SFS 1995:1242 Lag om ändring i föräldrabalken

SFS 1995_1242 Lag om .ndring i f.r.ldrabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2282

SFS 1995:1242

Utkom från trycket
den 11 december 1995

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken2
dels att 4 kap. 6 och 10 §§ samt 6 kap. 15 och 19 §§ skall ha följande

lydelse,

dels att det i 6 kap. skall införas en ny paragraf, 10 d §, av följande

lydelse.

4 kap.

6 § Rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum.
Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt
sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars
med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet
finns särskild anledning till adoptionen. Vid bedömningen av om det är
lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets sam-
tycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets
ålder och mognad.

Ansökningen får inte bifallas, om det från någon sida har getts eller

utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets
underhåll. Underhållsbidrag i form av engångsbelopp är dock inte hin-
der för tillstånd till adoptionen, om beloppet har inbetalts till social-
nämnden i den kommun där adoptanten är folkbokförd eller om det till
nämnden har utfärdats en förbindelse på beloppet, vilken har godkänts
av sökanden och nämnden. För det belopp som har inbetalts till nämn-

den skall genom dess försorg hos en försäkringsgivare inköpas en efter
underhållsskyldigheten anpassad livränta åt barnet, om inte avtalet
hindrar det eller nämnden finner att beloppet kan användas på något

annat lämpligt sätt för barnets underhåll.

Ett avtal om ersättning eller underhåll, som borde ha medfört att

ansökningen avslogs om rätten hade känt till avtalet, är utan verkan även
om ansökningen bifalls.

10 § I ärenden om adoption skall rätten inhämta upplysningar om barnet

och sökanden samt huruvida ersättning eller bidrag till barnets underhåll
har lämnats eller utlovats. Har barnet inte fyllt arton år, skall yttrande in-
hämtas från socialnämnden i den kommun där sökanden är folkbokförd
och från socialnämnden i den kommun där den som har vårdnaden om
barnet är folkbokförd.

Socialnämnden i den kommun där sökanden är folkbokförd skall,

om det inte är olämpligt, söka klarlägga barnets inställning och redo-

visa den för rätten.

1

Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35.

2

Balken omtryckt 1995:974.

background image

2283

SFS 1995:1242

Fader eller moder, vars samtycke till adoptionen inte krävs, skall ändå

höras, om det kan ske. Vid adoption av adoptivbarn skall vad nu sagts i

stället gälla adoptanten eller, om en make adopterat den andra makens
barn, var och en av makarna. Finns en särskild förmyndare vars samtycke
inte krävs, skall även han eller hon höras.

6 kap.

10 d § Vid bedömningen av frågor om vårdnad skall rätten ta hänsyn

till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

15 § Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av um-

gänge med en förälder som inte är vårdnadshavare eller med någon annan
som står barnet särskilt nära så långt möjligt tillgodoses. Vårdnadshavaren
skall, om inte särskilda skäl talar mot det, lämna sådana upplysningar
rörande barnet som kan främja umgänget.

Motsätter sig barnets vårdnadshavare det umgänge som begärs av en

förälder som inte är vårdnadshavare, beslutar rätten på talan av denna
förälder i frågan om umgänge efter vad som är bäst för barnet.

Motsätter sig barnets vårdnadshavare det umgänge som begärs av någon

annan än en förälder, beslutar rätten på talan av socialnämnden i frågan
om umgänge efter vad som är bäst för barnet.

Vid bedömningen av frågor om umgänge skall rätten ta hänsyn till

barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Rätten skall
vidare beakta risken för att barnet i samband med utövande av um-
gänge utsätts för övergrepp, olovligen bortförs eller kvarhålls eller
annars far illa.

19 § Rätten skall se till att frågor om vårdnad och umgänge blir tillbör-
ligt utredda.

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad eller umgänge skall

socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Har nämnden tillgång
till upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning är
nämnden skyldig att lämna rätten sådana upplysningar. Om det behövs
ytterligare utredning får rätten uppdra åt socialnämnden eller något annat
organ att utse någon att verkställa sådan. Rätten får fastställa riktlinjer för
utredningen och bestämma en viss tid inom vilken utredningen skall vara
slutförd. Om det behövs, får rätten förlänga denna tid. Rätten skall se till
att utredningen bedrivs skyndsamt.

Den som verkställer utredning skall, om det inte är olämpligt, söka

klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten.

Barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är

uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

background image

2284

SFS 1995:1242

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.