SFS 1997:990 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 1997:990 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS 1997_990 Lag om ändring i föräldrabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1870

SFS 1997:990

Utkom från trycket
den 12 december 1997

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 16 § föräldrabalken2 skall ha

följande lydelse.

6 kap.

16 § Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräldrar
som inte är gifta med varandra prövas av skattemyndigheten i det län där

barnet är folkbokfört. Anmälan skall göras skriftligen av båda föräldrarna.

Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos valfri skattemyndighet eller

allmän försäkringskassa.

Beslut av skattemyndigheten får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Riksskatteverket får från skattemyndigheten ta över uppgiften att föra det

allmännas talan i länsrätt och kammarrätt. Riksskatteverket för det all-
männas talan i Regeringsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 men tillämpas inte i de fall där

det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan. I mål som anhängiggörs hos
Regeringsrätten från och med den 1 januari 1998 skall dock Riksskatteverket
föra det allmännas talan.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Mats Dahl
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76.

2

Balken omtryckt 1995:974.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.