SFS 1994:1433 Lag om ändring i föräldrabalken

SFS 1994_1433 Lag om ändring i föräldrabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i föräldrabalken;

SFS 1994:1433
Utkom från trycket
den 14 december 1994

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken2

dels att 10 kap. 12 §, 11 kap. 27 §, 12 och 17 kap., 19 kap. 17 § samt

20 kap. 5 § skall upphöra att gälla,

dels att nuvarande 11 kap. 28 § och 19 kap. 18 § skall betecknas

11 kap. 27 § respektive 19 kap. 17 §,

dels att den nya 19 kap. 17 § skall ha följande lydelse,
dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 3, 7 och 9 §§, 3 kap. 5 §, 4 kap. 5 a och 10

§§, 6 kap. 2, 3, 7-10, 17 och 21 §§, 7 kap. 2 §, 9 kap. 1, 4 och 5 §§, 10

kap. 3-7, 9, 11, 13 och 18 §§, 11 kap. 1-4, 7, 8, 13-26 §§, 13-16 kap.,

19 kap. 5, 9, 10 och 14 §§, 20 kap. 2, 2 a, 3, 4, 6 och 8 §§, 21 kap. 8 §

samt rubrikerna till 13-16 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas ett nytt kapitel, 12 kap., samt fyra

nya paragrafer, 6 kap. 10 a-c §§ och 11 kap. 3 a §, av följande lydelse.

1 kap.

4 § Bekräftelse av faderskap sker skriftligen och skall bevittnas av två
personer. Bekräftelsen skall skriftligen godkännas av socialnämnden
och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet.
Är barnet myndigt eller står det enligt 6 kap. 2 § inte under någons

vårdnad, skall bekräftelsen i stället godkännas av barnet självt. Social-
nämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att man-
nen är fader till barnet.

Bekräftelse kan ske även före barnets födelse.

Visas senare att den som har lämnat bekräftelse inte är fader till

barnet, skall rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom.

2941

1

Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29.

2

Balken omtryckt 1990:1526.

background image

SFS 1994:1433

2 kap.

3 § Ändras förhållande som anges i 2 § sedan socialnämnden inlett
sin utredning, är nämnden ändå skyldig att slutföra sin uppgift.

Socialnämnden kan flytta över ärendet till socialnämnden i annan

kommun, om det skulle avsevärt underlätta utredningen. Om sådant
beslut skall den andra socialnämnden genast underrättas.

Socialnämndens beslut enligt andra stycket får överklagas hos läns-

styrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

7 § Socialnämnden får lägga ned en påbörjad utredning om faderska-
pet, om det

1. visar sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av

faderskapsfrågan,

2. framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av dom-

stol,

3. har lämnats samtycke av modern eller en särskilt förordnad vård-

nadshavare enligt 4 kap. 5 a § till adoption av barnet, eller

4. av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt utredning

eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för
påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

Socialnämndens beslut att lägga ned en påbörjad faderskapsutredning

får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överkla-
gande till kammarrätten.

9 § Skall en viss man enligt 1 kap. 1 § anses som far till ett barn som
står under någons vårdnad och har barnet hemvist i Sverige, skall social-
nämnden, om vårdnadshavaren eller någon av vårdnadshavarna eller
mannen begär det och det är lämpligt, utreda om någon annan man kan
vara far till barnet.

I fråga om utredningen tillämpas 2-6 och 8 §§. Utredningen får

läggas ned, om det finns skäl som anges i 7 § första stycket 1 eller 4
eller om det annars är lämpligt.

Socialnämndens beslut att inte påbörja en utredning enligt denna

paragraf eller att lägga ned en påbörjad utredning får överklagas hos

länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

2942

background image

SFS 1994:1433

3 kap.

5 § Talan om fastställande av faderskap väcks av barnet.

I fall som avses i 2 kap. 1 § förs barnets talan av socialnämnden.

Har modern vårdnaden om barnet, får hon alltid föra barnets talan,
även om hon inte har uppnått myndig ålder. Talan får vidare alltid
föras av en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet.

4 kap.

5 a §3 Den som inte har fyllt arton år får ej adopteras utan föräldrarnas
samtycke. Moderns samtycke skall ha lämnats sedan hon har återhämtat
sig tillräckligt efter nedkomsten. Vid adoption av någon annans adoptiv-

barn skall i stället samtycke inhämtas från barnets adoptivföräldrar eller,
om en adoptivförälder är gift med någon av barnets föräldrar, från båda
dessa makar.

Samtycke enligt första stycket behövs inte av den som lider av en

allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på
okänd ort. Är detta fallet i fråga om var och en av dem som enligt
första stycket skall samtycka till adoptionen, skall i stället samtycke in-
hämtas från särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet.

10 §4 I ärenden om adoption skall rätten inhämta upplysningar om
barnet och sökanden samt huruvida ersättning eller bidrag till barnets

underhåll har lämnats eller utlovats. Har barnet inte fyllt arton år, skall
yttrande inhämtas från socialnämnden i den kommun där sökanden är
folkbokförd och från socialnämnden i den kommun där den som har
vårdnaden om barnet är folkbokförd.

Fader eller moder, vars samtycke till adoptionen inte krävs, skall än-

då höras, om det kan ske. Vid adoption av adoptivbarn skall vad nu
sagts i stället gälla adoptanten eller, om en make adopterat den andra
makens barn, var och en av makarna. Finns en särskild förmyndare
vars samtycke inte krävs, skall även han eller hon höras.

6 kap.

12 §5 Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om

inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller
arton år eller dessförinnan ingår äktenskap.

3

Senaste lydelse 1991:1546.

4

Senaste lydelse 1991:487.

5

Senaste lydelse 1993:1432.

2943

background image

SFS 1994:1433

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets person-

liga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir till-
godosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den
tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga
omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande för-
sörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för
någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under
uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden

finns bestämmelser i 9-15 kap.

3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om
dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår
föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den tid-
punkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har
anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet

även därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensam-
ma vårdnaden upplöses enligt 5, 7 eller 8 §. Skall barnet även efter
domen på äktenskapsskillnad stå under båda föräldrarnas vårdnad, skall
rätten i domen erinra om att vårdnaden alltjämt är gemensam.

7 § Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig
skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen

om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller
utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden.

Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och gäller vad som sägs

i första stycket en av dem, skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra
föräldern ensam. Brister också den föräldern i omsorgen om barnet på
det sätt som sägs i första stycket, skall rätten flytta över vårdnaden till
en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Står barnet under endast en förälders vårdnad, skall rätten i fall som

avses i första stycket flytta över vårdnaden till den andra föräldern
eller, om det är lämpligare, till en eller två särskilt förordnade vård-
nadshavare.

Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas på talan

av socialnämnden eller, utan särskilt yrkande, i mål om äktenskaps-
skillnad mellan föräldrarna eller i andra mål som avses i 5 eller 6 §.

8 § Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt
hem än föräldrahemmet och är det uppenbart bäst för barnet att det
rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den

eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem, skall rätten
utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare
utöva vårdnaden om barnet.

2944

background image

SFS 1994:1433

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på
talan av socialnämnden.

9 § Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem
dör, skall den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Om båda föräldrar-
na dör, skall rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet
annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare.

Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den

föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på
anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern
eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vård-
nadshavare.

10 § Står barnet under vårdnad av en eller två särskilt förordnade

vårdnadshavare och vill någon av barnets föräldrar eller båda få vård-
naden överflyttad till sig, skall rätten besluta efter vad som är bäst för
barnet. Rätten får dock inte flytta över vårdnaden till föräldrarna ge-
mensamt, om någon av dem motsätter sig gemensam vårdnad.

Frågor om överflyttning av vårdnaden enligt första stycket prövas på

talan av båda föräldrarna eller en av dem eller på talan av socialnämn-
den.

10 a § Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon som

är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den
som är underårig får inte förordnas till vårdnadshavare.

Två personer kan utses att gemensamt utöva vårdnaden, om de är

gifta med varandra eller bor tillsammans under äktenskapsliknande
förhållanden.

För syskon skall samma person utses till vårdnadshavare, om inte

särskilda skäl talar mot det.

Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och för-

äldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vård-
nadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt.

10 b § En särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt att på begäran bli

entledigad från uppdraget.

Om barnet har två särskilt förordnade vårdnadshavare och någon av

dem vill att vårdnaden inte längre skall vara gemensam, skall rätten på
talan av en av dem eller båda anförtro vårdnaden åt en av dem efter
vad som är bäst för barnet. Rätten kan också i mål om äktenskaps-
skillnad mellan vårdnadshavarna utan yrkande förordna om vårdnaden
enligt vad som nu har sagts, om gemensam vårdnad är uppenbart o-
förenlig med barnets bästa.

2945

93-SFS 1994

background image

SFS 1994:1433

10 c § En särskilt förordnad vårdnadshavare skall entledigas, om han

eller hon vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller
försummelse eller av någon annan orsak inte längre är lämplig som
vårdnadshavare.

Om barnet har två särskilt förordnade vårdnadshavare och den ena

entledigas eller dör, skall den andra ensam ha vårdnaden. Om båda
vårdnadshavarna entledigas eller dör, skall rätten utse en eller två
andra personer att vara särskilt förordnade vårdnadshavare.

Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas efter

ansökan av socialnämnden.

17 § Frågor om vårdnad eller umgänge tas upp av rätten i den ort där

barnet har sitt hemvist. Sådana frågor kan tas upp även i samband med
äktenskapsmål. Om det inte finns någon behörig domstol, tas frågorna
upp av Stockholms tingsrätt.

Frågor om vårdnad som avses i 4-8 och 10 §§ samt 10 b § andra

stycket samt frågor om umgänge som avses i 15 § handläggs i den
ordning som är föreskriven för tvistemål. Står barnet under vårdnad av
båda föräldrarna eller en av dem och är föräldrarna överens i saken,
får de väcka talan genom gemensam ansökan.

Övriga frågor om vårdnad handläggs i den ordning som gäller för

domstolsärenden.

I mål om vårdnad kan underhållsbidrag för barnet yrkas utan stäm-

ning.

Dom i mål om vårdnad eller umgänge får meddelas utan huvudför-

handling, om parterna är överens i saken.

21 § I mål eller ärenden om vårdnad eller umgänge kan rätten, i sam-
band med att den meddelar dom eller beslut i saken och om det finns
särskilda skäl, på yrkande av en part förelägga motparten vid vite att
lämna ifrån sig barnet. Har vite förelagts i samband med beslut som
avses i 20 § första stycket, kan rätten förordna att föreläggandet skall
gälla omedelbart.

Beslut om föreläggande enligt första stycket får överklagas endast i

samband med överklagande av domen eller beslutet om vårdnad eller
umgänge.

Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av länsrätten på ansökan

av den part som har begärt föreläggandet.

7 kap.

2 § En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att
betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern

1. inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsam-

mans med barnet, eller

2946

background image

SFS 1994:1433

2. har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men

barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.

Vårdnadshavaren får företräda barnet i frågor om underhållsbidrag,

även om vårdnadshavaren inte har uppnått myndig ålder. Också för-
myndare har rätt att företräda barnet. Avtal om underhållsbidrag kan
slutas även före barnets födelse.

9 kap.

1 § Den som är under arton år (underårig) är omyndig och får inte

själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än
som följer av vad som skall gälla på grund av lag eller villkor vid
förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid
försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om indivi-
duellt pensionssparande.

4 § Om en underårig har fått egendom genom gåva, testamente eller
förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt
lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande under villkor att
den underårige själv skall få råda över egendomen, skall 3 § andra

stycket tillämpas också beträffande sådan egendom. Överförmyndarens
samtycke krävs dock bara om den underårige har fyllt sexton år. Innan
samtycke lämnas skall överförmyndaren ge fångesmannen eller hans
arvingar tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan påtagligt besvär eller
större tidsförlust.

5 § En underårig som driver rörelse med samtycke enligt 13 kap. 13 §
eller 14 kap. 14 § andra stycket, får ingå sådana rättshandlingar som
faller inom området för rörelsen. Vad som nu har sagts gäller dock
inte i fråga om rättshandlingar som avses i 13 kap. 10 §.

10 kap.

3 § Den eller de som har förordnats särskilt till vårdnadshavare är
också förmyndare för den underårige.

Om särskilda skäl talar för det, skall dock någon annan än den sär-

skilt förordnade vårdnadshavaren förordnas till förmyndare. I ett sådant
fall tillämpas 6 och 7 §§.

Vad som sägs i denna balk om särskilt förordnade förmyndare skall

gälla även den som är förmyndare enligt första stycket.

4 § Ingår ett underårigt barn äktenskap, skall den som vid äktenska-p-
ets ingående var förmyndare för barnet alltjämt vara barnets förmyn-
dare.

2947

background image

SFS 1994:1433

5 § Har en underårig inte någon förmyndare, skall rätten förordna en
sådan.

Har förmyndare förordnats enligt första stycket på grund av att fa-

dern eller modern är underårig, gäller förordnandet till dess fadern
eller modern har uppnått myndig ålder.

6 § Till förmyndare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig
man eller kvinna.

För underåriga syskon skall samma person utses till förmyndare, om

inte särskilda skäl talar mot det.

7 § Skall efter föräldrarnas död förmyndare förordnas för en underårig
och har föräldrarna eller en av dem gett till känna vem de önskar till
förmyndare, skall denna person förordnas om det inte är olämpligt.

9 § En förmyndare har rätt att på begäran bli entledigad från förmyn-
derskapet. Detta gäller dock inte, om förmynderskapet utövas av för-
äldrarna eller en av dem och särskilda skäl talar mot att förmyndaren
entledigas.

11 § Dör förmyndaren och finns det inte någon som på grund av lag

skall vara förmyndare, skall den som har boet i sin vård utan dröjsmål
anmäla förhållandet till överförmyndaren för den kommun där den om-
yndige har sitt hemvist.

13 § Frågor om förordnande eller entledigande av förmyndare tas upp

av tingsrätten i den ort där den underårige har sitt hemvist.

18 § Ansökan om förordnande eller entledigande av en förmyndare

får göras av överförmyndaren, förmyndare, vårdnadshavare, den under-
årige själv, om han eller hon har fyllt sexton år, samt av hans eller
hennes make eller sambo och närmaste släktingar. Frågor som avses i
denna paragraf skall rätten också ta upp självmant, när det finns an-
ledning till det.

I ett ärende som avses i första stycket skall rätten ge en underårig

som fyllt sexton år tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

11 kap.

1 § Kan en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan

orsak inte utöva förmynderskapet eller blir förmyndaren enligt 10 kap.

17 § skild från utövningen av det, skall överförmyndaren förordna god

man att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter.

När rätten enligt 10 kap. 17 § skiljer en förmyndare från utövningen

av förmynderskapet får rätten förordna god man enligt första stycket.

2948

background image

SFS 1994:1433

2 § Har en förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den
underårige del i ett oskiftat dödsbo, skall överförmyndaren förordna
god man att vårda den underåriges rätt i boet vid boutredningen liksom
vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i
oskiftat bo.

Överförmyndaren skall också förordna god man när den som har en

förmyndare, god man eller förvaltare skall företa en rättshandling eller
vara part i en rättegång och behöver hjälp men enligt 12 kap. 8 § inte
kan företrädas av förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren. Om
talan har väckts får rätten förordna god man.

Överförmyndaren skall också i andra fall än som avses i första eller

andra stycket förordna god man för den som har vårdnadshavare, för-
myndare, god man eller förvaltare, i angelägenheter där den enskilde
har ett intresse som strider mot en sådan företrädares eller dennes
makes eller sambos intresse. Överförmyndaren skall meddela ett sådant
förordnande, om det begärs av vårdnadshavaren, förmyndaren, den
gode mannen eller förvaltaren eller den som denne i sådan egenskap
företräder eller om det annars är lämpligt.

3 § Överförmyndaren skall förordna god man,

1. om det vid ett dödsfall finns en till namnet känd arvinge som vistas

på okänd eller avlägsen ort och därför inte kan bevaka sin rätt i boet och
förvalta sin lott i det,

2. om det vid ett dödsfall inte kan utredas, huruvida den döde har

efterlämnat någon arvinge som är arvsberättigad före Allmänna arvs-
fonden eller före eller tillsammans med någon annan känd arvinge, eller
också kännedom finns om arvinge efter den döde men kunskap saknas

såväl om arvingens namn som om hans vistelseort, och det på grund av
sådan omständighet krävs att okänd arvinges rätt bevakas och hans eller
hennes lott i boet förvaltas,

3. om en testamentstagare vistas på okänd eller avlägsen ort eller är

okänd och hans eller hennes rätt därför behöver iakttas enligt vad som
föreskrivs om arvinge,

4. om det i övrigt krävs att en bortavarandes rätt bevakas eller en

bortavarandes egendom förvaltas,

5. om det enligt förordnande i testamente eller annan rättshandling

beror av en framtida händelse, vem egendom skall tillfalla eller egen-
dom först senare skall tillträdas med äganderätt och det krävs att den
blivande ägarens rätt bevakas eller egendomen förvaltas för den bli-
vande ägarens räkning, eller

6. om egendom, enligt vad som särskilt föreskrivs, skall ställas under

vård och förvaltning av god man som avses i detta kapitel.

Överförmyndaren skall förordna god man enligt första stycket efter

anmälan eller när behovet blir känt på annat sätt. Krävs en god man
för den som har rätt i ett dödsbo, skall det anmälas hos överförmyn-
daren av den som har boet i sin vård.

2949

background image

SFS 1994:1433

Rättshandlingar som en god man har företagit med stöd av ett för-

ordnande enligt denna paragraf gäller, även om den egendom som för-
ordnandet avsåg tillfaller någon som den gode mannen inte var förord-
nad att företräda.

3 a § I de fall som anges i 18 kap. 1 § första stycket äktenskapsbal-
ken och 20 kap. 2 § första stycket denna balk skall god man förordnas
av rätten.

4 §6 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat
hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka

sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om

det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett

sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken god-
manskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att

hans eller hennes mening inhämtas.

När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samti-

digt förordna en god man att utföra uppdraget. Om en god man i något
annat fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket,
skall förordnandet meddelas av överförmyndaren.

7 § Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 §
är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anord-
na förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte
anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den
enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp.

Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje

särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägen-
het eller egendom överstigande ett visst värde.

Rätten får överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma upp-

dragets omfattning.

När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samti-

digt förordna en förvaltare att utföra uppdraget. Om en förvaltare i
något annat fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första
stycket, skall förordnandet meddelas av överförmyndaren.

8 § Trots ett förvaltarförordnande enligt 7 § har den som avses med
förordnandet rätt att själv

1. sluta avtal om tjänst eller annat arbete,

2. förfoga över vad han eller hon genom eget arbete har förvärvat

efter det att förvaltare har förordnats, liksom avkastningen av sådan
egendom och vad som har trätt i egendomens ställe samt

6

Senaste lydelse 1991:1546.

2950

background image

SFS 1994:1433

3. förfoga över vad han eller hon efter det att förvaltare har förord-

nats får genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid
försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om indivi-

duellt pensionssparande under villkor att egendomen inte skall omfattas
av förvaltarens rådighet.

Om det finns särskilda skäl för det, får dock rätten föreskriva att för-

valtaruppdraget skall omfatta även förhållanden som avses i första
stycket.

13 § När omständigheterna motiverar det, kan flera gode män eller

förvaltare förordnas för den enskilde.

14 § Om flera gode män eller förvaltare är ansvariga för en skada

som har tillfogats tredje man, svarar de solidariskt för ersättningen.
Ersättningsansvaret skall slutligt fördelas mellan de ansvariga efter vars
och ens grad av vållande. Om någon saknar tillgångar att betala sin
andel med, skall de övrigas ansvarighet för bristen bestämmas enligt
samma grunder.

15 § Ansökan om förordnande av god man enligt 1-4 §§ eller förval-

tare får göras av förmyndare, den som ansökningen avser, om han eller
hon har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes make eller sambo
och närmaste släktingar. Ansökan om anordnande av godmanskap
enligt 4 § eller förvaltarskap får göras av dem som nu har nämnts och
av överförmyndaren.

Ansökan om anordnande av förvaltarskap får också göras av god

man som avses i 4 §.

När det finns anledning till det skall rätten självmant ta upp frågor

om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap. Överför-
myndaren har samma skyldighet när det gäller förordnande av god
man eller förvaltare.

16 §7 I ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon

som har fyllt sexton år skall rätten eller överförmyndaren ge denna

person tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

2951

7

Senaste lydelse 1991:1649.

background image

SFS 1994:1433

I ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltar-

skap skall, om det inte är obehövligt, rätten också inhämta yttrande
från den enskildes make eller sambo och barn, överförmyndaren och
vårdinrättning. Yttrande skall också, om det behövs, inhämtas från
andra närstående samt från den eller de kommunala nämnder som
fullgör uppgifter inom socialtjänsten och den eller de nämnder som
utövar landstingets ledning av omsorgs verksamheten. Den som ansök-
ningen avser skall höras muntligen, om det kan ske utan skada för
honom eller henne och det inte är uppenbart att han eller hon inte
förstår vad saken gäller. Rätten kan dock avstå från att höra den en-
skilde muntligen om han eller hon själv har gjort ansökan eller med-
givit det ifrågasatta förordnandet eller det annars finns särskilda skäl.

Bestämmelserna i andra stycket gäller även i ärenden hos överför-

myndaren om förordnande av god man enligt 4 § eller förvaltare.

Myndigheter och inrättningar som anges i andra stycket är skyldiga att

lämna rätten sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet.

17 § Innan rätten anordnar förvaltarskap skall den inhämta läkarintyg

eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd. Detta
gäller även i ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 §, när
den enskilde inte har lämnat sitt samtycke.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela närmare föreskrifter om sådan utredning som avses i första stycket.

18 § Kan ett slutligt beslut inte ges omedelbart i ett ärende om an-

ordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap, får rätten be-
sluta att anordna godmanskap eller förvaltarskap för tiden till dess
ärendet slutligt avgörs, om den enskildes angelägenheter kräver ome-
delbar vård eller ett dröjsmål uppenbarligen skulle medföra fara för
den enskildes person eller egendom. Ett sådant beslut kan meddelas

även för den som är underårig att gälla från och med den dag då han
eller hon fyller arton år.

Kan ett slutligt beslut inte ges omedelbart i ett ärende om förordnan-

de av god man eller förvaltare, får överförmyndaren förordna god man
eller förvaltare för tiden till dess ärendet slutligt avgörs, om ärendet
brådskar av sådan anledning som anges i första stycket.

Innan beslut enligt första eller andra stycket meddelas skall den som

ansökningen avser ha fått tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan
större tidsförlust och utan skada för honom eller henne.

Ett beslut enligt första stycket får när som helst ändras av rätten.

Överförmyndaren får när som helst ändra ett beslut enligt andra
stycket.

2952

background image

SFS 1994:1433

19 § Om en god man eller förvaltare inte längre behövs, skall god-

manskapet eller förvaltarskapet upphöra. Beslut om att godmanskap
enligt 4 § eller förvaltarskap skall upphöra fattas av rätten. I övriga fall
fattas beslutet av överförmyndaren. Har god man förordnats enligt 3 §

1-5, skall överförmyndaren entlediga den gode mannen så snart den

som förordnandet avser begär det. När en god man eller förvaltare har
slutfört sitt uppdrag, skall han genast anmäla det till överförmyndaren.

En god man eller förvaltare har rätt att på begäran bli entledigad

från sitt uppdrag. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren.
Skall godmanskapet eller förvaltarskapet fortsätta, är den gode mannen
eller förvaltaren dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller
förvaltare har utsetts.

20 § En god man eller förvaltare som gör sig skyldig till missbruk
eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på
ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget
eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha
uppdraget, skall entledigas. Beslut om entledigande fattas av överför-

myndaren.

Uppkommer en fråga om att enligt första stycket entlediga en god

man eller förvaltare och kan slutligt beslut inte ges omedelbart, får
överförmyndaren besluta att den gode mannen eller förvaltaren skall

skiljas från sitt uppdrag för tiden till dess ärendet avgörs, om dröjsmål
skulle medföra fara för den som godmanskapet eller förvaltarskapet
avser.

21 § Ansökan om entledigande av en god man eller förvaltare och om
upphörande av godmanskap eller förvaltarskap får göras av någon av
dem som avses i 15 § första stycket eller av den gode mannen eller för-
valtaren.

Rätten eller överförmyndaren får också självmant ta upp frågor som

avses i första stycket och som de är behöriga att avgöra.

I ett ärende enligt denna paragraf skall rätten eller överförmyndaren

ge den enskilde tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

22 § Dör en god man eller förvaltare, skall den som har boet i sin
vård utan dröjsmål anmäla förhållandet till den överförmyndare som
har tillsyn över godmanskapet eller förvaltarskapet.

23 § Rätten är skyldig att pröva om omfattningen av ett godmanskap
enligt 4 § eller ett förvaltarskap bör jämkas, om någon av dem som
anges i 15 § första stycket eller den gode mannen eller förvaltaren
ansöker om det. Rätten kan också utan ansökan göra en sådan pröv-
ning.

2953

background image

SFS 1994:1433

Innan rätten meddelar beslut enligt första stycket, skall den gode

mannen eller förvaltaren samt överförmyndaren och den enskilde ges
tillfälle att yttra sig.

Kan ett slutligt beslut inte ges omedelbart, får rätten meddela beslut i

frågan för tiden till dess ärendet avgörs, om dröjsmål skulle medföra
fara för den enskilde. I fråga om ett sådant beslut tillämpas be-
stämmelserna i 18 § tredje och fjärde styckena.

I fråga om godmanskap enligt 1-3 §§ skall överförmyndaren pröva

om godmanskapets omfattning bör jämkas. Bestämmelserna i
första-tredje styckena skall också tillämpas vid handläggningen hos
överförmyndaren av frågor om sådan jämkning.

24 § Innan rätten eller överförmyndaren förordnar någon till god man
eller förvaltare eller entledigar någon från ett sådant uppdrag, skall han
eller hon ges tillfälle att yttra sig. Är det fråga om beslut enligt 20 §
andra stycket, skall den gode mannen eller förvaltaren ges tillfälle att

yttra sig, om det inte är fara i dröjsmål.

25 § Behörig domstol i frågor som gäller godmanskap enligt 4 § eller
förvaltarskap är tingsrätten i den ort där den enskilde har sitt hemvist
eller, om han eller hon inte har hemvist i Sverige, Stockholms tings-
rätt.

Behörig överförmyndare i frågor om godmanskap enligt 1, 2 och

4 §§ samt förvaltarskap är överförmyndaren för den kommun där den
enskilde har sitt hemvist eller, om han eller hon inte har hemvist i

Sverige, överförmyndaren för Stockholms kommun.

26 § Uppkommer vid utredning av ett dödsbo frågan om förordnande
av god man enligt 3 §, hör ärendet till överförmyndaren för den kom-
mun där den döde hade sitt hemvist eller, om den döde inte hade
hemvist i Sverige, till överförmyndaren för Stockholms kommun. Skall
god man annars förordnas enligt 3 §, tas ärendet upp av överförmyn-
daren för den kommun där den för vilken god man skall förordnas har
egendom eller där annars behov av god man har visat sig.

Andra frågor som gäller godmanskap enligt 3 § tas upp av den

överförmyndare som har förordnat god man.

2954

background image

SFS 1994:1433

12 kap. Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och

förvaltares verksamhet

Förmyndares skyldigheter

1 § Förmyndare skall förvalta omyndigas tillgångar och företräda dem

i angelägenheter som rör tillgångarna.

Detta gäller inte i fråga om tillgångar som omyndiga enligt lag själva

råder över eller som de har förvärvat genom gåva, testamente eller för-
månstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt
lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande med villkor att
egendomen skall stå under förvaltning av någon annan än förmynda-
ren, utan bestämmanderätt för förmyndaren, och med angivande av
vem som skall utöva förvaltningen (särskild förvaltning). Är särskild
förvaltning anordnad, skall den som utövar förvaltningen årligen lämna
redovisning över förvaltningen till förmyndaren.

Förmyndaren företräder i övrigt den omyndige när detta inte enligt

lag skall göras av någon annan.

Gode mäns och förvaltares skyldigheter

2 § Gode män och förvaltare skall, i den mån det följer av deras för-
ordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta

deras tillgångar och sörja för deras person.

Även om det inte framgår av förordnandet, omfattar den gode man-

nens eller förvaltarens uppdrag inte sådana tillgångar som har ställts
under särskild förvaltning. Är särskild förvaltning anordnad, skall den
som utövar förvaltningen årligen lämna redovisning över förvaltningen
till den gode mannen eller förvaltaren, om det faller inom ramen för
den gode mannens eller förvaltarens uppdrag att ta emot en sådan
redovisning.

Gemensamma bestämmelser

3 § Förmyndare, gode män och förvaltare skall omsorgsfullt fullgöra

sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den en-
skilde.

4 § Den enskildes medel skall i skälig omfattning användas för hans
eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som
inte används för sådana ändamål skall placeras så att tillräcklig trygg-
het finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Närmare bestämmelser om hur förvaltningen skall skötas finns i

13-15 kap.

2955

background image

SFS 1994:1433

5 § Förmyndare, gode män och förvaltare skall fortlöpande föra
räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina åt-
gärder i övrigt. Föräldrar är dock skyldiga att föra räkenskaper och
göra anteckningar endast i den utsträckning som kan anses behövlig
med hänsyn till egendomens omfattning och omständigheterna i övrigt.

6 § Förmyndare, gode män och förvaltare skall se till att pengar och
värdepapper som tillhör den enskilde förvaras så att de inte samman-
blandas med tillgångar som ställföreträdaren annars förvaltar.

Om den enskilde äger värdehandlingar eller annars har rättigheter på

grund av sådana handlingar, svarar förmyndaren, den gode mannen
eller förvaltaren för att behövliga registreringar och anmälningar görs.

7 § I viktiga frågor skall förmyndaren, om det lämpligen kan ske,
höra den omyndige, om den omyndige har fyllt sexton år, samt den
omyndiges make eller sambo.

Gode män och förvaltare har motsvarande skyldigheter i förhållande

till den enskilde samt den enskildes make eller sambo. Om betydelsen
av samtycke i vissa fall från den som har god man finns bestämmelser
i 11 kap. 5 §.

8 § Uppstår fråga om rättshandling eller rättegång mellan en omyndig
och förmyndaren, förmyndarens make eller sambo eller någon som för-
myndaren företräder, har förmyndaren inte rätt att företräda den om-
yndige. Har syskon samma förmyndare, får förmyndaren dock före-
träda de omyndiga vid arvskifte mellan dem, om de inte har inbördes
stridande intressen.

En god man eller förvaltare har inte rätt att företräda den enskilde,

om det uppstår en fråga om rättshandling eller rättegång mellan den
enskilde å ena sidan och den gode mannen eller förvaltaren, hans eller
hennes make eller sambo eller någon som han eller hon företräder å
den andra sidan.

Om en förmyndare, god man eller förvaltare har slutit avtal i strid

med första eller andra stycket, tillämpas 9 kap. 7 § första stycket i
fråga om återbärings- och ersättningsskyldighet.

Överförmyndarens tillsyn

9 § Förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet står under
överförmyndarens tillsyn.

Förmyndare, gode män och förvaltare är skyldiga att lämna överför-

myndaren de upplysningar om sin verksamhet som överförmyndaren
begär.

2956

background image

SFS 1994:1433

Avtal utan överförmyndarens samtycke

10 § Om en förmyndare, god man eller förvaltare har ingått avtal för

den enskildes räkning utan att inhämta samtycke från överförmyn-
daren, trots att samtycke krävs enligt 13-15 kap., får motparten inte
frånträda avtalet, om förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren begär
överförmyndarens samtycke inom en månad från det att avtalet ingicks
och något annat förbehåll inte har gjorts. Om överförmyndaren inte
lämnar sitt samtycke, får motparten frånträda avtalet, om inte något
annat har överenskommits.

11 § Om ett avtal som avses i 10 § inte blir gällande, tillämpas 9 kap.
7 § första stycket i fråga om återbärings- och ersättningsskyldighet.

Flera förmyndare, gode män eller förvaltare

12 § Om en persons egendom skall förvaltas av fler än en förmynda-

re, god man eller förvaltare, skall ställföreträdarna utöva förvaltningen
gemensamt. Överförmyndaren kan dock besluta att förvaltningen av
tillgångarna skall fördelas på visst sätt mellan ställföreträdarna eller att

vissa tillgångar skall förvaltas av en av dem ensam. I samband med att

rätten förordnar en ställföreträdare kan även rätten meddela ett sådant
beslut.

Om de som utövar förvaltningen gemensamt inte kan enas om en

viss åtgärd, gäller den mening som överförmyndaren biträder. Om det
är fråga om en åtgärd som kräver överförmyndarens samtycke, kan

samtycke ges till åtgärden även om det finns delade meningar. Över-
förmyndaren skall dock ge alla dem som har del i förvaltningen till-
fälle att yttra sig innan överförmyndaren beslutar i saken.

Ställande av säkerhet

13 § Om överförmyndaren finner skäl till det, skall förmyndare, gode

män eller förvaltare ställa säkerhet för den förvaltade egendomen.
Överförmyndaren prövar säkerheten och bestämmer hur den skall
förvaras. I övrigt tillämpas 2 kap. 25 § utsökningsbalken.

2957

background image

SFS 1994:1433

Skadestånd

14 § Förmyndare, gode män och förvaltare är skyldiga att ersätta
skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den enskilde.

Om flera förmyndare, gode män eller förvaltare är ansvariga, svarar

de solidariskt för ersättningen. Ersättningsansvaret skall slutligt för-
delas mellan de ansvariga efter vars och ens grad av vållande. Om
någon saknar tillgångar att betala sin andel med, skall de övrigas
ansvarighet för bristen bestämmas enligt samma grunder.

15 § Talan om ersättning enligt 14 § skall väckas inom ett år från det

att handlingar som anges i 16 kap. 8 § har lämnats över till den som är
behörig att ta emot redovisning för förvaltningen. Om talan inte väcks
inom nämnda tid, är talerätten förlorad. Detta gäller inte, om ställ-
företrädaren har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande.

Arvode och ersättning för utgifter

16 § Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare har rätt till ett

skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har
varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande.

Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmynda-

ren. Överförmyndaren bestämmer dessutom i vad mån arvode och
ersättning för utgifter skall betalas med medel som tillhör den enskilde.

Om inte särskilda skäl föranleder något annat, skall arvode och

ersättning för utgifter betalas med den enskildes medel i den mån hans
eller hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs eller
hans eller hennes tillgångar under samma år överstiger två gånger bas-
beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Arvode och ersättning för utgifter som avser vård av någons rätt i

oskiftat dödsbo skall betalas med dödsboets medel, om inte särskilda
skäl föranleder något annat.

Arvode och ersättning för utgifter som inte skall betalas med den

enskildes eller dödsboets medel skall betalas av kommunen.

17 § Föräldrar som är förmyndare har, om det finns särskilda skäl,

rätt till arvode med anledning av förvaltningen av den omyndiges
egendom. De har också rätt till ersättning för utgifter som har varit
skäligen påkallade av förvaltningen.

Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmynda-

ren. Beloppen skall betalas med den omyndiges medel eller, om det
gäller dödsboförvaltning, med dödsboets tillgångar.

2958

background image

13 kap. Föräldrars förmyndarförvaltning

Föräldrars rådighet

1 § När en omyndigs föräldrar är förmyndare, bestämmer de hur

tillgångar som står under deras förvaltning skall användas eller place-
ras, om inte annat följer av denna balk eller annan författning.

Om en av föräldrarna till följd av frånvaro eller sjukdom eller av

någon annan orsak är förhindrad att ta del i sådana beslut om förvalt-
ningen som inte kan skjutas upp utan olägenhet, bestämmer den andra
föräldern ensam. Denna förälder får dock inte ensam fatta beslut av
ingripande betydelse, om inte den omyndiges bästa uppenbarligen
kräver det.

Om endast en av föräldrarna är förmyndare, gäller bestämmelserna

om föräldrar honom eller henne.

I fråga om vård av en omyndigs rätt i dödsbo eller annat oskiftat bo

gäller bestämmelserna i 15 kap.

Kontroll av förvaltningen av viss egendom

2 § När värdet på en omyndigs tillgångar, som skall förvaltas av
föräldrarna, genom arv, gåva, värdestegring eller på något annat sätt
har kommit att överstiga åtta gånger gällande basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, tillämpas bestämmelserna i 3-7 §§
för förvaltningen.

Dessa bestämmelser gäller även egendom som, under villkor om att

förvaltningen av den skall stå under överförmyndarens kontroll (sär-
skild överförmyndarkontroll), har tillfallit den omyndige

1. genom arv eller testamente,

2. genom gåva, under förutsättning att givaren skriftligen har anmält

gåvan till överförmyndaren, eller

3. genom förmånstagarförordnande vid försäkring med anledning av

dödsfall eller vid pensionssparande enligt lagen (1993:931) om
individuellt pensionssparande.

Med egendom som anges i andra stycket jämställs egendom som har

trätt i stället för sådan egendom samt avkastning av egendomen.

3 § Inom en månad efter det att värdet på en omyndigs tillgångar
överstigit det belopp som anges i 2 § första stycket skall föräldrarna

ge in en förteckning över den omyndiges egendom till överförmynda-
ren.

2959

SFS 1994:1433

background image

SFS 1994:1433

Har egendom tillfallit en omyndig med villkor om särskild överför-

myndarkontroll enligt 2 § andra stycket, skall föräldrarna ge in en
förteckning över egendomen till överförmyndaren inom en månad
därefter.

Förteckningarna skall avges på heder och samvete.

4 § Andra värdehandlingar än sådana som nämns i 5 § första stycket
skall säljas och fordringar drivas in så snart det lämpligen kan ske, om
det inte är till fördel för den omyndige att värdehandlingarna behålls
eller att fordringarna förblir utestående.

Annan lös egendom än som nu har nämnts och som inte omfattas av

10 § skall säljas vid en lämplig tidpunkt, om inte egendomen är till

nytta eller har särskilt värde för den omyndige eller den omyndiges
familj eller egendomen av någon annan särskild anledning bör behål-
las.

5 § Den omyndiges tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren
placeras i

1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller

kommun,

2. skuldförbindelser som har utfärdats av Sveriges allmänna hypo-

teksbank, Svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett
kreditmarknadsbolag enligt lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut
som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer
överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i
landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser
som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordrings-
ägare, eller

3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (1990:1114) om

värdepappersfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat

en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som
gäller för värdepappersfonder här i landet.

Den omyndiges tillgångar får vidare utan överförmyndarens sam-

tycke användas för allemanssparande enligt lagen (1983:890) om alle-
manssparande eller lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av
inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda
taxeringsvärdet.

6 § Om överförmyndaren samtycker till det, får den omyndiges till-
gångar placeras i aktier och även i övrigt placeras på något annat sätt
än som anges i 5 §.

I fråga om köp av fast egendom m.m. finns bestämmelser i 10 §.

7 § Pengar som inte placeras enligt 5, 6 eller 10 § och som inte heller
omedelbart behöver användas skall göras räntebärande genom att sättas
in hos bank.

2960

background image

SFS 1994:1433

Bankmedel

8 § Pengar som har satts in hos bank enligt 16 kap. 11 § eller med
uppgift till banken om att de skall stå under särskild överförmyndar-
kontroll får inte tas ut utan överförmyndarens samtycke.

Upphävande av eller lättnader i kontrollen

9 § Överförmyndaren skall besluta att bestämmelserna i 4-7 §§ inte
längre skall tillämpas, om värdet på den omyndiges tillgångar har
kommit att sjunka till ett belopp som understiger fyra gånger gällande
basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och det inte
finns särskild anledning att låta kontrollen fortgå.

Ett beslut enligt första stycket gäller inte egendom som har tillfallit

den omyndige under villkor om särskild överförmyndarkontroll.

Om det med hänsyn till föräldrarnas och den omyndiges förhållanden

eller i övrigt finns särskilda skäl, får överförmyndaren helt eller delvis
medge undantag från 3-8 §§.

Fast egendom m.m.

10 § För den omyndiges räkning får föräldrar endast med överför-

myndarens samtycke

1. genom köp, byte eller gåva förvärva fast egendom eller nyttjan-

derätt till sådan egendom, om det inte gäller övertagande av hyresrätt
till en bostadslägenhet,

2. ingå avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta egendom, om

det inte gäller hyra av en bostadslägenhet eller en tillfällig upplåtelse
av ringa ekonomisk betydelse,

3. sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan

egendom, om det inte gäller byte av en bostadslägenhet, eller

4. låta inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt

upplåta fast egendom eller tomträtt.

Samtycke till en åtgärd som avses i första stycket 1 eller 2 skall

lämnas, om inte förvärvet eller avtalet kan anses olämpligt med hänsyn
till egendomens natur, den omyndiges ålder och framtida behov eller

andra omständigheter.

Samtycke till en åtgärd som avses i första stycket 3 eller 4 får läm-

nas endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur
samt den omyndiges ålder, framtida behov och samlade tillgångar.

Bestämmelserna om nyttjanderätt gäller även i fråga om servitut och

rätt till elektrisk kraft, om rättigheten har upplåtits genom avtal.

Samtycke enligt denna paragraf gäller under sex månader från det att

samtycket lämnades.

2961

background image

SFS 1994:1433

Bortgivande av egendom

11 § Föräldrar får inte ge bort den omyndiges egendom, om det inte

är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande
till den omyndiges ekonomiska villkor.

Med överförmyndarens samtycke får föräldrar använda den omyndi-

ges inkomster till understöd åt anhöriga eller andra som står den o-
myndige nära.

Upptagande av lån m.m.

12 § För den omyndiges räkning får föräldrar endast med överför-
myndarens samtycke

1. ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse,

2. ingå borgensförbindelse, eller
3. ställa den omyndiges egendom som säkerhet för den omyndiges

eller någon annans förbindelse.

Är det fråga om åtgärder enligt första stycket som faller inom ramen

för en rörelse som föräldrarna med överförmyndarens samtycke driver
för den omyndiges räkning, behövs samtycke endast i fråga om pant-
sättning av fast egendom eller tomträtt. Samtycke behövs inte i fråga
om statliga lån som tas upp för att ge den omyndige hjälp till utbild-
ning eller bosättning.

Samtycke får lämnas endast om åtgärden behövs för att trygga den

omyndiges övriga egendom eller kan anses nödvändig för den omyn-
diges utbildning eller uppehälle eller om det annars finns särskilda skäl
för åtgärden.

Rörelse

13 § Föräldrar får inte låta den som är under sexton år driva rörelse.

Om den omyndige har fyllt sexton år, får föräldrarna endast med

överförmyndarens samtycke låta honom eller henne driva en rörelse
som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1976:125)
eller jordbruksbokföringslagen (1979:141). Utan överförmyndarens
samtycke får föräldrarna inte själva driva en sådan rörelse för den
omyndiges räkning. Samtycke får lämnas endast om den omyndiges
ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med be-
aktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges.

2962

background image

SFS 1994:1433

Redovisning av viss egendom

14 § Föräldrar skall före den 1 mars varje år i en årsräkning till över-

förmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år av
egendom som avses i 2 § samt sådan egendom som omfattas av
bestämmelserna om samtycke enligt 10 §. Årsräkningen skall avges på
heder och samvete.

I årsräkningen skall anges

1. egendomen och dess värde vid början och slutet av den tid som

räkningen avser,

2. skulder som hänför sig till egendomen vid samma tidpunkter, och
3. inkomster av egendomen och utgifter som har betalats med egen-

domen eller dess avkastning.

15 § Har den omyndige fyllt arton år eller har föräldrarna dess-

förinnan entledigats som förmyndare, skall de inom en månad därefter
lämna en sluträkning till överförmyndaren beträffande egendom som
avses i 2 § samt sådan egendom som omfattas av bestämmelserna om
samtycke enligt 10 §. Sluträkning skall vidare lämnas inom en månad

när ett villkor enligt 2 § andra stycket om särskild överförmyndar-
kontroll återkallats eller överförmyndaren enligt 9 § första stycket
beslutat att överförmyndarkontrollen skall upphöra.

Sluträkningen skall innehålla en redogörelse för förvaltningen under

det löpande året fram till dess att förmynderskapet upphörde, villkoret
om särskild överförmyndarkontroll återkallades eller överförmyndaren
beslutade att kontrollen skulle upphöra. Räkningen skall avges på
heder och samvete.

Vad som sägs om årsräkning i 14 § andra stycket gäller också i

fråga om sluträkning.

16 § Om det med hänsyn till föräldrarnas och den omyndiges för-

hållanden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt
finns särskilda skäl, får överförmyndaren befria föräldrarna från skyl-

digheten att lämna årsräkning eller sluträkning eller besluta att sådana

räkningar får lämnas i förenklad form. I fråga om årsräkning får beslut
meddelas för ett visst år eller tills vidare.

17 § Anmäler föräldrarna att de är förhindrade att inom föreskriven

tid lämna förteckning enligt 3 §, årsräkning eller sluträkning till över-
förmyndaren, kan överförmyndaren bestämma ny tid för avlämnandet.

2963

background image

SFS 1994:1433

Särskilda beslut av överförmyndaren i vissa fall

18 § Överförmyndaren får förelägga föräldrarna att i årsräkning eller

på annat sätt redogöra för sin förvaltning utöver vad som följer av 14
och 15 §§, om den omyndige begär det eller om det annars finns
särskilda skäl.

19 § Om det av någon särskild anledning behövs för att trygga för-
valtningen, får överförmyndaren

1. bestämma att 3-7 §§ skall tillämpas även i annat fall än som

följer av 2 §,

2. begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank,

utöver vad som följer av 8 §,

3. bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett

värdepappersinstitut enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
eller ett motsvarande utländskt institut som är underkastat en offentlig
reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för
värdepappersinstitut här i landet.

4. bestämma att premieobligationer som har utfärdats av staten skall

skrivas in i statsskuldboken med förbehåll att belopp som hänför sig
till obligationerna inte får lyftas utan överförmyndarens samtycke, och

5. genom meddelande till den som skall betala pengar till den omyn-

dige bestämma att pengarna skall sättas in hos bank.

Meddelas beslut enligt första stycket 3, skall föräldrarna träffa avtal

med värdepappersinstitutet på villkor som överförmyndaren har god-
känt. I fråga om rättigheter som registreras enligt aktiekontolagen
(1989:827) får föräldrarna, i stället för att träffa ett avtal om förvaring
och förvaltning, på konto i avstämningsregister låta registrera eller, om
rättigheten förvaltas av en auktoriserad förvaltare, till denne anmäla att
föräldrarna endast med överförmyndarens tillstånd får överlåta eller
pantsätta rättigheten eller uppbära på rättigheten belöpande
kapitalbelopp.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om

förvaring och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte
träffas på sämre villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder
andra enskilda personer vid samma typ av avtal.

Vissa åtgärder vid förvaltningens upphörande

20 § Om föräldrarnas förvaltning upphör därför att barnet har blivit
myndigt, skall föräldrarna genast överlämna de förvaltade tillgångarna
till honom eller henne. Om föräldrarnas förvaltning upphör därför att

någon annan skall överta förvaltningen, skall föräldrarna genast över-
lämna de förvaltade tillgångarna till denna person.

2964

background image

SFS 1994:1433

21 § När föräldrarnas förvaltning upphör, skall de hålla sina räken-
skaper och övriga handlingar som rör förvaltningen tillgängliga för
granskning. Om det behövs, skall överförmyndaren bestämma tid och

plats för en sådan granskning.

Sedan tiden för att väcka talan enligt 12 kap. 15 § har gått ut eller,

om talan har väckts, det finns en dom i ersättningsfrågan som vunnit
laga kraft, skall räkenskaper och övriga handlingar som rör förvalt-
ningen lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning
över förvaltningen.

Föräldrars död eller konkurs

22 § Dör en av föräldrarna, skall dödsboet svara för att den omyndi-
ges egendom redovisas och åtgärder vid förvaltningens upphörande
vidtas enligt detta kapitel, om inte förvaltningen skall skötas av den
andra föräldern. Vad som nu har sagts om dödsbo gäller konkurs-

förvaltaren, om en av föräldrarna försätts i konkurs.

14 kap. Förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares vård

av egendom

Förteckningar över egendom

1 § Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare skall inom två

månader efter förordnandet lämna en förteckning till överförmyndaren
över den egendom som de förvaltar. Förteckningen skall avges på
heder och samvete.

En förteckning som lämnas av en god man som har förordnats enligt

11 kap. 1 § behöver endast ta upp den lösa egendom som den gode

mannen har tagit hand om.

Skyldigheten att lämna en förteckning gäller inte vid byte av för-

ordnad förmyndare, god man eller förvaltare.

I fråga om bevakning av någons rätt i dödsbo eller annat oskiftat bo

gäller bestämmelserna i 15 kap.

2 § Har rätten beslutat att utvidga omfattningen av en god mans eller
förvaltares uppdrag, skall den gode mannen eller förvaltaren inom en
månad från beslutet lämna en förteckning till överförmyndaren över
den egendom som omfattas av det utvidgade uppdraget. Förteckningen

skall avges på heder och samvete.

2965

background image

SFS 1994:1433

Förvaltning av egendom

3 § I fråga om egendom som står under en förordnad förmyndares,
god mans eller förvaltares förvaltning gäller 4-11 §§.

4 § Andra värdehandlingar än sådana som nämns i 5 § första stycket
skall säljas och fordringar drivas in så snart det lämpligen kan ske, om
det inte är till fördel för den enskilde att värdehandlingarna behålls
eller att fordringarna förblir utestående.

Annan lös egendom än som nu har nämnts och som inte omfattas av

11 § skall säljas vid en lämplig tidpunkt, om inte egendomen är till

nytta eller har särskilt värde för den enskilde eller den enskildes familj
eller om egendomen av någon annan särskild anledning bör behållas.

5 § Den enskildes tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren
placeras i

1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller

kommun,

2. skuldförbindelser som har utfärdats av Sveriges allmänna hypo-

teksbank, Svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett
kreditmarknadsbolag enligt lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut
som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer
överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i
landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser
som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordrings-
ägare, eller

3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (1990:1114) om

värdepappersfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat

en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som
gäller för värdepappersfonder här i landet.

Den enskildes tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke

användas för allemanssparande enligt lagen (1983:890) om allemans-
sparande eller lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av in-
teckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda
taxeringsvärdet.

6 § Om överförmyndaren samtycker till det, får den enskildes till-
gångar placeras i aktier och även i övrigt placeras på något annat sätt
än som anges i 5 §.

I fråga om köp av fast egendom m.m. finns bestämmelser i 11 §.

7 § Pengar som inte placeras enligt 5, 6 eller 11 § och inte heller
omedelbart behöver användas skall göras räntebärande genom att sättas
in hos bank.

2966

background image

SFS 1994:1433

8 § Pengar som har satts in hos bank får tas ut endast efter samtycke
från överförmyndaren.

Samtycke krävs dock inte vid uttag av

1. ränta, eller

2. pengar som behöver hållas tillgängliga för den enskildes uppehälle

eller vården av hans eller hennes egendom om den förordnade
förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren vid insättningen gjort
förbehåll om att de får tas ut utan överförmyndarens samtycke.

9 § Premieobligationer som har utfärdats av staten skall skrivas in i
statsskuldboken med förbehåll att belopp som hänför sig till obliga-
tionerna inte får lyftas utan överförmyndarens samtycke.

10 § Om det finns särskilda skäl, får överförmyndaren helt eller delvis

medge undantag från 4-9 §§.

Fast egendom m.m.

11 § För den enskildes räkning får en förordnad förmyndare, god man

eller förvaltare endast med överförmyndarens samtycke

1. genom köp, byte eller gåva förvärva fast egendom eller nyttjan-

derätt till sådan egendom, om det inte gäller övertagande av hyresrätt
till en bostadslägenhet,

2. ingå avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta egendom, om

det inte gäller hyra av en bostadslägenhet eller en tillfällig upplåtelse

av ringa ekonomisk betydelse,

3. sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan

egendom, om det inte gäller byte av en bostadslägenhet, eller

4. låta inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt

upplåta fast egendom eller tomträtt.

Samtycke till en åtgärd som avses i första stycket 1 eller 2 skall

lämnas, om inte förvärvet eller avtalet kan anses olämpligt med hänsyn
till egendomens natur eller andra omständigheter.

Samtycke till en åtgärd som avses i första stycket 3 eller 4 får läm-

nas endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur
samt den enskildes behov och samlade tillgångar.

Bestämmelserna om nyttjanderätt gäller även i fråga om servitut och

rätt till elektrisk kraft, om rättigheten har upplåtits genom avtal.

Samtycke enligt denna paragraf gäller under sex månader från det att

samtycket lämnades.

2967

background image

SFS 1994:1433

Bortgivande av egendom

12 § En förordnad förmyndare, god man eller förvaltare får inte ge
bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga pre-
senter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekono-
miska villkor.

Med överförmyndarens samtycke får den enskildes inkomster an-

vändas till understöd åt anhöriga eller andra som står den enskilde
nära.

Upptagande av lån m.m.

13 § För den enskildes räkning får en förordnad förmyndare, god man
eller förvaltare endast med överförmyndarens samtycke

1. ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse,

2. ingå borgensförbindelse, eller
3. ställa den enskildes egendom som säkerhet för den enskildes eller

någon annans förbindelse.

Är det fråga om åtgärder enligt första stycket som faller inom ramen

för en rörelse som ställföreträdaren med överförmyndarens samtycke
driver för den enskildes räkning, behövs samtycke endast i fråga om
pantsättning av fast egendom eller tomträtt. Samtycke behövs inte i
fråga om statliga lån som tas upp för att ge den enskilde hjälp till
utbildning eller bosättning.

Samtycke får lämnas endast om åtgärden behövs för att trygga den

enskildes övriga egendom eller kan anses nödvändig för hans eller
hennes utbildning eller uppehälle eller om det annars finns särskilda
skäl för åtgärden.

Rörelse

14 § En god man eller förvaltare får endast med överförmyndarens
samtycke låta den enskilde driva en rörelse som medför bokförings-
skyldighet enligt bokföringslagen (1976:125) eller jordbruksbok-
föringslagen (1979:141). Utan överförmyndarens samtycke får den

gode mannen eller förvaltaren inte driva en sådan rörelse för den
enskildes räkning. Samtycke får lämnas endast om den enskildes eko-
nomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande
av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges.

I fråga om förordnade förmyndare tillämpas 13 kap. 13 §.

2968

background image

Redovisning av förvaltad egendom

15 § Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare skall före den
1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra för

förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under
ställföreträdarens förvaltning. Årsräkningen skall avges på heder och
samvete.

I årsräkningen skall anges den enskildes tillgångar och skulder vid

början och slutet av den tid som räkningen avser. Vidare skall en
sammanställning göras av inkomster och utgifter under nämnda tid. Av
årsräkningen skall särskilt framgå hur mycket som har använts för den
enskildes uppehälle eller nytta i övrigt.

16 § Överförmyndaren får besluta att en förordnad förmyndare, god

man eller förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del av
den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträ-
darens förvaltning, i den mån tillgångarna och skulderna är kända för
ställföreträdaren.

17 § En god man skall hålla överförmyndaren underrättad om sådana
åtgärder från den enskildes sida som kan påverka den gode mannens

förvaltningsansvar i mera betydande omfattning.

18 § Om en förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares upp-

drag har upphört, skall den som frånträder uppdraget inom en månad
därefter lämna en sluträkning till överförmyndaren beträffande egen-
dom som har stått under hans eller hennes förvaltning. Sluträkningen

skall innehålla en redogörelse för förvaltningen under det löpande året
fram till dess att ställföreträdarskapet upphörde. Räkningen skall avges
på heder och samvete.

Vad som sägs om årsräkning i 15 § andra stycket gäller också i

fråga om sluträkning.

Om rätten har inskränkt omfattningen av en god mans eller förvalta-

res uppdrag, skall sluträkning lämnas för den egendom som inte längre
omfattas av uppdraget.

Om ett godmanskap enligt 11 kap. 1 § upphör innan tiden för av-

givande av årsräkning eller sluträkning som rör förmynderskapet för
den omyndige inträffar, får sluträkning rörande godmanskapet begrän-
sas till att avse en redogörelse endast för de åtgärder som har vidtagits
av den gode mannen. I övrigt skall redogörelse för förvaltningen
lämnas av förmyndaren även för den tid godmanskapet har varat.

2969

SFS 1994:1433

background image

SFS 1994:1433

19 § Om det med hänsyn till ställföreträdarens och den enskildes för-

hållanden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt
finns särskilda skäl, får överförmyndaren befria ställföreträdaren från
skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning eller besluta att
sådana räkningar får lämnas i förenklad form. I fråga om årsräkning
får beslut meddelas för ett visst år eller tills vidare.

20 § Anmäler en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att
han eller hon är förhindrad att inom föreskriven tid lämna förteckning
enligt 1 eller 2 §, årsräkning eller sluträkning till överförmyndaren, kan
överförmyndaren bestämma ny tid för avlämnandet.

Särskilda beslut av överförmyndaren i vissa fall

21 § Om det behövs för att trygga förvaltningen, får överförmyndaren

1. begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank,

utöver vad som följer av 8 §,

2. bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett

värdepappersinstitut enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
eller ett motsvarande utländskt institut som är underkastat en offentlig
reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för
värdepappersinstitut här i landet, och

3. genom meddelande till den som skall betala pengar till den enskil-

de bestämma att pengarna skall sättas in hos bank.

Meddelas beslut enligt första stycket 2, skall ställföreträdaren träffa

avtal med värdepappersinstitutet på villkor som överförmyndaren har
godkänt. I fråga om rättigheter som registreras enligt aktiekontolagen
(1989:827) får ställföreträdaren, i stället för att träffa ett avtal om
förvaring och förvaltning, på konto i avstämningsregister låta registrera
eller, om rättigheten förvaltas av en auktoriserad förvaltare, till denne
anmäla att ställföreträdaren endast med överförmyndarens tillstånd får
överlåta eller pantsätta rättigheten eller uppbära på rättigheten be-
löpande kapitalbelopp.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om

förvaring och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte
träffas på sämre villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder
andra enskilda personer vid samma typ av avtal.

2970

background image

SFS 1994:1433

Vissa åtgärder vid förvaltningens upphörande

22 § När en förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares upp-
drag upphör, skall han eller hon genast lämna över de förvaltade
tillgångarna till den enskilde eller, om någon annan skall överta för-
valtningen, till denna person.

23 § När en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare frånträder
sitt uppdrag, skall han eller hon hålla sina räkenskaper och övriga
handlingar som rör förvaltningen tillgängliga för granskning. Om det
behövs, skall överförmyndaren bestämma tid och plats för en sådan
granskning.

Sedan tiden för att väcka talan enligt 12 kap. 15 § har gått ut eller,

om talan har väckts, det finns en dom i ersättningsfrågan som vunnit
laga kraft, skall räkenskaper och övriga handlingar som rör förvalt-
ningen lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning
över förvaltningen.

Ställföreträdares död eller konkurs

24 § Om en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare dör, skall
dödsboet svara för att den enskildes egendom redovisas och åtgärder
vid förvaltningens upphörande vidtas enligt detta kapitel. Försätts ställ-

företrädaren i konkurs, skall konkursförvaltaren fullgöra dessa
uppgifter.

15 kap. Vård av rätt i dödsbo, m.m.

Allmänna bestämmelser

1 § Har en omyndig del i ett dödsbo eller något annat oskiftat bo,

skall förmyndaren vårda den omyndiges rätt i boet enligt bestämmel-
serna i detta kapitel.

Bestämmelserna gäller också i fråga om god man och förvaltare, om

den som han eller hon företräder har del i ett bo och vården av den
enskildes rätt som delägare omfattas av uppdraget.

Är den enskilde ensam delägare eller har samtliga delägare samma

förmyndare, god man eller förvaltare och förvaltas boet av ställföre-
trädaren, gäller i stället 13 eller 14 kap.

2971

background image

SFS 1994:1433

Tidpunkt för bodelning och skifte

2 § Ingås inte avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo eller upphör
ett sådant avtal att gälla, skall förmyndaren, gode mannen eller förval-
taren se till att bodelning och skifte med anledning av dödsfall för-
rättas så snart som möjligt.

Skall bodelning ske av någon annan anledning än dödsfall, skall för-

myndaren, gode mannen eller förvaltaren se till att bodelning förrättas
så snart som möjligt.

3 § Skiftas inte ett dödsbo inom sex månader från det att bouppteck-

ningen förrättades och har avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
inte heller ingåtts, skall förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren
inom denna tid lämna en redogörelse till överförmyndaren om anled-
ningen till att dödsboet inte har skiftats. En sådan redogörelse skall

därefter och till dess att dödsboet har skiftats eller ett avtal om sam-
manlevnad i oskiftat bo ingåtts lämnas var sjätte månad, om inte
överförmyndaren bestämmer någon annan tid.

Ställföreträdares deltagande i förvaltningen

4 § En förmyndare, god man eller förvaltare som för den enskildes
räkning deltar i en rättshandling vid dödsboförvaltning skall inhämta
överförmyndarens samtycke till rättshandlingen i den utsträckning som
gäller vid förvaltning enligt 13 eller 14 kap.

Mot borgenärer i dödsboet och andra vars rätt är beroende av

utredningen är ställföreträdaren ansvarig enligt ärvdabalkens regler om
dödsbodelägares ansvar.

Fördelning av egendom vid bodelning och skifte

5 § En förmyndare, god man eller förvaltare som tar del i en bodel-
ning eller ett skifte för den enskildes räkning skall inhämta överför-
myndarens samtycke till egendomens fördelning.

En förmyndare, god man eller förvaltare får endast med överför-

myndarens samtycke överlåta den enskildes andel i boet.

Avstående från arv eller testamente

6 § En förmyndare, god man eller förvaltare får inte för den enskildes
räkning avstå från arv eller testamente.

Om överförmyndaren samtycker till åtgärden, får dock arv avstås

enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken.

2972

background image

SFS 1994:1433

Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo

7 § Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo får ingås endast med
överförmyndarens samtycke.

Överförmyndaren får häva ett avtal enligt första stycket, om det är

påkallat för att ta till vara den enskildes intressen. Om efterlevande
make som själv har deltagit i avtalet och som samtidigt är ställföreträ-
dare för den enskilde gifter om sig, skall han eller hon genast anmäla
det till överförmyndaren.

8 § Ingås avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo, skall förmynda-
ren, gode mannen eller förvaltaren före den 1 mars varje år i en
årsuppgift till överförmyndaren redogöra för förvaltningen av boet
under föregående år. Av årsuppgiften skall framgå boets behållna
inkomst och dess sammanlagda tillgångar och skulder vid årets slut.

Anmäler förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren att det finns

hinder mot att inom föreskriven tid lämna årsuppgift till överförmynda-
ren, kan överförmyndaren bestämma ny tid för avlämnandet.

Förrättande av bouppteckning i vissa fall

9 § Skall bodelning ske av annan anledning än dödsfall, är förmyn-
daren, gode mannen eller förvaltaren skyldig att se till att bouppteck-
ning förrättas så snart som möjligt. Kopia av bouppteckningen skall
genast lämnas till överförmyndaren.

Försäljning av viss egendom

10 § Har egendom i dödsbo vilken har förvaltats av en god man som

avses i 11 kap. 3 § tillfallit Allmänna arvsfonden, gäller i fråga om
egendomens försäljning lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

2973

background image

SFS 1994:1433

16 kap. Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares
verksamhet

Allmänna bestämmelser

1 § Överförmyndaren skall enligt bestämmelserna i detta kapitel utöva

tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Vid tillsynen skall överförmyndaren särskilt se till att den enskildes

tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes nytta och
att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för
deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Bestämmelser om val av överförmyndare m.m. finns i 19 kap.

Behörig överförmyndare

2 § Tillsynen utövas av överförmyndaren för den kommun där den
som har förmyndare, god man eller förvaltare har sitt hemvist.

Om god man har förordnats enligt 11 kap. 3 § vid utredning av ett

dödsbo, utövas tillsynen av överförmyndaren för den kommun där den
avlidne hade sitt hemvist. Är det i övrigt fråga om godmanskap enligt

11 kap. 3 §, utövas tillsynen av överförmyndaren för den kommun där

den gode mannen har sitt hemvist.

Om behörig överförmyndare enligt första eller andra stycket inte

finns, utövas tillsynen av överförmyndaren för Stockholm.

Granskning av förvaltningen

3 § Överförmyndaren skall granska förmyndares, gode mäns och för-

valtares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar,
sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående förvalt-
ningen som har lämnats.

Överförmyndaren eller den som överförmyndaren utser har rätt att gå

igenom de räkenskaper och anteckningar som avses i 12 kap. 5 § samt
de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar med anledning av sitt
uppdrag. Ställföreträdaren skall hålla dessa handlingar tillgängliga på
tid och plats som överförmyndaren bestämmer.

4 § Överförmyndaren skall göra anteckning om verkställd granskning
på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och handlingar enligt

15 kap. 3 och 8 §§.

2974

background image

SFS 1994:1433

Anmärkning mot förvaltningen

5 § Om överförmyndaren vid granskningen eller annars finner anled-
ning att rikta anmärkning mot förvaltningen, skall ställföreträdaren ges
tillfälle att yttra sig inom den tid som överförmyndaren bestämmer.

Om ett yttrande inte lämnas inom förelagd tid eller om överförmyn-

daren anser att yttrandet inte är tillfredsställande, skall anteckning om
anmärkningen göras på den granskade handlingen. Överförmyndaren
skall även genast pröva om beslut enligt någon bestämmelse i 13 eller

14 kap. behöver meddelas eller om ställföreträdaren bör entledigas

eller någon annan åtgärd vidtas. Ställföreträdaren skall underrättas om
en sådan anteckning och om vidtagen åtgärd.

6 § Om en anmärkning som har antecknats enligt 5 § innebär att ställ-
företrädaren kan bli skadeståndsskyldig gentemot den omyndige eller

den som uppdraget avser, har ställföreträdaren rätt att väcka talan mot
den enskilde om frihet från skadeståndsskyldighet.

Rätt att ta del av handlingar

7 § En omyndig som har fyllt sexton år och den som har god man

eller förvaltare har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträ-
darskapet och som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har
också den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar.

2975

background image

SFS 1994:1433

Överlämnande av handlingar vid granskningens slut

8 § Sedan överförmyndaren har granskat förmyndarens, gode mannens
eller förvaltarens sluträkning, skall räkningen samt de förteckningar,
årsräkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§ som förvaras
hos överförmyndaren lämnas över till den som är behörig att ta emot
redovisning för förvaltningen.

Om ställföreträdaren inte är skyldig att lämna sluträkning när ställ-

företrädarskapet upphör, skall överförmyndaren lämna över de övriga
handlingar som anges i första stycket till den som är behörig att ta
emot redovisning för förvaltningen, om denna person eller den avgåen-
de ställföreträdaren begär det eller överförmyndaren har gjort anteck-

ning om anmärkning enligt 5 § på handlingen.

Om handlingar som avses i första eller andra stycket har lämnats till

en ny ställföreträdare, skall denne inom två månader därefter återlämna
handlingarna till överförmyndaren. Överförmyndaren skall skriftligen
upplysa ställföreträdaren om denna skyldighet när handlingarna lämnas
ut.

Om en ställföreträdares förvaltning har godkänts av den enskilde

eller av en ny ställföreträdare innan han eller hon har fått del av de
handlingar som avses i första eller andra stycket, är godkännandet utan
verkan.

Inhämtande av yttrande m.m.

9 § Innan överförmyndaren tar ställning till om samtycke skall lämnas
till en förvaltningsåtgärd av större vikt, skall den omyndige, om han
eller hon har fyllt sexton år, eller den som har god man eller förvaltare

samt den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar beredas
tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsförlust.

Överförmyndaren får återkalla ett samtycke, om förutsättningar för

samtycket inte längre finns.

10 § Socialnämnder och andra myndigheter är skyldiga att på begäran

lämna överförmyndaren de uppgifter som behövs för överförmyndarens
tillsynsverksamhet.

Därutöver är de myndigheter som regeringen föreskriver skyldiga att

underrätta överförmyndaren om sådana förhållanden som de får känne-
dom om och som kan vara av betydelse för överförmyndarens tillsyns-
verksamhet.

2976

background image

SFS 1994:1433

Utbetalning till bank och underrättelse till överförmyndaren i vissa fall

11 § När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar

till ett värde överstigande två gånger gällande basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring eller med villkor om särskild över-
förmyndarkontroll, skall den som ombesörjer utbetalningen från döds-
boet för den omyndiges räkning sätta in medlen hos bank, med uppgift
om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank skall även gälla

försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyn-
dige har rätt till samt pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen
(1993:931) om individuellt pensionssparande. Om betalningen avser en
periodisk förmån, gäller skyldigheten att betala till bank endast när den
första utbetalningen görs.

När utbetalning enligt första eller andra stycket görs, skall den som

ombesörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och
överförmyndaren. En sådan anmälan skall också göras om en omyndig
på grund av arv eller testamente har fått värdehandlingar till ett värde

som överstiger i första stycket nämnt belopp eller med villkor om att
värdehandlingarna skall stå under särskild överförmyndarkontroll.

Vad som föreskrivs i första-tredje styckena gäller inte vid utbetal-

ning av medel som den omyndige får förvalta själv. Andra och tredje
styckena gäller inte heller om utbetalning görs från försäkring som
tagits inom ramen för en rörelse.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också vid betalning eller

utgivande av värdehandlingar till någon för vilken det har förordnats
god man med uppgift att förvalta egendom eller för vilken det har för-
ordnats förvaltare.

Överförmyndarens handläggning

12 § Överförmyndaren är skyldig att föra förteckningar och lägga upp

akter samt expediera handlingar enligt föreskrifter som meddelas av
regeringen.

Vite

13 § Överförmyndaren får vid vite förelägga en förmyndare, god man

eller förvaltare att fullgöra sina skyldigheter enligt 3 § andra stycket
eller 8 § tredje stycket i detta kapitel eller enligt 12 kap. 13 §, 13 kap.
3, 14, 15 eller 18-21 §, 14 kap. 1, 2, 15, 16, 18 eller 21-23 § eller 15
kap. 3 eller 8 §. Innan vitesföreläggande beslutas, skall överförmynda-
ren skriftligen erinra ställföreträdaren om den skyldighet och de be-
stämmelser som finns och ge ställföreträdaren skälig tid att lämna en
angiven handling eller rätta sig efter ett beslut.

94 - SFS

1994

2977

background image

SFS 1994:1433

Frågor om utdömande av vite prövas av tingsrätt. I fråga om före-

läggande och utdömande av vite gäller i övrigt lagen (1985:206) om
viten.

I anslutning till att vite döms ut får rätten förelägga nytt vite.

Utformning av förteckningar

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om den närmare utformningen av ställföreträdares
förteckningar, årsräkningar och sluträkningar samt handlingar som
avses i 15 kap. 3 och 8 §§.

19 kap.

5 § Överförmyndare skall väljas av kommunfullmäktige. För överför-
myndare skall väljas en ersättare.

Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden skall väljas av

kommunfullmäktige till det antal fullmäktige bestämmer. Antalet leda-
möter får dock inte understiga tre.

Valet av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden skall vara

proportionellt, om det begärs av minst så många väljande, som motsva-
rar det tal som erhålls, om samtliga väljandes antal delas med det antal
personer valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid ett sådant propor-
tionellt val finns särskilda bestämmelser.

Om ersättarna i överförmyndarnämnden inte utses genom propor-

tionellt val, skall också den ordning bestämmas i vilken ersättarna skall
kallas till tjänstgöring.

Då valet av överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnden

eller ersättare förrättats, skall det genast anmälas till länsstyrelsen. Har
val inte hållits i behörig tid, skall länsstyrelsen se till att valet hålls så
snart det kan ske.

9 § En överförmyndare, en ledamot i överförmyndarnämnden eller en
ersättare kan efter anmälan av länsstyrelsen entledigas av rätten, om
det visar sig att han eller hon inte är lämplig.

10 § Om såväl överförmyndare som hans eller hennes ersättare är

förhindrade att fullgöra sitt uppdrag, får länsstyrelsen förordna tillfällig
vikarie.

2978

background image

SFS 1994:1433

14 § Om kommunfullmäktige bestämmer det, får överförmyndarnämn-

den uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till tjänstgöring
eller en kommunal tjänsteman med erforderlig kompetens att på nämn-
dens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden, vilkas beskaffenhet skall
anges i fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige kan på motsvarande
sätt bestämma att överförmyndaren får uppdra åt en kommunal
tjänsteman med erforderlig kompetens att avgöra ärenden på överför-
myndarens vägnar.

En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige får dock

inte beslutas på något annat sätt än av nämnden samfällt eller av över-
förmyndaren själv. Detsamma gäller vid beslut att förordna eller ent-
lediga en god man eller förvaltare, häva avtal om sammanlevnad i
oskiftat bo eller förelägga vite.

Finner den som fått ett uppdrag som avses i första stycket att sam-

tycke, tillstånd eller förordnande i ett visst fall inte bör meddelas, eller
anser han eller hon frågan tveksam, skall ärendet hänskjutas till nämn-
den eller överförmyndaren. Beslut i ett ärende enligt denna balk vilket
har fattats på grund av ett uppdrag som avses i första stycket behöver

inte anmälas för nämnden eller för överförmyndaren.

17 § Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över överförmyndares och

överförmyndarnämnders verksamhet.

20 kap.

2 § Vistas den, mot vilken talan enligt denna balk riktas, på okänd ort,
skall hans rätt i saken bevakas av god man enligt 11 kap. Detsamma
gäller, om han vistas på känd ort utom riket men stämningen eller andra
handlingar i målet ej kan delges honom eller han underlåter att ställa
ombud för sig och särskilda skäl föreligger att förordna god man.

I ett ärende om anordnande av förvaltarskap eller utvidgning av ett

förvaltarskaps omfattning, där den enskilde uppenbarligen inte förstår
vad saken gäller eller skulle lida skada av att få del av handlingarna i
ärendet, skall rätten förordna en god man enligt 11 kap. att företräda
den enskilde i ärendet och bevaka hans eller hennes rätt.

En god man som avses i första eller andra stycket skall samråda med

den för vilken han har förordnats, i den mån det kan ske.

2 a § I ett ärende om anordnande av förvaltarskap eller utvidgning av
ett förvaltarskaps omfattning, där det inte förordnats god man enligt
2 § andra stycket, skall rätten förordna ett biträde att bevaka den

enskildes rätt i ärendet. Ett rättegångsbiträde skall också förordnas, om
den som har förvaltare begär att förvaltarskapet skall upphöra eller att
dess omfattning skall inskränkas.

Rättegångsbiträde skall inte förordnas, om det är uppenbart att ett

biträde inte behövs.

2979

background image

SFS 1994:1433

3 § Rättens beslut angående förmynderskap, godmanskap eller för-
valtarskap får överklagas, förutom av den som beslutet särskilt rör, av
var och en som har rätt att göra ansökan i saken. Den i vars ställe god
man har förordnats enligt 11 kap. 2 § första eller andra stycket får
dock inte överklaga ett beslut om ett sådant förordnande.

Rättens beslut att förelägga vite enligt 16 kap. 13 § tredje stycket får

överklagas endast i samband med klagan över beslutet att döma ut
vitet.

4 § Överförmyndarens samtycke till åtgärd beträffande en enskilds
egendom får begäras endast av förmyndaren, den gode mannen eller
förvaltaren. Överförmyndarens beslut i ett sådant ärende får överklagas
endast av ställföreträdaren. Överförmyndarens beslut enligt 9 kap.
3 eller 4 §, 13 kap. 18 eller 19 § eller 14 kap. 21 § får överklagas
endast av ställföreträdaren eller av den enskilde, om han eller hon har
fyllt sexton år.

Överförmyndarens beslut i sådana fall som avses i 12 kap. 12 §

andra stycket får inte överklagas.

Överförmyndarens beslut att förelägga vite enligt 16 kap. 13 § får

överklagas endast i samband med klagan över rättens beslut att döma
ut vitet.

6 § Överförmyndarens beslut i ett ärende enligt denna balk överklagas
hos rätten.

8 § Ett beslut som överförmyndaren eller rätten meddelar i ett ärende
om förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap enligt denna balk
gäller omedelbart även om beslutet överklagas. Detta gäller dock inte
överförmyndarens beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
eller rättens beslut att döma ut vite.

21 kap.

8 § Bestämmelserna i 7 § gäller också när föräldrar, adoptivföräldrar
eller särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt har vårdnaden och
en av dem utan något beaktansvärt skäl egenmäktigt fört bort eller
håller kvar barnet samt den andra begär rättelse.

2980

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Den som före ikraftträdandet har förordnats som förmyndare för en

omyndig skall, om vårdnad ingår i uppdraget, anses som enligt 6 kap.
särskilt förordnad vårdnadshavare.

background image

SFS 1994:1433

3. Har en omyndig före ikraftträdandet fått en gåva som står under för-
valtning av föräldrarna eller en av dem, skall gåvomedlen vid tillämp-
ningen av de nya bestämmelserna jämställas med en sådan gåva som
avses i 13 kap. 2 § andra stycket 2, om givaren före ikraftträdandet har
gjort skriftlig anmälan om gåvan till överförmyndaren.

4. Överförmyndaren får före ikraftträdandet, med verkan från den

tidpunkten, meddela beslut som avses i 13 kap. 19 § och 14 kap. 21 §.
Har överförmyndaren meddelat ett sådant beslut är ställföreträdaren och
värdepappersinstitutet även före ikraftträdandet skyldiga att enligt an-
givna bestämmelser träffa avtal om förvaring och förvaltning med ver-
kan från ikraftträdandet.

5. Mål eller ärenden enligt föräldrabalken som vid ikraftträdandet är

anhängigt vid en domstol eller annan myndighet som var behörig enligt
äldre bestämmelser skall även efter ikraftträdandet handläggas där.

6. Äldre föreskrifter om redovisning och om arvode tillämpas även

efter ikraftträdandet, såvitt gäller tiden dessförinnan.

7. Om det i en lag eller en författning som har beslutats av regeringen

hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna
lag, tillämpas i stället den nya föreskriften.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

2981

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.