydelse 2006:352.

SFS 2018:1279

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1279

3. det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har

utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det

med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har till-

kommit genom behandlingen.

Faderskapet kan inte fastställas genom dom för en man som är spermie-

donator enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Faderskap vid insemination eller befruktning utanför kroppen
8 §
5 Om modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför

kroppen med samtycke av en man som var hennes make eller sambo och det

med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har

tillkommit genom behandlingen, ska vid tillämpningen av 2�5 §§ den som

har lämnat samtycket anses som barnets far.

Vid en behandling som har utförts med spermier från en annan man än

moderns make eller sambo gäller första stycket endast om behandlingen har

utförts enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

eller om behandlingen har utförts vid en behörig inrättning i utlandet och

barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.

Föräldraskap vid insemination eller befruktning utanför kroppen
9 §
6 Om modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför

kroppen enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

med samtycke av en kvinna som var moderns make, registrerade partner

eller sambo och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att

barnet har tillkommit genom behandlingen, ska den som har lämnat sam-

tycket anses som barnets förälder.

Första stycket gäller även om inseminationen eller befruktningen utanför

kroppen har utförts vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att

ta del av uppgifter om spermiedonatorn.

Ett föräldraskap enligt denna paragraf fastställs genom bekräftelse eller

dom. Det som sägs i 4 § om bekräftelse av faderskap tillämpas också i fråga

om bekräftelse av ett sådant föräldraskap.

Faderskap och moderskap vid ändrad könstillhörighet
10 §
Om en man föder ett barn gäller 11�14 §§. Föder en kvinna ett barn

gäller 13 och 14 §§ för en person som uppfyller villkoren enligt 5 eller 8 §,

om den personen har ändrat könstillhörighet.

11 § Om en man föder ett barn, ska han anses som far till barnet. För

mannen gäller dock det som i andra kapitel i denna balk och i andra för-

fattningar sägs om mor och moderskap.

12 § Om en man föder ett barn ska det inte fastställas något faderskap eller

moderskap enligt 13 eller 14 §, om

1. mannen har genomgått en insemination eller befruktning utanför

kroppen enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

eller om han har genomgått en insemination eller befruktning utanför

kroppen vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av

uppgifter om spermiedonatorn,

5

Senaste lydelse 2005:434.

6

Senaste lydelse 2009:254.

background image

3

SFS 2018:1279

2. mannen vid behandlingen varken var gift, registrerad partner eller

sambo, och

3. det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har

tillkommit genom behandlingen.

Första stycket hindrar inte att spermiedonatorn bekräftar faderskapet eller

moderskapet.

13 § En man som uppfyller villkoren enligt 5 eller 8 § ska anses som far

till barnet.

Ett faderskap enligt första stycket fastställs genom bekräftelse eller dom.

Det som sägs i 4 § om bekräftelse av faderskap tillämpas även i detta fall.

Vid tillämpningen av 4, 5 och 8 §§ ska det som sägs om en mor gälla för

en man enligt 11 §.

14 § En kvinna som uppfyller villkoren enligt 5 eller 8 § ska anses som

mor till barnet. För kvinnan gäller dock det som i andra kapitel i denna balk

och i andra författningar sägs om far och faderskap.

Ett moderskap enligt första stycket fastställs genom bekräftelse eller dom.

Det som sägs i 4 § om bekräftelse av faderskap tillämpas också i fråga om

bekräftelse av ett sådant moderskap.

Vid tillämpningen av 4, 5 och 8 §§ ska det som sägs om en mor gälla för

en man enligt 11 §.

Barnets rätt til upplysning i vissa fall
15 §
Ett barn som har tillkommit genom en sådan insemination eller

befruktning utanför kroppen som har utförts med andra könsceller än

föräldrarnas egna har rätt att av sina föräldrar få veta det. Föräldrarna ska så

snart det är lämpligt upplysa barnet om att han eller hon har tillkommit

genom en sådan behandling.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Den upphävda 1 kap. 6 § gäller fortfarande när en insemination har

utförts före ikraftträdandet.

3. Den äldre lydelsen av 1 kap. 8 § gäller fortfarande när en befruktning

utanför kroppen har utförts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magdalena Wikstrand Danelius

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.