SFS 1993:1432 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 1993:1432 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS 1993_1432 Lag om ändring i föräldrabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1432 Lag

om ändring i föräldrabalken;

Utkom från trycket

den 23 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 2 § föräldrabalken2 skall ha

följande lydelse.

6 kap.

2 § Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om
inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade
förmyndare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton
år eller dessförinnan ingår äktenskap.

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personli-

ga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodo-

sedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn
som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständig-
heter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och
utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall
vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att
andra lämpliga åtgärder vidtas.

Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden finns

bestämmelser i 9� 16 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:57, bet. 1993/94:LU9, rskr. 1993/94:85.

2

Balken omtryckt 1990:1526.

3698

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.