SFS 1996:766 Lag om ändring i föräldrabalken

SFS 1996_766 Lag om ändring i föräldrabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1223

1

Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

2

Balken omtryckt 1995:974.

Lag
om ändring i föräldrabalken;

SFS 1996:766
Utkom från trycket

den 28 juni 1996

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 9 § föräldrabalken2 skall

ha följande lydelse.

7 kap.

9 § Rätten att kräva ut fastställt underhållsbidrag går förlorad fem år
efter den ursprungligen gällande förfallodagen, om inte annat följer av
andra eller tredje stycket.

Har utmätning för underhållsbidraget skett före den tidpunkt som anges

i första stycket eller har den bidragsskyldige blivit försatt i konkurs på
grund av ansökan som har gjorts före denna tidpunkt, får betalning för
fordringen tas ut ur den utmätta egendomen eller erhållas i konkursen
även därefter.

Har före den tidpunkt som anges i första stycket ansökan gjorts om

företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruk-
tion, får underhållsbidraget krävas ut inom tre månader från det att be-
slut om företagsrekonstruktionens upphörande meddelades. Kommer
ackord till stånd, får fordringen krävas ut inom tre månader från det att
ackordet skulle ha fullgjorts. Har utmätning skett för underhållsbidraget
eller konkursansökan gjorts inom tid som nu har angetts, gäller vad
som föreskrivs i andra stycket.

Avtal i strid mot denna paragraf är ogiltigt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraft-

trädandet gäller dock äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.