SFS 1994:1963 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 1994:1963 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS 1994_1963 Lag om ändring i föräldrabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6810

1

Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95: FiUl, rskr. 1994/95:145.

SFS 1994:1963
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 9 § foräldrabalken skall ha

följande lydelse.

7 kap.

9 § Rätten att kräva ut fastställt underhållsbidrag går förlorad fem år
efter den ursprungligen gällande förfallodagen, om inte annat följer av
andra eller tredje stycket.

Har utmätning för underhållsbidraget skett före den tidpunkt som anges

i första stycket eller har den bidragsskyldige blivit försatt i konkurs på

grund av ansökan som har gjorts före denna tidpunkt, får betalning för

fordringen tas ut ur den utmätta egendomen eller erhållas i konkursen
även därefter.

Har före den tidpunkt som anges i första stycket ansökan gjorts om

förordnande av god man enligt ackordslagen (1970:847), får underhållsbi-
draget krävas ut inom tre månader från det att verkan av godmansförord-
nandet förföll eller, när förhandling om offentligt ackord har följt,
ackordsfrågan avgjordes. Kommer ackord till stånd, får fordringen krävas
ut inom tre månader från det att ackordet skulle ha fullgjorts. Har utmät-
ning för underhållsbidraget eller konkursansökan gjorts inom tid som nu

har angetts, gäller vad som föreskrivs i andra stycket.

Avtal i strid mot denna paragraf är ogiltigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på underhålls-

bidrag för vilka den ursprungliga förfallodagen inträtt den 31 december

1991 eller senare.

background image

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

SFS 1994:1963

6811

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.