SFS 1996:1031 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 1996:1031 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS 1996_1031 Lag om ändring i föräldrabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1031

Utkom från trycket
den 12 november 1996

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken2
dels att 7 kap. 11 § skall upphöra att gälla,
dels att 7 kap. 2 och 14 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 7 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

7 kap.

2 § En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala
underhållsbidrag till barnet, om föräldern

1. inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans

med barnet, eller

2. har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men

barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.
Vårdnadshavaren får företräda barnet i frågor om underhållsbidrag, även

om vårdnadshavaren inte har uppnått myndig ålder. Också förmyndare har
rätt att företräda barnet. Avtal om underhållsbidrag kan slutas även före
barnets födelse.

I mål om underhåll till barnet skall var och en som enligt tredje stycket

får företräda barnet ges tillfälle att yttra sig.

2a § En förälder som är återbetalningsskyldig enligt lagen (1996:1030)
om underhållsstöd anses ha fullgjort sin underhållsskyldighet intill det be-
lopp som lämnas i underhållsstöd till barnet.

14 §3 Underhållsbidrag får bestämmas till olika belopp för särskilda delar
av underhållstiden.

Underhåll till barn får ej mot den underhållsskyldiges bestridande be-

stämmas för tid efter det barnet fyllt arton år, innan det kan tillförlitligt be-
dömas om underhållsskyldighet föreligger därefter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1997.

2. Har talan om underhållsbidrag väckts före ikraftträdandet, tillämpas

äldre bestämmelser i fråga om socialnämnds rätt att föra talan för barnet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:208, bet. 1996/97:SfU3, rskr. 1996/97:21.

2

Balken omtryckt 1995:974.

3

�ndringen innebär att första stycket upphävs.

1760

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.