SFS 1995:1362 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 1995:1362 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS 1995_1362 Lag om ändring i föräldrabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2613

SFS 1995:1362

Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 14 § och 20 kap. 11 §

föräldrabalken2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1995/96:47, bet. 1995/96:LU9, rskr. 1995/96:78.

2

Balken omtryckt 1995:974.

background image

2614

SFS 1995:1362

19 kap.

14 § �verförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare

som har kallats till tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med den
kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper
av ärenden. Nämnden skall i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som
uppdraget omfattar. �verförmyndaren får på motsvarande sätt uppdra
åt en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att avgöra
ärenden på överförmyndarens vägnar.

En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige får dock

inte beslutas på något annat sätt än av nämnden samfällt eller av
överförmyndaren själv. Detsamma gäller beslut enligt 11 kap. 20 § att
entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget och
beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo eller att förelägga
vite.

Finner den som fått ett uppdrag som avses i första stycket att sam-

tycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande i ett visst
fall inte bör meddelas eller beslutas, eller anser han eller hon frågan
tveksam, skall ärendet hänskjutas till nämnden eller överförmyndaren.
Beslut i ett ärende enligt denna balk vilket har fattats på grund av ett
uppdrag som avses i första stycket behöver inte anmälas för nämnden
eller för överförmyndaren.

20 kap.

11 § Beslut som tingsrätten har meddelat under rättegången i frågor
som avses i 6 kap. 20 §, 7 kap. 15 §, 10 kap. 16 eller 17 § eller

11 kap. 18 § eller 23 § tredje stycket skall överklagas särskilt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.