SFS 1993:213 Lag om ändring i föräldrabalken

SFS 1993_213 Lag om ändring i föräldrabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:213

Utkom från trycket

den 27 april 1993

681

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 15 § föräldrabalken2 skall

ha följande lydelse.

15 § Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av

umgänge med en förälder som inte är vårdnadshavare eller med någon
annan som står barnet särskilt nära så långt möjligt tillgodoses. Vårdnads-
havaren skall, om inte särskilda skäl talar mot det, lämna sådana upplys-
ningar rörande barnet som kan främja umgänget.

Motsätter sig barnets vårdnadshavare det umgänge som begärs av en

förälder som inte är vårdnadshavare, beslutar rätten på talan av denna
förälder i frågan om umgänge efter vad som är bäst för barnet.

1

Prop. 1992/93: 139. bet. 1992/93: LU22. rskr. 1992/93:259.

2

Balken omtryckt 1990: 1526.

background image

SFS 1993:213

Motsätter sig barnets vårdnadshavare det umgänge som begärs av någon

annan än en förälder, beslutar rätten på talan av socialnämnden i frågan
om umgänge efter vad som är bäst för barnet.

Vid beslut enligt andra och tredje styckena skall rätten beakta risken för

att barnet i samband med utövande av umgänge utsätts för övergrepp,
olovligen bortförs eller kvarhålls eller annars far illa.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

682

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.