SFS 1997:353 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 1997:353 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS 1997_353 Lag om ändring i föräldrabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:353

Utkom från trycket
den 16 juni 1997

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 25 § och 16 kap. 2 § för-

äldrabalken2 skall ha följande lydelse.

11 kap.

25 § Behörig domstol i frågor som gäller godmanskap enligt 4 § eller för-
valtarskap är tingsrätten i den ort där den enskilde har sitt hemvist eller, om
han eller hon inte har hemvist i Sverige, Stockholms tingsrätt.

Behörig överförmyndare i frågor om godmanskap enligt 1, 2 och 4 §§

samt förvaltarskap är överförmyndaren för den kommun där den enskilde har
sitt hemvist.

Har den enskilde inte hemvist i Sverige, är överförmyndaren för den kom-

mun där den enskilde vistas behörig överförmyndare i frågor om godman-
skap som tas upp med stöd av 4 kap. 3 § andra stycket lagen (1904:26 s. 1)
om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-
skap. I andra fall då den enskilde inte har hemvist i Sverige är överförmyn-
daren för Stockholms kommun behörig överförmyndare.

16 kap.

2 § Tillsynen utövas av överförmyndaren för den kommun där den som har
förmyndare, god man eller förvaltare har sitt hemvist.

Om god man har förordnats enligt 11 kap. 3 § vid utredning av ett dödsbo,

utövas tillsynen av överförmyndaren för den kommun där den avlidne hade
sitt hemvist. �r det i övrigt fråga om godmanskap enligt 11 kap. 3 §, utövas
tillsynen av överförmyndaren för den kommun där den gode mannen har sitt
hemvist.

Om en underårig inte har hemvist i Sverige och en god man har förordnats

för den underårige med stöd av 4 kap. 3 § andra stycket lagen (1904:26 s. 1)
om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-
skap, utövas tillsynen av överförmyndaren för den kommun där den under-
årige vistas.

1

Prop. 1996/97:113, bet. 1996/97:LU17, rskr. 1996/97:244.

2

Balken omtryckt 1995:974.

610

background image

611

SFS 1997:353

Om behörig överförmyndare enligt första-tredje styckena inte finns, ut-

övas tillsynen av överförmyndaren för Stockholm.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. �renden som före ikraftträdandet

har inletts hos överförmyndaren för Stockholms kommun enligt bestäm-
melserna i 11 kap. 25 § andra stycket föräldrabalken i dess äldre lydelse
skall handläggas där även efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Mats Dahl
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.