SFS 1994:1621 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 1994:1621 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS 1994_1621 Lag om ändring i föräldrabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6132

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

2

Balken omtryckt 1990:1526.

3

Senaste lydelse 1991:487.

SFS 1994:1621
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 7 och 8 §§ föräldra-

balken2 skall ha följande lydelse.

19 kap.

7 § �verförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare
väljas för fyra år, räknade från och med den 1 januari året efter det,
då val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum.

Avgår sådan ledamot i överförmyndarnämnd som har utsetts vid pro-

portionellt val under den för honom bestämda tjänstgöringstiden, in-
kallas till ledamot den ersättare som enligt den mellan ersättarna bestäm-
da ordningen bör inträda. Den ersättare som sålunda har inkallats tjänst-

gör under den tid som återstått för den avgångne. Avgår över-förmynda-

re, ersättare för överförmyndare eller ledamot som ej har ut-setts vid
proportionellt val, anställes fyllnadsval för den återstående delen av
tjänstgöringstiden.

8 §3 �verförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare
skall ha rösträtt vid val av kommunfullmäktige och Vara folkbokförda i
kommunen och får inte vara i konkurs eller ha förvaltare.

Lagfaren tjänsteman vid tingsrätt får ej vara överförmyndare, ledamot

i överförmyndarnämnd eller ersättare inom domsagan, om ej regeringen
för särskilt fall meddelat tillstånd därtill.

Ej må annan avsäga sig uppdrag att vara överförmyndare, ledamot i

överförmyndarnämnd eller ersättare än den som under de fyra senast
förflutna åren fullgjort sådant uppdrag, den som uppnått sextio års
ålder eller den som eljest uppgiver förhinder, vilket godkännes av
kommunfullmäktige.

background image

6133

SFS 1994:1621

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Den nya lydelsen av 19 kap. 8 § skall dock tillämpas första gången

efter valet år 1998.

3. Val enligt den nya lydelsen av 19 kap. 7 § skall äga rum första

gången år 1998.

4. Löpande tjänstgöringstid för dem som har valts enligt äldre

bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.