SFS 1996:244 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 1996:244 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS 1996_244 Lag om ändring i föräldrabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

391

SFS 1996:244
Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 1 § föräldrabalken2 skall

ha följande lydelse.

20 kap.

1 § I mål om faderskap, vårdnad, umgänge och underhåll tillämpas

14 kap. 17 och 18 §§ äktenskapsbalken.

Vid handläggning som sker enligt lagen (1996:242) om domstols-

ärenden består tingsrätten av en lagfaren domare. Om det finns särskil-
da skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock
bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Gudrun Antemar
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

2

Balken omtryckt 1995:974.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.